Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kla1074 Datum:25 mei 1553 Overlevering:Origineel Vindplaats:Kloosterarch., inv.nr. 58, reg. 1074

Stadhouder en hoofdmannen van Stadt en Ummelanden doen uitspraak in het geschil tussen de ingezetenen van de kerspel Oterdum, Oosterwierum, Heveskes, Borgsweer en Lalleweer enerzijds en de ingezetenen van Grote Munten, Lutke Munten, Grijsemonken, Woldendorp en Lesterhuis anderzijds, over een door de laatsten weggenomen swaterpending, waarbij bepaald wordt dat beide partijen te Oterdum een eigen zijl moeten leggen en onderhouden en op gemeenschappelijke kosten een "mude" (kanaal) moeten graven en onderhouden.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Inder sake twyst unde schelonge voer ons Stadtholder ende hoeftmannen van wegen
Romischer Keyserlicker Majesteit der Stadt ende Ummelanden van Groenyngen verresen tusschen
den gemeynen undersaten ende ingesetenen der karspelen van Oterdum, Oester-
werum, Hevensches, Borxsweer ende Lalleweer anclagers ter eenre ende den gemeynen
undersaten ende ingesetennen van Groete Munten, Lutke Munten, Grysemonken,
Woldendorp ende Lesterhues vorantworders ter andere zyden beruerende ende
aentreffende de waterpendonge by hem geslagen ende by de ingesetenen van
Groete Munte doer steeken ende upgenoemen waer doer sij belast worden myt
dat water vanden beclachden op haer landen commende ende vallende doer de op-
genomen waterpendingen. Soe wy dan van wegen Romischer Keyserlicker Majesteit verplicht
sint de walffaert der landen ende genutticheit der undersaten te zuecken na
dat wy de vorscreven parten int langk gehoert unde oeck by oculaer inspectie
bevonden hebben dat inden de samptlicke vorscreven parten niet by den anderen
bleven ghelyck se van oldes gewest sint ende hoer uutwateringhe ghelyckelick
dorch ene muede onderholden dat hoerer ene in de gruntt solde verdorven
worden. Soe hebben wy verclaert ende verclaren mydts desen dat en yder
van vorscreven parten syn affpendinge ende affgepende wateringe sall graven ende
onderholden ende de ene den anderen mett syn wateringe neet beswaren. Daer tho
sall en yder part een syll tho Oterdum leggen ende onderholden alsoe dat de beyde
sylen in een muede uutkoemen de welcke muede se samptlick sullen graven
ende onderholden ende voert wes tot onderholdinge der selver muede van noeden is
samptlick bekostygen. Sunder alle argelist. In oerkonde der waerheit soe hebben
wy Stadtholder ende hoeftmannen upgemelt unsen ampts segell wittelicken
beneden an dessen breeff doen hangen. Gegeven inden iare unses heren dusent
vyffhundert dre ende vyfftich up den vyff ende twyntichsten dach Maij.
Recto:
Zegels:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Kloosterarch.
Toegangsnummer 172
Inventarisnr. 58
Regestnr. 1074
Olim Losse kloosterstukken, inv.nr. 12, reg. 110. Reg. Feith 1553.4.
Jaar 1553
Datumcode 2505
x
Taal Middelnederduits
Afbeelding 1
Negatief 102-I-12
x
Commentaar Met het zegel van Karel V
Volgnummer: 1
Toestand licht beschadigd
Materiaal was
Kleur rood
Zeg.vorm rond
Bevestiging sur double queue
Zegelaar
Voornaam Carel
Tussenvoegsel V
Functie keizer
Voorzijde
Randschrift V. RO. HIS. REG. DU... DNI...
Afbeelding 1
Negatief 101-F2-61
x
Materiaal perkament
x
Toponiem
Toponiem Borgsweer
Type dorp
Regio Fivelgo Oosterambt
Toponiem
Toponiem Grijzemonniken
Type buurschap
Regio Klei-Oldambt
Toponiem
Toponiem Grote Munte
Type dorp
Regio Klei-Oldambt
Toponiem
Toponiem Heveskes
Type dorp
Regio Fivelgo Oosterambt
Toponiem
Toponiem Lalleweer
Type buurschap
Regio Klei-Oldambt
Toponiem
Toponiem Lesterhuis
Type buurschap
Regio Klei-Oldambt
Toponiem
Toponiem Lutke Munte
Type dorp
Regio Klei-Oldambt
Toponiem
Toponiem Oosterwierum
Type buurschap
Regio Fivelgo Oosterambt
Toponiem
Toponiem Oterdum
Type dorp
Regio Fivelgo Oosterambt
Toponiem
Toponiem Stad en Lande
Type gewest
Regio Stad en Lande
Toponiem
Toponiem Woldendorp
Type dorp
Regio Klei-Oldambt
Trefwoord
Trefwoord dam
Trefwoord
Trefwoord sluis
Trefwoord
Trefwoord vonnis (dispositie)
Trefwoord
Trefwoord waterweg
Trefwoord
Trefwoord zijlvest
Attribuut Termunterzijlvest
Trefwoord
Trefwoord zijlvest
Attribuut Oterdumerzijlvest