Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd0699 Datum:tussen 26 sept. 1381 en 19 jan. 1383 Overlevering:Editie Vindplaats:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 699

Lijst der leenmannen van het Sticht.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Dit siin die manne in Zallant.
. . . Item Henric van Zelewaert hout dat goet, als hierna bescreven staet: Gerdinch, Tyatinc, Albertinch, Elbertinch, die gheleghen siin in der buerscap to Gheesteren in den kerspel van Oetmersem ; item Clawesinc, Nyehof, Wernync, Thusinc, Grevinc, die gheleghen siin in der buerscap to Wilsem in den kerspel van Ulsen. Item den tienden grof ende smal over die buerscap to Itterbeke, ende Gripinc to Brekinchem in den kerspel van Ulsen. Item Meynoldinc to Holteme in den kerspel van den Haerdenberghe. Item Wolbertinch to Manher in den kerspel van Oetmersem. Item den Jacopinchof in der buerscap to Aghelen in den kerspel van Oetmersem. Item Laerchof, gheleghen in den kerspel van Aldenzeel in der buerscap to Lindele. Item dat daghelix gherechte van Zeelwert . . . . . . . Item Haecke van den Rutenberghe hout dat goet ten Cloester, alle die tienden, die dat kint ten Cloester heeft ligghen tot an dat goet tot Echteler. To Borsen 10 mudde rogghen, dien tienden over heren Vrederix goet van Rechtere, dien tienden to Spehorne , dien tienden to Meppele, dien tienden op dier Reesten . . . . . . . Item Henrijc van der Ese hout . . . ende den tiende, den Rolof van Steenwijc van hem voert holt, gheleghen to Dwinghel ... . . . Item her Reynolt van Coevoerde, ridder, hout van mynen here van Utrecht: int eerste in den kerspel van Gore dat huys to den Bleddinclere ende dat huys to den Sprokelrewe in den kerspel van Delden, dat huys to den Piippeslere ende dat huys to der Langhenhorst, ende dat huys to den Asbroke, ende dat huys to der Bramharen in den kerspel to Aldensale, dat huys to Vrederkinc, ende den tiende to Dulre, ende dat huys to Hoveldinc to Gammynclo, dat huys ter Maet to Lemeslo, dat huys ter Wosten to Rottem, over dat huys to Wendelgardinc den tiende grof ende smal, dat gheleghen to Vasse, over dat huys ter Westerwic to Manhar 2 molt bescapenstiende ende den smalen tiende al over dat huys to Woesterne smal ende grof, over dat huys to Koninginc smal ende grof, over Lambertinc smal ende grof, over dat Nyehuys smal ende grof, over Avekinc smal ende grof over den hof to Coesvelde 2 molt rogghen tUssele, over Johanninc to Roetmunde 22 scepel rogghen, des solden wesen 2 molt, over Lusinc tUssele smal ende grof, over Hademanninc tUssele smal ende grof, over Bennync to Rossem halve tiende, over Abbenkote to Voelt grof ende smal, in den kerspel to Aldenzale dat huys to Bernerinc to Essche ende dat huys to den Velthuys to Volet den halven tiende, over dat Nyehuys to Volet den smalen tienden al, over Darlo den tienden, de halve tiende to Heinrikinc, den tiende to Hamessinc, den tiende to Hakenhusen, ende dat huys to Brunyng by heren Henrikes huys van Kunre den tiende daerover . Dit siin die manne in Drenthe. Item Jan van Westorpe hout Iddickinghegoet to Westorpe, also als dat beleghen is in den kerspel van Borgheren, myt al sinen toebehoren. Item Hughe Wernsinc hout Wernsinghegoet myt al sinen toebehoren, gheleghen tot Duyrsen in den kerspel van Roelde. Item Rolof van den Lande hout Tedinghegoet to Meppen mit sinen toebehoren, gheleghen in den kerspel