Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd1020 Datum:28 dec. 1398 Overlevering:Editie Vindplaats:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 1020

Hertog Albrecht van Beieren geeft aan Pieter Reinerszoon erfelijk in leen Humsterland met Zuidhorn en Noordhorn, en voor zijn leven het schoutambt van Groningen, Innersdijk en Ubbega.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Aelbrecht, bi Goidz genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende heere van Vrieslant,
doen
cond allen luden, want wy Pieter Reynerssoen mit onsen openen brieve ghegheven hebben van ons te houden tot enen onversterfliken
erflien een deel lands van twiedusent roeden lang ende dusent roeden breet, elke roede gherekent voir twee ende dertich voete, dat gelegen is
aen gheen side Groeningherdiep, als onse brieve, die hi van ons dairof heeft, inhouden, soe hebben wy Pieter voirs. om goeden diensts willen,
die hi ons gedaen heeft ende oft God wil ons noch doen sal, die ghifte van den voirs. lande vermeerret ende verbetert, ende hebben him ghegeven
ende gheven mit desen brieve Homerslant mit Zuuthoren ende Noirthoren ende mit anders allen sinen toebehoren, mit kerspel ende mitter
heerlicheit hoghe ende laghe; dairtoe gheven wy him alsoevele lands, dat is twiedusent roeden lang ende dusent roeden breet, die roede gherekent
voir twie ende dertich voete, dat lant aen te nemen, sowaer datz him genoeghen sal. Ende die heerlichede hoghe ende laghe sal Pieter voirs.
hebben alsoe verre ende also lanc streckende als twiedusent roeden lang ende dusent roeden breet totter heerlichede van Homerslant, van
Zuuthoren ende Noirthoren voirs. mit allen sinen toebehoren. Ende dese voirs. heerlichede, lant ende goede hoghe ende laghe, als voirscreven
staet, sal Pieter voirs. ende sijn nacomelingen houden van ons ende van onsen nacomelingen tot enen onversterfliken erflien. Ende alst
versterft, soe sal ment verheergewaden mit enen roden sperwaer ende versoeken te hove binnen sjaers ende binnen daghe, behoudeliken soe wanneer
dat Pieter voirs. of sijn nacomelingen Homerslant, Zuuthoren ende Noirthoren mit allen horen toebehoren, mit hoghe ende laghe, als voirscreven
staet, aentast, dat hi ons dan sonder marren sal overgheven den eersten brief, die hi van ons heeft ende spreect van den eersten lande, dat wy
him ghegeven hadden, gelegen aen gheen side Groeningherdiep, also hiervoir in desen brief geroert staet. Voirt soe gheven wy Pieter voirs. tot
sinen lyve dat scoutambocht tot Groeninghen, Binnendijc ende in den Opga mit allen sinen toebehoren, ende die scepenen te setten binnen
Groeninghen in alre maten, als costumeliken is. In orconde desen brieve besegelt mit onsen seghele. Gegeven in den Haghe op Alrekinderdach int
jare ons Heren MCCC achte ende tnegentich.
Recto:
x
x
Fonds Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 1020
Olim Naar het origineel in het rijksarchief te Groningen (Reg. 1398, no. 11), hoog 20, breed 31,5 cm. Ook een afschrift in een register getiteld Oostvrieslandt (A), fol. XIXVO, in het rijksarchief te 's Gravenhage. Ook gedrukt bij Driessen, blz. 493.
Jaar 1398
Datumcode OmnInn
x
x
Editie naar oar043.
x
Commentaar Aan het stuk hangt het zegel van de hertog.
x
Materiaal papier
x
Edities P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, II (Groningen 1899), nr. 1020.