Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd0966 Datum:24 juni 1397 Overlevering:Editie Vindplaats:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 966

Reweke te Kantens verklaart aan Aweke Ewesma te Middelstum een jaarlijkse rente uit haar huis te hebben verkocht.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Ic, Reweke tho Kanthenze, do kundich ende kenlic allen luden, de dessen breeff zolen zien of horen lezen, dat ik hebbe vercoft Aweken
Ewesma to Middelstum viefteyn schilde renthe, viefteyn placken vor den schilt gherekent, vor ene summe gheldes, de my wit
like ende al wal bitalet is, de Aweke vorscreven ofte hore erfghenamen vorscreven alle jaer zolen boren uut mynen huze durende tod eweliken daghen to, went tod der tijt dat ik se hoer ofte horen erfghenamen uutwise. Ende wanneer Aweke ofte hore erfghenamen willen of van my of van mynen erfghenamen sint begherende, so sal ik ofte myne erfghenamen hoer of horen erfghenamen de viefteyn schilde renthen vorscreven uutwisen tod horen willen in alzodane ghuet, daer Aweken ofte horen erfghenamen de viefteyn schilde renthe vorscreven wisse sint up to borene elikes jaers alze vorscreven is. Alle arghelist ende nye vunde uutghesproken, de dessen breve ofte punten vorscreven hindern of schaden moghen in jenighen rechte. In enen orkunt desser waerheit so hebbe ik, Reweke vorscreven, ghebeden hern Hebelen to Kanthenze ende hern Snellen to Dornewert, dat se dessen breeff vor my ende vor myne erfghenamen bezeghelden. Ende wij , her Hebele ende her Snelle, curate to den vorscreven kerken, hebben unse zeghele umme Reweken bede willen byneden an dessen openen breeff ghehanghen. Ghegheven in den jaer unses Heren dusent drehundert soven ende neghentich up Johannes dach Baptisten .
Recto:
x
x
Fonds Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 966
Olim Naar het origineel in het rijksarchief te Groningen (Reg. 1397, no. 2), hoog 11,4, breed 26,5 cm. Ook gedrukt bij Driessen, blz. 907.
Jaar 1397
Datumcode NatJoh
x
x
Editie naar fae020.
x
Commentaar Aan het stuk hangen twee zegels in groene was. 1. ovaal, iets beschadigd, vertonende een priester; randschrift : HELBRANDI . . . ANTINZE. 2. rond, vertonende een zesspakig rad; randschrift: S. SNELLERDI CVATII THORNWER THT.
x
Materiaal papier
x
Edities P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, II (Groningen 1899), nr. 966.