Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd0825 Datum:7 jan. 1392 Overlevering:Editie Vindplaats:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 825

Florens, bisschop van Utrecht, doet uitspraak tussen Hendrik van der Eze en Herman van Kuinre over tiendrecht te Havelte.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Florens, by der genade Godes bisschop tUtrecht, maken kond allen luyden met desen onsen breve, dat voor ons gekomen is Hendrick van der Eze up
dach en datum onses breves tegens Herman van Kuenre, want Henrick voorsz. daer dagh toe gelegt was voor ons, ende Hendrick voorgemelt heefft
voor ons bewyset als recht is, dat syne olderen altijt gehadt hebben en beholden hebben de heerlickheit in der alingen marcken Havelte ende
Westerhesselten, soals de gelegen is met oer toebehoer in den lande van Drenthe, den graven tienden over dat lant, dat men nyes bouwet off nyes
aenmaket, ende de smale tienden over de huysen. die men up der marcke voorgenoemt timmert, also dat Henrick voorgenoemt ende syne erfgenamen
mogen gebruycken der herlickheit van den tenden voorgemelt tot eeuwigen daegen. wanttet van ons also uytgesproken is sonder al argh off list.
Hier waren over en aen Johan van den Closter, Johan Haghen, Herman Snoye van onsen raede ende andere goeder luyde genoegh. In oirkonde dese
brefe besegelt mit onsen zegel. Gegeven tot Vollenhoe int jaer onss Heeren duysent dryhondert tweeentnegentigh den sevenden dagh Januar.
Recto:
x
x
Fonds Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 825
Olim Naar een ongewaarmerkt afschrift uit de 17 de eeuw in het rijksarchief in Drente (Ie Hoofdafd., Afd. I B, afd. Rechtspleging door Drost en Gedeputeerden, i.d. 1695).
Jaar 1392
Datumcode 0701
x
x
Materiaal papier
x
Edities P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, II (Groningen 1899), nr. 825.