Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:sgg095 Datum: Overlevering:Origineel Vindplaats:Sint-Geertruidsgasthuis, inv.nr. 0095

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wy borgermesteren ende Raed in Groningen betugen myt dessen openen breve dat voer ons is gekomen Frederic
Knokenhouwer ende bekande dat hie voer em ende sine erffgenamen hevet upgedragen ende overgegeven droech
up ende gaff over den vogeden van Sunte Gertrude gasthuus in onser stad tot behoeff des gasthuuses
vors. ende den Armen aldaer.Tot ewygen dagen to beholden twe halve landweren gelegen inde
heydenscap myt alle den erven heinyngen, huusingen myt alle oeren tobehoren ende herlicheiden alss.
up syn part vallen mach daer Garbrant nu ter tyt up dat ene woent gehieten Hayhuugeheem.
offte de schoenefloer. Ende upt ander halve erve ende huisinge woent Symon Gave nu ter tyt welke.
ander helffte ? en Knokenhouwers ien vierendiel van to behoert ende dat gasthuus vors. dat ander
vierendiel van huusinge, heymingen ende erve vors. erffliken ende ewliken to bruken ende to besitten
voer ene summe geldes die dat gasthuus ende vogeden vors. van Fredericks wegen vorg. betalen
sullen inden iersten hundert ende achteyn postulate gulden die de vogeden vors. van Fredericks wegen
als die bekande, betaelt hebben Temmen Greth (?) ende Egbert Stalknecht to Adewert dair em voir inge-
sat sint een ende dertich grasen landes vander vorg..... lande Item bet sullen se betalen van Frederick
wegen vors. Mepschen blydeke Fradema Oldeknecht driehundert arnhemse gulden daer Frederic vors.
Mepsche vorg... rente voir gesat hevet die vogeden vors. van Fredericks wegen in lossen sullen.
vulmachtich. Item bet Arent Mannerdes offte van de sine ses arnhemse gulden rente te lossen de Frederic
vors. em oer uut den erve vors. als hie bekande gesat hevet. Ende beholden Symon Gave dair ynne so
dane gelt hie hevet betaelt Reyner ter Tyll. Ende boven alle desse vors. schulde so hevet Frederic
vors. voor em ende sinen erffgenamen des gasthuuse vorg....desse vors. halve erven heinynge ende huusingen
myt oeren toebehoren vry to waren dair de gelegen sint voer ene summe geldes die Frederic vors.
bekande dat em boven desse vors. summe vull ende all vanden gasthuuse vors. is betaelt ende
Frederic vors. bekande dat hie wat wiet dat land noch beter is dan de vors. summe ende dat hie
ontfangen hefft. Ende wes dat beter is ghyfft hie den gasthuuse en ende Armen aldaer puerliken omme godes
wyllen voer ene ewyge memorie sunder alle argelist. Dat orkonde wy myt onsen stad zegell
Ghegeven inden jair ons heren dusent vierhundert drie-ende-tsoventich up Elven dusent mageden Avent
doe Gosen van Dulk, Herman Koning, Johan Tedema ende Johan Koenrades borgermesteren waren onses stad.
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Sint-Geertruidsgasthuis
Toegangsnummer 1357
Inventarisnr. 0095
Register Feith 1473.021
Jaar 1473
x
x
x
Materiaal perkament