Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kla1085 Datum:31 mei 1559 Overlevering:Origineel Vindplaats:Kloosterarch., inv.nr. 423, reg. 1085

Burgemeesters en raad in Groninghen verklaren dat Ballo Froma heeft gekocht van Hilbrant Entens het huis, bedoeld in de hierbij getransfigeerde akten, waardoor Ballo verschuldigd is aan het convent ten Jacopinen een pacht van vijftien rijder guldens per jaar, gaande uit dit huis of uit zijn land bij Eqworder til en zijn andere goederen.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wy borghermesteren ende raedt yn Groeninghen betugen mit desen openen breve dat voer ons is gekomen de erbare
Ballo Froma ende bekande soe de erbare Hilbrant Entens em heft verkoft, opghedraegen ende overghegheven sodane hues daer de
breve van spreken daer dusse breeff durch ghetoegen is, dat he derhalven voer hem ende sijnen arffghenamen heft angenomen
ende belovet nempt an ende belovet in crachte van desen den prior ende conventualen indertijt des conventes tho Jacopijnen
binnen unser stadt ende hoeren nakomelinghen van nu voertan jaerlicx ende allen jaren ten eeuwyghen daghen up Micha-
elis tho betalen sodane vijfteyn rijdergulden jaerlijker ewyger ende onlosbaer pacht daer de breven van spreken daer dusse
breeff durch getogen is, ofte vrij schaedeloes gelt myt botbrieven ende allen anderen rechten yn tho manen uuth dat voergen.
hues ende de hoffstede mit sijn toebehoer ofte uuth Ballen voers. heerdt landes by Eqworder till gelegen, de Willem Hindricks
nu ter tyt gebruyckende is, daer Sunte Geertruede gasthues op 't oesten ende Bonke meden op 't sueden naest angeswettet
sint ende Eqworde hoeywech op 't westen sampt de Heerwech up 't noerden verby langes strecken, uuth eenen der voerschreven
onderpanden allene ofte uuth beyden soe den convente dat best evenkomen ende gelieven sall, ende voerth uuth ende over alle
Ballen voers. ander landen ende guederen replick ende onreplick woe ende waer de gelegen moegen wesen, present ende
toekomende, van allen ghene uuthbesundert, vrij ende quijdt, ewelijck ende arfflick, onverjaert daeruuth tho leveren ende
tho waren ende lovet also oeck ghedachten Hilbrant Entens sampt sijne ghebroederen ende derselver erffg. van de
upgemelte pacht ten eewygen dagen vrij ende schaedeloes t'holden. Sunder arghelist. Dat oerkunde wij myt
unser stadt segell. Ghegeven in den jaer ons Heren dusent vijffhondert neghenendevijftich, den laetsten
dach maii, doe olde Johan Hoernken, Johan Sickinghe, Hinrick Ulger ende Johan Wyferinck borghermesteren weren
onser stadt.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Kloosterarch.
Toegangsnummer 172
Inventarisnr. 423
Regestnr. 1085
Olim Arch. Jacobijnenconvent, inv.nr. 12, reg. 15.
Jaar 1559
Datumcode 3105
x
x
Met transfixen: kla1072 en kla1073.
x
Materiaal perkament