Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:zdd011 Datum:18 mei 1424 Overlevering:Origineel Vindplaats:Arch. Drie Delfzijlen, inv.nr. 0499, reg. 011

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wij Borgermeystere Raed ende mene meente in Gronyngen an de ene syt Ende wij Broeder Dyoerd Abbt ende ghemene conventislude vanden Buer ende voirt wij mene Rechters ende meente van Schermerster zylvestene ande
ander syde bekennen ende tugen mit dessen openen breve voir ons ende voir onse nakomelinghen dat wij mit malckanderen verdragen syn vorwarden ende articulen van enen waterganghe welken watergangk wij
van Schermester zylvestene voirscr. gunnen der Stad van Gronyngen mit orer Oester hemrick uut onsen zyl toe Delfzyl uut toe wateren tot ewigen daghen in sulken vorwarden als hijr na bescreven staen. Inden
eersten dat de van Gronyngen ore dyke sullen holden dichte ende hoechgheneech omme de Oesterhemricke omme ende omme vanden grontsyle tot ewigen daghen also dat de van Schermerster zylvestene daer gheen hynder
off schaden by en nemen sonder al arghelist ende bedreghenisse Ende weert zake dat desse dyke overlepon offte inbreken so sal de ghene den de dyke zijn syn breken vau enen voete overlopes enen schillingh
Gronynger gheldes ende van elken voetes deep oeck woe vole der zijn ene halve marck Gronynger geldes Ende zijlrechters mogen beden den ghenen de de ghebrecklike dyke zyn syn dat he sine dyke maken late
off make bynnen de naesten aetmael by dubbelden broke ende weert dat de brecklike man sine dyck nyot en makede bynnen den eersten aetmaal so sal dat wesen des derden aetmaels dryvolt ende also voirt
up too woekeren elkes daghes alwent ter tijt dat he sinen dijck ghemaket heefft. Item so sal de Stad van Gronyngen in oren dijke van oren Hemmerick leggen enen zyl mit tween ebbe doren van zestiene voete
wijt Ende weert zake dat de dyke der Stad van Gronyngen inbreken dat der zijlvestene daer last van queme so salmen den voirscr. zijl toelaten ende nyet weder up slaten et en zy by rade der mener
zijlrechters der voirscr. zijlvestene van Schermer. Item so zullen de van Gronyngen daer toe helpen mit orer macht dat de pande gheslagen worden ende geholden Ende als de nye Biscop in dat lant comet
off eer daer toe helpen dat de ghene de de Ammeryck zullen maken mogen nemen dat evel ende de eerde byder Ammerick daer men de dyke van maken mach ende dat sie nemen daervan redelick gelt de
dat lant oer is. Item so zullen de van Gronyngen graven een deep van Gronyngen inde Lustighe maere ende holden dat reyne ende schone buten der zijlvestene schaden Ende willen sie dat leyden doir den holten til dat
zullensie doen by oirlove der ghener den dat lant an beyden tziden oer is. Ende van desser voirscr. maere so zullen de van Gronyngen holden ende graven dyke ende mude ende deelf toe Popema hues too gras
ghelike gheliken Schermerster zijlvestene Item so zullen de van Gronyngen holden enen zylrechter toe dessen voirscr. Schermester zijl ende den voirscr. rechter zullen sie wandelen omme dat derde jaer als een
zede ende woynte is inder zijlvestene voirscr. ende den voirscr. zylrechter van Gronynggen sal de Abbat vanden Buer kezen mit de scheppers vander zylvestene voirscr. Ende desse voirscr. zijlrechter sal ghelijck wesen
anderen zylrechters na graze tale Men toeden eersten nyen zyle de men make sal daer zullen de van Gronyngen toe voren toe gheven hundert Aernemshe gulden Ende des olden zylrechters borghe sal staen blyven
al went ter tijt dat de nye rechter ghezweren heefft ende enen anderen borghe ghesat heefft Item weert zake dat yenighe ghebreke vellen inder zylvestene de nu nyet gheroer gheroert en syn daer en zullen de van
Gronyngen ore hande nyet inne slaen Men sie sullen den zylrechters dat rechten laten by em salven Ten were zake dat de zaken so sware weren dat sie de van Gronyngen daer too eysscheden em bystandich toe
