Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd1130 Datum:11 nov. 1102 Overlevering:Editie Vindplaats:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 1130

Herman Dirkszoon, pastoor te Vledder, verklaart, dat de buren van Vledder een vicarie in de kerk aldaar hebben gesticht.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Ick, Hermannus Dirxsoen, cureit van Vledder in der tijt, doe kont allen luden, dat voer my ghecomen sijn dye ghemene buere van
Vledderkerspel ende hebben bekant, dat alsulke renthen ende guede, alse hyernae bescreven staen, ghegheven ende besproken sijn tot
onser Vrouwen altaer toe Vledder, daer die kosterye van Vledder mede anhangende is, tot behoef des vicarius in der tijt. Int irste VIII
Groninger mudde winterrogge, daer die helfte van betalen zoelen Vledder buren, dat vierendeel Doldersem bure, ende dat ander
vierendel Nyensleker bure. Item jaerlix twe ghetide van broode, alse woentlick is in den lande van Drenthe, die ene tyde op den
Witten Donredage, die ander op Alrezielendaghe. Item ene ghelttyde des Manendages nae Pinxteren te betalen, dat is van
elken huse ene Deventer halve placke.
Item van den doden toe verluden een broet, ende waer men een deel kondighet, daervan een broet mitten zuvel. Item drye mudde winterrogge,
ghegheven van her Gheryt Hovinge, ghelegen over Batte Wermerdinge, Batte Delvinge weren tot Olden Deveren ende over Rolof Clawesinge were toe
Doldersem. Item drie Deventer mudde rogge, ghegheven van Lubbert Volkeringe, ghelegen over Coep Rensinge ende Rolof Rensinge weren.
Item een Groninger mudde rogge, ghegheven van des gruters kijndere, ghelegen over Folker Vogelinge were toe Doldersem. Item een half Groniger
mudde rogge van Tiesen Hinketynge were, ghelegen over Lentingheguet. Item een half Deventer mudde van Beringe Alerdessoen Enekinge,
ghelegen over jonghe Johan Zigeringeguet toe Wapservene, een half Groninger mudde van Lambert Schultinge, unde ghelegen over
Rolof Egberssoen guet Hovinge, een half Vreesch mudde van Rolof Wennelinge, ghelegen over Eytenguet. Item den tienden over XII amersade landes,
die die Veluwe gheheten sijn, die Egbert Zwaftinge gaf. Item van Ghebbe Bruninge vier amersade landes. Van Talle Niesinge een stucke
in der Voeren. Van Ghebbe Burcherdinge oeck een stucke in der Voeren. Van Geyse Evekinge een derdendeel in den Hortkamp. Van Johan Werringe
kinde een driemael boven bergen, een stucke, ten jaren datter toe ghelegen heeft van der groter sterfte. Van Ghebben Eysinge een
stucke ten berghe. Van Geysen Gruteringe een stucke. Van Lebbe Lentinge een stucke, dat lijcht by Lambert Schultinge. Van
Rolof te Legewolde die huyswoert. Van her Rolof die gruterszoene een stucke in den boenlande. Van Rolefsdochter Tiesinge een stucke in den
boenlande, een acker van boven ten Bleke, die daer ghelegen heft van der groter sterfte. Van Rolof Hovinge een stucke ten Dalcamp. Van Helpringe
Werringes kinde een stucke
ten Berchwinckel . Van Lambert Schultinge wive ende kinde een stucke ten Uutcamp. Van Arent den gruter een acker by Hovinge vene op den
berge. Van Ghebben Abelen dochter Nysinge een stucke op den Heemessche. Van Leveken by Oesten een stucke op den boenlande. Van Johan
Gemmenzoene een stucke op den nyen lande. Van Roleve Rensede des meyers soen twe amersade op den boenlande. Van Arent den gruter den
Twystacker. Item tot Emeshoren die helfte van Eesdingegoet, dat toebehoren plach Lamberde Schultinghe sonder waerscep. Item van
Wicfer de Meynerdinge drie roden ten oesten wande. Van Tesen Pauen kijnde[r] die helfte ten Berchacker. Van Roleve Wendelinge II1/2 rode ten
Kranloe. Van Johanne Ludolfs een stucke buten der grecht. Van Gelmer Arendssoen Wendelinge twe roden ten Berchacker Van Tallen Rolofs wijf
Wendelinge den Koerncamp. Van Lamme Wicferdes suuster Meynerdinge II1/2 rode ten Venessche. Item de helfte van den acker ter Veluwe. Van
Beringe des gruters een stucke ten Oldencamp. Van Geysen Eysen wijf een acker ten Kranloe. Van Ebbeke Meynerdinge den Cortencamp. Item een
stucke ten Middelwande toe Doldersem. Item van Poppen toe Lagewolde ene maet op der Schiphorst. Van Roleves kijnder Beertinge ene
maet op den legen maden. Van Ghebbe Bruninge ene maet ten Hoybrinke. Van Rensede soene Boynge ene maet ten Hoybrinke. Van
Wendelinge huse twe roden. Van Jacop Tynge achte roden in dNaermaden. Van Lentinge kinder ene maeth ter Goermaeth. Van Geysen
Eysen wijf die luttike maet. Van welken voers. jaerlix renthen ende guede die vicarius in der tijt op de voernoemden altaer sal ter weken
drie mijssen doen ende hoden ende waren sal die costerie van der kerken alze zedelick ende ghewoentlick ghewest heft ende is. Item soe sal de
vicarius is van den voers. altaer daer selven sitten ende verdienen dat altaer ende sal selven becostigen ende voerwesen totten altaer wijn ende
broet. Vortmeer weer dat sake, dattet den cureit in der tijt noetsaken dede, dat hy nyet visityren en mochte, soe sal hy den cureit to hulpe
comen ende voerwesen den kerspel in deenste nae alle sijne vermogen. Vortmeer wanneer dat voers. altaer ledich is ende wort, soe sullen die
ghemene bure dat voers. altaer nemande geven tensy by rade des cureits in der tijt. Hyeromme hebbe wy ghebeden ende bidden onsen ghenedigen
heren van Utrecht, heer Fredericus van Blanckenhem, bisscop tUtrecht, dat hy dese voers. renthe omme Godes willen, omme waldaet ende omme onser
older zielen willen, daer wy sye mede omme ghegheven hebben, confirmiren wijl ende maken daer gheestelick gued of. Ende want die ghemene
kerspelbuer selveren gheen segel en hebben, soe hebbe wy ghebeden Hermannus, onsen cureit, dese voers. punten voer ons toe bezegelen. Ende ick,
Hermannus voers., heb om bede wijllen ende in enen tughe der waerheit voer den ghemenen buren ende voer my mijn zegel an dessen breef ghehangen.
Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twe op sunte Meertens dach in den winter.
Recto:
x
x
Fonds Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 1130
Olim Naar een notarieel transsumpt van 20 September 1457, in het rijksarchief in Drente, (3e Hoofdafd., kerk te Vledder).
Jaar 1402
Datumcode Martin
x
x
Editie naar vlh038a.
x
Materiaal papier
x
Edities P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, II (Groningen 1899), nr. 1130.