Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:par667 Datum:9 sept. 1520 Overlevering:Origineel Vindplaats:Arch. Parochiekerken, inv.nr. 0074, reg. 667

Focko Ewens to Leermens, tijdelijk te Hasselt vertoevende, schrijft aan zijn, 'vrundtynne' Lutghert 'verwaerersche'van het Heilige Graf te Solwert, enkele mededeelingen naar aanleiding van een door hem ontvangen bericht over de verkoop van een huis op Hilge Sacramentsland.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Um der quade dyken wille ende schuldich bleven niet konden betalen.Mynen vruntliken groet to voren etc. Wetet
leve Lutghert dat daer enen van onsen borgeren to Hasselt by my ys gekomen botscappen van een hues dat men
sluten wolde van dat hilge sacramerts lant de name was em vergeten tsolde wal hundert gulden wert wesen in leefte
daer van woldo scriven etc. voege den pastoor ende de vogeden ende in saempt to weten als ic vermaake dattet sal
wesen van den huse to Borxweer dat Hemmo to Reyda szalich ys gekomen myt her Nanno pastoor ende her Hero
salich to Mynnenhuse ende wy sinenn tsamen inden Dam gegaen to des pastoors hues ende hebben mester Claes
daer by genomen als enen notarius ende daer sinnen wy myt Hemmo vorscr. over gekomen um enen seker penninck
ende ytlike schulde to bytalen de he ons benoemde ende wes dat beter were ende her Hero verscr. meende oeck to
den selven herdt offte guederen gherichtet to wesen wordt bededinget van Hemmus verscr. dat men her Hero an
nemen solden in godes denst des hilgen sacraments to vermeren ende in enen testament to bidden voer de
beterschap offte den dat van goden wegen mochte to komen ende daer mede hefft Hemmo verscr. und de erffnisse
hues hoff ende all den helen heerdt he lange om to rechte gegaen hadde den werdigen hilgen sacrament to guede
gescholden unde des gelijcks oeck... her Hero vor om ende syne vrunde ende daer ys her Hero up ontfangen ende
enen hues gemaket ende want daer dan gene beterscap off ..heen gellt van quam hefft Lutgert hem schamelyken
verseen dat he de kost had ende Hemmen oeck ..ellt gegeven ende syn schulderen bytaelt. Item ick mene dat de hele
summe was twe off ..rdekalff hundert eemder gulden up tyden to betalen ende het word mester Claes geheten to
protocolleren ende Lutgert to scanen laten wat sze mit gaff van dat erve Item Ick mene dattet nou all betaelt ys
Hemmo sterff onder des ende ick worde gemaint van syn szwager over de Emsze ende wy wolden hem neet mer
geven sonder breff ende segell weder to leveren ende oeck wordt ons enen part geldes van Schelto ter Munten myt
scharpen rechten aff gedragen als got wal weet ende Schelte bevinden sall ende de sulve Schelte to szage off
schulde had ons Hemmo nicht van gesecht ende daer omme salment ande rekenschap mede korten ende szo mogen
sze wal betaelt wesen Men mochte mester Claes vorgen. offt he daer yet .............. off byholden hadde offte mester
Roleff Poppingk de olde pastoor then Damme god den den heren gesundt ende szaligh bevolen myt myn szoen
ende dem pastoer myt vogeden ten hilgen grave ges. Hasselt dagen na onser lever vrouwen Marie geboerte Ann XX
Item dwinget dach Scharpe myn soen ende laten doch to winter als he daer yet komen kan to schole gaen
verschulde gherne weder.
ADRES: An de Eersamen Lutgart verwaerersche then hilgen grave to Solwert mynne
vrundtynne vruntliken gescreven.
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Arch. Parochiekerken
Toegangsnummer 1539
Inventarisnr. 0074
Regestnr. 667
Register Feith 1520.020
Jaar 1520
Datumcode cNatMar
x
x
x
Materiaal perkament