Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ogd0241 Datum:28 april 1313 Overlevering:Editie Vindplaats:Oorkondenboek Groningen en Drenthe, nr. 241

Het klooster te Aduard sluit met de zijlvesten van Lieuwerderwolde en van Peize, Roderwolde en Foxwolde een overeenkomst over een sluis en een derwaarts stroomend water.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
In den naeme Godes amen. Wy, abbat ende convent toe Adewerth ende silvestene van Liuwerdewolde ende silvestene van Pedzie, Rother- ende
Fokeswolde, don kundich allen luiden, de sint ende hirnae coomende sint, dat wy van den nyen sile, den wy tosaemene leget hebben in de steede,
dhe heet de Arbere, ende oock van den diepe, dat to den sile gat, hebbet overendragen bi rade wiser luide, also hirna screven stat in diszen
breve. Int eerste so wille wi, dat alle olre breve, dhe screven ende maket waren van den silen ende van den dyepe, dhe by Adewarder clostere
leget waren, dat thebrooken si ende hirna negene macht en hebben. Voorthmer so si wi over en van densilven sile, den wi in de Arbere leget
hebbet, gemenlicken, dat wi den tosamene holden hel, dicht ende vaste, ende hoedene van allen luiden, ende so wat coste dhe hirna opgat to
hoedene, to makene, to wethermaeckene. Ende van allen stucken, dhe daran vallen moghe to des siles bedherve ende nuttechet, darto sole wy, abbat
ende convent to Adert, togelden en dharendel, wi, silvestene van Liuwerderwolde, dat ander dharendel ende wi, silvestene van Pedzie, Rother-
ende Fokeswolde, dat dharde dharendel sunder allerhande wethertale Vorthmer van den dyepe, dat to den sile togat hirvore sproken, sole wy, abbat
ende convent to Adwert, van der Swachcluse al to den Huchslate datsilve dyep halden rum ende rennende. Mer dat is terto bescheden, ware dat wi,
silvestene van Liuwerderwolde, van Pedzie, Rother- ende Fokeswolde ende van Adwert, de twe brucgen, dhe ene kerckbrucge ende de ander
waegenbrucge, dhe dhar over dat silve dyep licgen, nichtene makeden, alsoo Middagheren gelovet wart ende borgen seet waren, dho men dat dyep
eerste maekede ende grooff, ende dhe van Middach dat dyep daromme wolden demmen of hinderen, se of ander luide dat dyep van der Swachcluse al
want to den sile an eneger steede wolden demmen of hinderen of de brucgen breeken om enegerhande sake, so solde wi, silvestene van
Liuwerderwolde, van Pedzie, Rother-, Fokeswolde ende convent to Adewert, dhat tosamene met fuller handt weren; ende so wat coste, dhe dharvan
opgat, dat sole wy, abbat ende convent to Adewert, dat eene dharendel, wi, silvestene van Liuwerderwolde , dat ander dharendel, wi, silvestene
van Pedzie, Rother- ende Fokeswolde, dhat dharde dharendel uteleggen ende becostegen euwlycke. Vorthmer van den Huchsloete al to dhen sile toer
Arbere sole wi, abbat ende convent to Adewert, silvestene van Liuwerderwolde ende silvestene van Pedzie, Rother-, Fokeswolde, dhat silve dyep
holden vry, rum ende rennende van allen dingen, dhe dharin comen mogen, alsoo dat wi, abbat ende convent to Adewert, dhat eene dhardendeel, wi,
silvestene van Liuwerderwolde, dhat ander dhardendel ende wy, silvestene van Pedzie, Rother-, Fokeswolde, dat darde dharendiel solen becostegen
euwlicke ende hoeden. Vorthmer so is dat dharto sprooken, dhesilven bruckgen, dhe hirvore bescreven stat, dhe over dat dyep solen gan, dhe sal
men also hoge licgen, dat de schepe ende de quaeckele van Adewert mit fuller last dharonder gan mogen. Vorthmeer soo sole wi, abbat ende convent
van Adewert, leden al onse wateringe van onsen closter ende van onsen erve, dat wy nou hebbet, in dat dyep, dat to dissen voresprokene sile gat,
sunder wethertale aller luide. Vorthmeer sal de convent van Adewert dhure ere cloosterweghen water Jaeten loopen in datsilve dyep. Voorthmer
alremanlick sal maeken sine dick thiegens sin dyep, dhar heet hoeden ende holden sal. Worthe dick in jeniger stede dhuregraven mit craft, so
solent dhe silvestene weren algemenlicke. Queme dhar coste op, so solent wi, dre silvestene, gilden alrelic en dharendel. Vorthmer boven den
Swachcluse sal alremanlick dit dyep reyne maken ende rumen ende reyne holden thiegeng sin erve; dhe das nichten dede, dhe breke thiegens uns
silvestene allemene Vorthmer sole wy silvestene alle gemenlicke setten een beschiedenen man mit meenen rade op den sil, dye ene hode nachtes
ende daeges, dhe ons voresorge, er dhen sile schathe schie. Voorthmer van dissen ende dhat hirvore bescreven stat, sint III breve schreven. Dat
eene brieff hebben wy, abbat ende convent to Adewert, dat ander wy, silvestene van Liuwerderwolde, ende dhat darde bref wy, silvestene van
Pedzie, Rother- ende Fokeswolde, dhe alleenes spreecket van worde to worde, beseghelet mit onses abbtes segel van Adewert, des landes van
Hunsege, har Ludolphes van Gronebeke, der stad van Groninge, dhes landes van Drenthe ende Ecbertus van Pedzie to enre euwlicke vastighet ende
orkenschep alder voreworde, dhe hirvore bescreven sin. Utegeven int jaer onses Heeren XIIIC ende XIII des Sonavendes na sente Marcusdaghe
ewangeliste .
Recto:
x
x
Fonds Oorkondenboek Groningen en Drenthe
Nr 241
Olim Naar een 17de eeuwsch afschrift in het rijksarchief te Groningen (Reg. 1313, no. 1). Ook gedrukt bij Driessen, blz. 72.
Jaar 1313
Datumcode SpMarci
x
x
Andere afschriften: bat002 en cke137.
x
Materiaal papier
x
Edities P.J. Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente, I (Groningen 1896), nr. 241.