Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd1135 Datum:21 jan. 1403 Overlevering:Editie Vindplaats:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 1135

Burgemeesters en raad van Groningen oorkonden, dat Anteke te Dorkwerd heeft verklaard aan de provisor van het Heilige Geestgasthuis te Groningen enige landerijen in Lieuwerderwolde te hebben verkocht en bij stoklegging overgedragen.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wy, borghermestere ende raet van Groninghen, bekennen ende betughen met dezen openen breve, dat vor ons is ghekomen Anteke
to Dorqwart ende becande, dat hie hevet vercoft her Johanne Naming, provisoer to den Hilghen Gheeste, to des Hilghen Gheestes
behoef sestyen graze landes met al horen tobehoren vor ene summe gheldes, de Anteke vors. becande, dat hem vol ende al wal betaelt is. Ende dit
vors. lant droech Anteke vors. up her Johanne to des vors. conventes behoef vrij ende qwiit eweliken ende erfliken to bruken ende to besitten,
to setten ende to verkopen ende sinen vrien wille mede to done. Dit vors. land is gheleghen in Lywerderwolt. Ende des ziin neghen graze
gheleghen by den Oesterweghe, daer des Hilghen Gheestes erve by leghet an beyden ziden, ende in des oesterende leghet de mene wech. Ende
anderhalf gras leghet in der Luttiken Ossenvenne, ende dre graze in der Groten Ossenvenne, ende twe graze in den Woltwerm, daer des Hilghen
Gheestes erve oech by leghet, ende strecket sich nordwart an up den Woltgrave. Ende Anteke heft den Hilghen Gheeste ghelovet dit vors. land vrij
to waren van dyken, uetghesproken de twe vors. graze, de legghen in den Woltwerm. Ende quame den Hilghen Gheeste jenich schade an van dyken up
dit vors. land, dat sal hem Anteke vors. of sine erfnamen alleweghen uprechten ende beteren sunder wedersegghen. Ende van dessen vors. lande
heft Anteke onser vrouwen ten Hilghen Gheeste een gras landes ghegheven. Hiir is togheseghet, weer des vors. landes meer dan sestyen graze, dat
sal des conventes bate wezen al vor een ghelt. Weer daer oech een half gras of een heel gras myn, dat en sal men Anteken in den ghelde nyet
afkorten. Mer weer daer anderhalf gras of twe graze of dre graze myn, dat solde men Anteken in den ghelde afkorten. Ende Anteke becande, dat hie
den Hilghen Gheeste up deze vorwarde hevet den stoc gheleghet vor den buren als een lantrecht wyset. Dat orkunde wy met onser stad seghele.
Ghegheven in den jaer ons Heren dusent vyerhondert ende dre up sente Agneten dach, do Wicbolt ter Ae, Jarich Coppiins, Reynolt Hughinc ende
Jacob Schelghe borghermestere waren onser stad .
Recto:
x
x
Fonds Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 1135
Olim Naar het origineel in het rijksarchief te Groningen (Reg. 1403, no. 7), hoog 12, breed 32 cm.
Jaar 1403
Datumcode Agneti
x
x
Editie naar hgg035.
x
Commentaar Aan het stuk hangt het gewone zegel van de stad Groningen met contrazegel.
x
Materiaal papier
x
Edities P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, II (Groningen 1899), nr. 1135.