Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:par874 Datum:31 mei 1578 Overlevering:Origineel Vindplaats:Arch. Parochiekerken, inv.nr. 0486, reg. 874

Burgemeesteren en Raad in Groeninghen oorkonden, dat voogden van St. Antoniusgasthuis voor hen verklaarden, met toestemming van Burgemeesteren en Raad, verkocht en overgedragen te hebben aan kerkheeren en priesters 'de gremio 'van de St. Meerten en St. Walburgen kerk een jaarlijksche rente van negen Emder gulden, te beuren 'up Meije'uit de heerd land, 'in den Andel ', de halve heerd land 'in Hoogerkerk Kruijsemohuijs'genoemd, en de tuinlanden buiten de Oesterpoorte en de Heerpoorte, en voorts uit alle overige goederen en 't gasthuis; met last hieruit eenige nader aangeduide jaarlijksche uitkeeringen te doen aan 't convent der Franciscanen en priesters ther Aekerk, een en ander volgens beschikkingen van wijlen Habbe Bruningha, met bepalingen omtrent wederinkoop dezer rente.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wy Borghermesteren ende Raadt in Groeninghen Betuegen mit desen openen breve dat voer ons sint ghekoe
men de voegeden indertijdt vann Sunte Antonius Gasthuys binnen onser Stadt. Ende bekanden voor hoer ende
hoera Naekhoemende voegeden, dat se (doch mit onsen weten, wille ende consente) hebben verkocht upgedraegen
ende overghegheven de kerckheeren ende Preesteren van Sunte Maarten ende Sunt Walburegen kerckenn
binnen onser Stadt ende hoera nakomelinghen kerckheren ende preesteren de Gremio, negen Embder gulden
Jaerlicker ende arfflicker renten, dartich onser Stadt stuver voer date des breves gemuntet ofte paument dat daar
goedt voer is voer elcken gulden gereeckent. Jaerlix ende alle Jaer onvervaert tho maenen ende to boerenn up
meije, vrij schaedeloes geldt mit allenn rechtenn geestlick offte wartliek ofte mit bodtbreven, waar den
kerckheerenn ende preesteren voors. des best mede believen sall, tho maanen ende tho boerenn wth des Gasthuyses
voers. heerdt landes gelegenn inden Andell de Claes Gerryts als Meyer nu int gebruyck hefft ende bewoendt; ende
voert wth dessulven voors. Gasthueses halve heerdt landes gelegene in de Hoger kercken karspell. Kruysema
huys ghenoempt, ende voert wth alle de Tuynlanden gheleghen bueten oester poorte ende Heer poirte, den
Gasthuse voers, thobehoerende. Ende voerth wth ende over alle des Gasthuyses vann St. Antonius landen, arven,
huesen ende goederenn neet wthbesondert, replick ende onreplyck, woe ende waar die geleghen moegen weesen
die het voorscreven Gasthuys nu rheede hefft ofte naemaels noch ankoemen mach, vry erflyckenn daar wth
tho waeren voer eene somme gheldes die de voegeden indertydt becanden datt hoer vull ende all is betaelt. Van
dese Negen Emder gulden Jaerlicke Renten soellenn boeren ende genieten dat Convent van die Ffranciscanen ofte
minnebroeders in onser Stadt dre embder gulden ende dre onser Stadt stuvers voers. payments, ende de preesteren
van onser lieven frouwen kereke ther Ae soellenn boeren ende entfanghen Jaelycks soeven arens gulden, ghelyck
salighe Habbe Bruningha ( den Godt gebade) datt verordineert ende daar tho de Neghen embder gulden gelegeert
ende ghegheven hefft. Hyr is mede bevorwert datt die voechden inder tydt ofte hoere naekomenden voecheden van
Sunte Antonijs Gasthuijs deese neghen embder gulden renthe voers. moeghen wederomme vry ende quydt koepen
up alle Meye, mit anderhalffhundert embder gulden voers.payments ende mit die vulle rente wanneer hoer
datt gheleghen is ende bekoemen koenen. Sundler arghelist Dat Oerkunde wy mit onser Stadt Zeghel, Ghegeven
Inden Jaere unses heergin duesent vyffhundert achtendetsoe ventich den eenendartichsten dach May Doe Johan
Thedema, Derck Schaffer, Reint Alberda ende Johan Wyfringk Borghermesteren weren unser Stadt.
B. en R. oorkonden, dat de voogden van St. Antonius gasthuis een jaarlijkse rente van 9 embder gulden hebben
verkocht aan de kerkheren en de priesters van St. Meerten en de St.Walburg kerk Inventaris van het archief van de
Parochiekerken nr.486 (regest 874)RF. 1578.8 Perkament : 18 x 30 (incl. plica) Zegel: stad was afhangend
Opmerkingen : - horizontaal in 4 delen gevouwen
- in alle. 4 delen is een snede van 8 cm. die er blijkbaar in is gemaakt terwijl het perkament opgevouwen was.
Aantekeningen op het perkament: recto : - nr. 268 Van het Predikanten Kantoor van Groningen.
De Archivarius der Provincie Groningen H.O. Feith 1835
verso : - stempel oud archief Groningen num. 8
Die Kerckheeren ende preesteren van Sunte Meerten ende Sunte
Walburgen kereken 4 sts.
Memoria Alegardis Bruningha et uxor 12 May
9 emd. gl. hyr van boeren de Minores 3 emd. gl. ende 3 sts.
ende de heren van der Ae
-7- arensgl. jaerlick
Antoni gasth.
Afgeloste Brieven - Afgeloste Brieven - 15
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Arch. Parochiekerken
Toegangsnummer 1539
Inventarisnr. 0486
Regestnr. 874
Register Feith 1578.008
Jaar 1578
Datumcode 3105
x
x
x
Materiaal perkament