wesen in oren rechte Ende so solden de van Gronyngen den zylrechters voirscr. behulp lick wesen toe oren rechte mit alle oren vormogen Item weret sake datter yenighe schelinghe velle tusschen der Stad ende der zylveste
ne voirscr. dat sal scheyden toe rechte off toe vrentscappe de Abbat toe den Buer mit den viersceppers vander zijlvestene voirscr. ende mit den zylrechter van Gronyngen Ende weret dat deze zesse nyet
eens en mochten so wes dan de Abbat mit den meerre deel vonde voir ene scheydinghe daer mede so sal dat gheendet wesen. Item so sal der Stad zylrechter van Gronyngen setten eenwirdes
borghe inder zylvestene de eghen ervich sy dat he ghelijck sy anderen zylrechters toe warve toe schote ende toe ruden ende toe zylwerke. Ende weret sake dat der Stad van Gronyngen oer zijlrechter
brecklick worde na des zylrechters breve tegens dat zijlrecht so en zullen de van Gronyngen oer sylrechters borghe byvreden Men de anderen zijlrechters sullen wesen daer mechtich over toerechten
na oren zijlrechte Item so zullen de van Gronyngen ende de van Schermester zylvestene schouwen de Ammerick dyke ende Gronynger dyke toe samene de toe Deelffzylen wateren also vaken alst em
ghenoeget ende den broke to delen na oren zylrechtesbreve Ende des so mogen de anderen twe zylvestene Gronynger dyke mede schouwen ghelijck Schermester zijlvestene Ende weert dat de twe zylvestene
nyet schouwen en wolden so zullen Schermester zylvestene mechtich wenen de dijke mit Gronynger zylrechter toe schouwen Item so en zullen de van Gronyngen oer water vander Westerhemme
rijck nyet leyden byden weghe voir Kortinghes huys men doir dat lot neven den gront syl Ende sie en zullen oer water nyet lopen laten eer dat deep inde Lustige maere grav graven is ende de
ebbe zijl ghesat is. Item weert sake dat yenich man van Gronyngen ghebreckliek worde in sinen dyken van Gronynger Hemmerick so sal de Raed van Gronyngen den zylrechters van Schermer
den broke uut rechten als desse brieff inholt in vyf da hen ende de zylrechters mogen teren up den ghenen daer sie up clagen ende de teringhe salmen mede uutrechten mit den broke Ende
weert sake dat de Raed voirscr. den zijlrechters den broke nyet uut en rechte als voirscr. is so mogen de zijlrechters voirscr. der Stad syck weder toe slaen Ende weret sake dat de van Gronyngen
desser articulen voirscr. yenich inbreken ende nyet en heelden als voirscr. is so mogen de van Schermester zylvestene der van Gronyngen oren dijck ende watergangh weder toe slaen ende alle vor-
warde verloren buten oren ovelmoet sonder alle arghelist ende nye vonde. In Oirkunde der waerheyt van dessen voirscr. articulen so hebben wy Borgermeystere ende Raed voirscr. onser Stadsegel
Ende ick broder Dyoerd Abbat avnden Buer voirscr. hebbe mijn zegel ende by rade ende consente der ghemener broderscapp ende conventeslude onss conventes ziegel byneden an dessen brieff
ghehangen Ende omme de meerre vestnisse hebben wy Rechters ende mene meente van Schermester zylvestene voirscr. gheveden heren Hugen to Schermer heren Johan to Ghermerwold ende
heren Mellen toe Woltersum desen brieff mit eren zegelen voir ons toe bevesten Ende wy Hugo Johan ende Mello priesters voirscr. omme bede wille der Rechters ende meente voirser. hebben onse
zegele mede an dessen brieff ghehangen Ghegeven inden Jaer onss heren, dusent vierhundert vier ende twintich des donredages na jubilate tusschen paeschen ende pinxteren
DORSO : van den twen hemmercken.
Van de zes zegels 2 maar beschadigd bewaard, 1e van links: Gronings stadszegel
2e " " : abtszegel.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Arch. Drie Delfzijlen
Toegangsnummer 708
Inventarisnr. 0499
Regestnr. 011
Jaar 1424
Datumcode JpJubila
x
x
Materiaal perkament