van Zwele. Item Lamme Mesteringhe hout dat goet to Mesteringhe myt sinen toebehoren, gheleghen tot Anlo in den dorpe. Item Aelbert Tavinghe hout dat goet to Tavinghe, gheleghen tot Andren in den kerspel van Anlo, mit sinen toebehoren. Item Henric Hoenrekinghe hout dat goet to Hoenrekinghe mit sinen toebehoren, gheleghen tot Andren in den kerspel van Anlo. Item Henric Hovekinghe hout Lippinghegoet myt sinen toebehoren, gheleghen in den kerspel van Noertlare. Item Jan de Vos van Steenwijc hout den hof to Dwinghelo, Batinghergoet ende watermole mit horen toebehoren, Endelingher ende Smedinghergoet, ende den vrien tienden to Lede ende to Dwinghelo, smal ende grof, mit sinen toebehoren. Item Lefert Woltinghe hout dat goet to Woltinghe, gheleghen to Gasteren in den kerspel van Anlo. Item . . . hout dat goet to Evekinghe mit sinen toebehoren, gheleghen to Druwen in in den kerspel to Borgheren. Item Witfert hout Remmeringhegoet mit sinen toebehoren, gheleghen to Banlo in den kerspel van Roelde. Ende dit goet heeft Rolof siin soen ontfanghen tot siins vader behoef, ende vor hem ghehuldet ende te dienen. Item Alaert Ovinghe hout Ovinghegoet, gheleghen in den kerspel van Zwelle. Item die Vroede hout die tiende tot Holtheen, Wermync, Gherdinc, Wijchmanninc, ende een goet to Redesse, gheheten dat Holthoinsgeerve, gheleghen in den kerspel van Hardenberghe. Item Henric Mepesche hout dat goet, ghehieten Houwingegoet in der buerssap to Banlo, gheleghen in den kerspel van Roelde. Item Wouter Tesseking hout Tessekingegoet to Pet in den kerspel van Runen. Item Henric ter Brugghen, borger in Gronijngen, hout den Hughinghetiende mit sinen toebehoren, gheleghen om Groeninghen, item twe hofsteden ende enen appelhof, gheleghen bynnen Gronynghen. Item Henric Germinghe hout Germynghehuys in der buerscap to Berghe in den kerspel van Empne.
Item Everd Hubboldinc hout den tiende over Esscherinc ende den tiende over Wilmeninc, gheleghen in den kerspel van Emnynchem. Item Jan Lepel to Noertsleen hout Peringhegoet ende den tiende to Zuetsleen in den kerspel van Sleen. Item Rolof van Steenwijc hout Bensigegoet to Dalen; item dat vierdel van den tienden to Dalen. Item die twe olden hove to Norch, ende dat huys to Schultinghe mit al sinen toebehoren, alsie gheleghen siin in den kerspel to Norch. Item dat Eden in den kerspel to Norch, dat huys to Zibertinghe, dat huys to Hagheninghe, dat huys to Willemynge, ende dat huys to Weretinghe mit horen toebehoren. Item den berch to Norch ende die watermole mit horen toebehoren; item die boterpacht to Fenehusen. Item dat goet, dat gheleghen is in der noerderziit der Nyer Ae, mit sinen toebehoren. Item dat goet, dat Evert van Wilre te holden plach van heren Heynen van Norch. Item dat huys to Hesselinghe op Steenwikerwolt. Item die twe hove van Anlo; ende daertoe dat broec, dat gheleghen is tusschen Eden ende Westerlande, dat gheheten is Edermarke, myt al horen toebehoren. Item Herman Wigbolts soen hout desen tienden hierna bescreven, grof ende smal. Item in den kerspel van Hemys over dat goet to Ludelvynch to Reedse, item over dat goet to Ludelvinch, over dat goet to Vriling ende over dat goet ten Nyenhuys, ghelegen to Diffle. Item in den kerspel van Ummen over den hof toe Vilscher myt al sinen toebehoren , item over dat goet to Wenemaring, over dat goet tot Alferdinc, over dat goet to Remberting, over dat goet to Oelberting to Lemelo.
