Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta026 Datum:10 nov. 1472 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 1, fol. 025v, reg. 26

Johannes provest, suster Cornelia priorissa en gemeene conventsluden van 't klooster te Schildwolde ter eenre en Johan Renghers, hovetlinck te Scharmer en joncfrouwe Nese zijne vrouw ter andere zijde, verklaren eenige landerijen te hebben verwisseld.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Copia de eisdem pratis quondam venditis Conventum in
Schildwolden sed iam receptis ut patet in littera sequente.
Wy frater Johannes Xanctis provest Suster Cornelia priorissa Ende Ghe
mene Conventes luden des Cloisters to Schildwolden van de ene zijd
Ende Johan Renghers hovetlinck to Scharmer joncffrouwe
Neza echte senden (?) an de ander zyde kerspellude toe Scharmar
bekennen unde betughen myt dessen openen breve woe dat die
provest und syne Ghemene Convente toe Schildwolden
vorscr. Ende Ic Johan Renghers ende Joncfrouwe Neza vorscr. hebben
myt vryen wille ende gueden voirberaden moede Eendracht
liken myt malckanderen gemaket enen steden vasten erffwyssell
van lande myt vorwaerden ende maniren als hyr na bescreven
staet. Int erste so sall dat Convente toe Schildwolde vorscr. hebben
all dat landt myt huesinge ende heminghe toe Woltersum alsoe
groit als dat to samen geleghen is alse dat nu bruken vry ende
verdich bruken gelegen twisschen Slochter Ee unde Hoykema
maer dair Ffocko Renghers an beyden syden uth by gelandet is
Hyr en teghen sall Johan Renghers ende Joncfrouve Neza vorscr.
weder van den Convente van Schildwolde vorscr. hebben dree
ende twintich acker landes gelegen in Oistwolde up unde uth
als de principael breeff dair van in holden Ende elker sall
den anderen dijt vry leveren vor alle ansprake toe ewigen
daghen vor hem ende oere nakomelingen offte erffgenamen sonder
yenich entreeken offte wunde de disse vorwarden hinderen
moghe. Vort synt worwarden dat Johan Renghers vorscr.
off syne erffgenamen tot allen tyden wanneer hem dat genoget
all dyt vorscr. landt to Woltersum myt synen tobehoere moe
gen weder vrijen off inlossen myt Negenhondert arnemsen gulden
coepmans gulden teen philippus off stuvers vor den gulden toe be
taelen als in Groningen ghanck is Ende wanneer dese Summe
gheldes als negenhondert arnemsen gulden den Convente to Schild
wolde vorscr. weder betailt is soe sal unde mach Johan Renghers
off dyn erffgenamen all dyt landt vorscr. weder antasten vry ende
verdich erfflike besitten ende bruken buten des Conventes ovelen
moet sonder yenich recht myt malckanderen toe brueken
Ende dat Convent vorscr. sail dan ghene ansprake meer hebben
up dyt vorscr. landt meer dan vorscr. is neer van kopes wegen
van Egbert Renghers offte van renthe offte van ghelde dat
Johan Renghers vorscr. ontfangen hevet van dat Convente thoe
Schildwolde vorscr. vor datum deses breves want syn lant to Wol
tersum vele beter was dan des Conventes landt in Oestwolde In
der waerheit soe synnen desser breven twe gemaket myt
eenre handt gescreven Ende besegelt myt des Conventes ende myt des
provestes segell Ende myt Johan Renghers Segell Ende here
Gerloffs syns kercheren segels daer my heren Gerloff vorscr. Johan
Renghers Ende syn huisfrouwe Joncfrouwe Neza omme gebeden
hebben. Gegeven int jare onsses heren dusent vierhondert twe ende
tseventich up sunte Martyns avent des hillighen biscopes.
Kta026
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 1
Fol.nr. fol. 025v
Regestnr. 26
Jaar 1472
Datumcode vMartin
x
x
Afschrift: hsf160cl.
x
Commentaar Bij dit stuk hoort nr. 82 als transfix.