Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kla1073 Datum:18 juli 1552 Overlevering:Origineel Vindplaats:Kloosterarch., inv.nr. 423, reg. 1073

Burgemeesters en raad te Groeninghen verklaren dat Emerantiana van Holdinga, weduwe van Bartholt Entens, volgens de hierbij getransfigeerde akte, heeft gepacht van het convent ten Jacopinen een huis met hofstede voor vijftien rijder guldens per jaar, gaande uit dit huis of uit veertien grazen land te Westerwijtwerd geheten de Molenvenne, of uit andere goederen van Emerantiana; voorts dat Meye Enthens voor zich en zijn minderjarige broeders en zusters, gezamenlijke eigenaren van de Molenvenne, borg staat voor de huur.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Uij Borghermesteren endo Raedt yn Groeninghen betueghen mijt dessn openen breve dat voer uns ijs ghekomen do Erbaro Duffer Emerentiana van
Holdinga salighe Bartolt Enthuns naghelaeten ueduue, ends bekande uoer hoer endo hoeren arffgenamen Szo se vanden Religiosen heron Egristiano ab Eelst prior
ende dan conventualen tho Dacopinen bijnnun unser Stadt een hues mdittor hoffsteden mijt sijn thobehoer ijn aonen euighe pacht ghepachtet ends untfanghen
hefft na lude Seghell ande breve daer dase brieff durch ghetoghen ijs. Dat des haluen snde daer voer do prior ende dat Convent voersz. tho genoeff das selven
Conventes enda hoeran nakomalinghen daer uut beholden vijffteijn rider gulden Daorliker eiuighor ende onlosbaer pacht dartich unser Stadt stuvers voer Datum
des breves ghemuntet offta paijment dat daer gnuedt voer ijs voer elcken gulden gherokent tho betalen Daerlixs up nichaelis Aenghaende de eerste betalinghe
ynt Daer drieendovijfftich Offto vrij schadeloos ghelt mit alien rechte ijn tho manen uut dat voersz. hues ende hoffstede mijt sijn thobehoer Offte uut veerteijn
grase landes gheleghon tho Westorwijtujart bij do pompe de molen venne gheheten daer Duffar Geerdt mensumma upt nesten ende suijden onde Husinger
maer upt noerden naest an gbesuettet sijnt uut eenen der vorbenoembdo porcelen elleen offte uut boijden szo den Convente dat best even kosmen ende gheleven
sail Ende voert uut ende over juffer Emerentiana voersz. alle hoore andore ghuederon reppelick ende unreplick woe ende waer de gholeghen moghen
wesan ghene daer van uutbesundert Vrij enda quydt ewelick ende arfflick unvorijaert daer uut tho levoren cnde waeren. Uorder ijs voer uns persoenlick erschenon
Meije Enthens ende bokande voer horn endo sijnon arffgenamen Deuijle de voersz. veorteijn grase landes hem ende sijnen unmundighon broders ende susters
unvorscheijden egentlick thobehoeren. Dat he daerum voer sick ende mode van ueghen sijne broders enda sustors daer he voer lovet tho staen durch begheert
sijner laver moder Emerentiana voersz. ijnde voergen. undorsettinghe witlick hefft belevet ende gheconsenteert Dorch dat sijne leve moder dat vevoersz. hues neet sall
moghcn uoderummo vorkopen offte mijt enighe andare manioren hem sijne brooderon onde susteran voersz. uut don hande brenghen Dat welcka Duffer
Emerontiana voersz. voer uns alszo oeck bewillighot Gnds an ghcnomcn hsfft. Ends want dat convent ijn deser arffpacht bohoort umbodi umbodroeghen tho
uesun, hebbon uiij Borghermestur endo Raedt uoGr'hon bosproksn cndo bcsloetun Offte schoen dat uoerbonoumbdc hues mitter hoffstudo onde tho-
behoer als voersz. tot onighentijden bijcls koertze offte anders enigher manioren muchte uorkofft worden szo sail nochtantz die vocrsz. pacht euich
ende unlosbaer ghelijck uoersz. daer up bestaen bliucn ende niet affghelost moeghen worden. Sunder arghelist dat Oerkunde uij mijt unser
Stadt Saghcll Gegauen Inden Daar unszas Horan Dusent vijffhundert tuieendevijfftich den achteijnden dach 3ulij Do Eltat thp Lellens Raijnt
Albarda Albart 3arghea ende Uffko Uffkens Borghermester ueren unszer Stadt.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Kloosterarch.
Toegangsnummer 172
Inventarisnr. 423
Regestnr. 1073
Olim Arch. Jacobijnenconvent, inv.nr. 12, reg. 13. Reg. Feith 1552.30.
Jaar 1552
Datumcode 1807
x
x
Met transfix: kla1072. Getransfigeerd met kla1085.
x
Commentaar Met het stadszegel
Volgnummer: 1
Materiaal was
Kleur groen
Zeg.vorm rond
Bevestiging sur double queue
Zegelaar
Instelling Groningen (stad)
Voorzijde
Type grootzegel
Randschrift SIGILLUM CIVITATIS GRONIENSIS
Contrazegel
Randschrift S(igillum) CIVITATIS GRONIENSIS
Vorm rond
Afmeting (mm) 35
x
Materiaal perkament