Item . . . hout denstmannegoet, alse dat goet to Hilleboldinc, gheleghen to Wachtman in denkerspel van Dalen. Item Jan Sloet hout tgoet ten Holte mit sinen toebehoren, ende die Oestermaembeke mit horen toebehoren, gheleghen op Steenwikerwolt in Steenwiker kerspel, den tiende to Wesinghe myt sinen toebehoren, gheleghen op Velu in Wesingher kerspel, ende den tiende over Tyginge, gheleghen in den kerspel van Ummen. Item Aernd Huys hout die daghelix gherechte to Runen, to Buddincwolde, Hakeswolde ende ter Bulynghe myt horen toebehoren; item den Oldenhof, den Nyenhof, die tienden to Rune ende to Pette, die goede gheheten Wulverinc, Ludderinc, Hadeboldinc, Westebrinc, Broecsinc ende Olde Lanssinc mit horen toebehoren, te samen gheleghen in Runer kerspel; item die gruyt to Runen mit horen toebehoren; item 7 hoeven lants myt horen toebehoren in den kerspel gheleghen van Suedwolde. Item dat goet to Oeldinc mit sinen toebehoren in den kerspel van Dale, den tiende to Ghees mit sinen toebehoren in den kerspel van Hesselen, den tiende grof ende smal over Roderinc ende Ribberting in den kerspel van Dever. Item die goede, gheheten Westersche Wildenberch, mit horen toebehoren in den kerspel van Overreysten. Item Remmering to Banlo in den kerspel van Rolde, Nydinc in den kerspel van Norch. Item die boterpacht, alse die gheleghen is boven ende beneden, mit al horen toebehoren op Buddincwolde ende opper Bulinghe . Item in Twente den hof to Welevelde, die Luttike Hulscher Sterkeslo, thuys ter Beke, thuys ter Har, tgoed to Bertoldinc ende tVelthuys to Hertmen mit horen toebehoren, gheleghen in den kerspel van Borghen. Item Gerd Guedinch hout Twe-Hedeblinghegoet, item Brinkinghegoet. Item tgoet to Middendorpinghe. Item een tiendeken. Item Amyngegoet. Item 1/2 tiende to Petten, al gheleghen in den kerspel van Runen. Item den tiende to Balinghe, gheleghen in den kerspel van Borck. Item den hof tAelden, gheleghen in den kerspel to Swele. Item Bebinghegoet ende Brinkinghegoet, gheleghen in den kerspel van Oderen . Item Leppingegoet, gheleghen in den kerspel van Hesselen. Item een tiende, tot Oesterwolde gheleghen to Stellincwarf. Item enen tiende ter Elborch in Veluwe. Item Rolof Polleman hout siin andeel van den daghelix gherechte van Drenthe. Item die gruyt tot Yde. Item Wrentyngegoet, tot Yde gheleghen in den kerspel van Vrees. Item dat swanenvlot, gheleghen in Drenthe ende een deel om Gronynghen ende oppen Goe. Item den tiende to Haren grof ende smal, ende den hof to. Hempne, gheleghen in den kerspel van Haren. Item den tiende van Anderen, gheleghen in den kerspel van Roelde.
Item Steven Zyghers hout Mensinghegoet, dat gheleghen is in den kerspel van Roeden in Drenthe. Ende dat is een borchleen to Vollenho .
Item Egbert van Echten hout den tiende to Wesepe in den kerspel van Swelle, die tiende to Grimmige ende to Natinghe over dat Broechuys in den kerspel van Borck, ende 3 mudde rogghen to Lederbroke in den kerspel van Dwingelo . Borchmanne to Gore . Item Henric Bernding holt . . . Presentibus heren Reyner van Covorden, ridder . . . anno 85 in vigilia Mathei in Ghoer. Borchmanne to Diepenhem . Bij een der opgaven ligt een los blaadje met de aanteekening: Actum ten Hardenberch IV die Aprilis presentibus domino Reynoldo de Covordia etc.
Recto:
x
x
Fonds Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 699
Olim Naar de Registers en rekeningen van het bisdom Utrecht, uitgegeven door Mr. S. Muller Fzn., II, blz. 662 vlg.
Jaar 1382
Deviatie 1
x
x
Materiaal papier
x
Edities P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, II (Groningen 1899), nr. 699.