Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:fae511 Datum:20 april 1556 Overlevering:Origineel Vindplaats:F.A. Van Ewsum, inv.nr. 0415, reg. 511

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Burgemestern Scepenen ende raiden der Stadt Leeuwarden doen condt ende te wetene Certificerende bij desen dat op huuden date deses in zyn eugenen properen persene voor ons gecompareert
ende herschenen es mester Bartholomeus de Jonghe advocaat Inden hove van Vrieslandt buijten name ende van wegen Heeren Johan ende Wigbolt Ridders ende Joncker Christoffel van Euwsum ons
overleverende ende ter handen stellende zekeren brieve bij Johannes Munter Commenduer metten ghemeeenen priesteren capittelaeren ende Conventualen bijnnen ende buijten geleerden off
ongeleerden van Wijtwert gepasseert. Versoeckende vermijts hij zeijde den zelven brieve van noden te hebben om tot diversse plaetsen te gebruijcken ende exhibereb dat wij hem daer van
souden willen passeren ende verlenen behoorlijcke brieven ende vidimus. Soe dan wij den voorscr. mester Bartholomeus inden naem alsboven zijne versoeck ende bede niet en hebben willen
ofte cunnen weijgeren. Soe eest dat wij den voorgeroorden brieve met den bevestinge vandien hier inne hebben geinsereert ende gestelt. Luijdende van woorde te woorde als hier nae volcht
In nomine domini Amen Wij............................
VOLGT OORKONDE VAN 1474 waarin gevidimeerd die van 1353
........................ zijnde den zelven voorgaenden brieve gescreven in franchijn ende besegelt met een langh aanhangende zegel van gronen wasse noch heel ende ongecorrumpeert zijnde
Ende want alle tgene voorscr. ons Burgermestern scepenen ende raiden der stadt Leeuwarden voorscr. in der waerheijt gebleken ende alsoe ende oprecht es Zoe hebben wij desen inkennisse
der waerheijt met des stadtzsegel ter zaicken ende den handt vanden secretaijs der selver stede doen bevestigen ende onderscrijven den XXen aprilis Anno XVc ende sesenvijftich.
MRomartt subscripsit. (handtekening).
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds F.A. Van Ewsum
Toegangsnummer 696
Inventarisnr. 0415
Regestnr. 511
Jaar 1556
Datumcode 2004
x
x
Materiaal perkament