Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:msc030 Datum:5 juni 1428 Overlevering:Vidimus Vindplaats:Arch. Menoldis- en Sywenconvent, inv.nr. 0016, reg. 030

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wij borgermestere ende Raed in Groningen bekennen ende betugen myt dessen
openen breve dat voer ons is gekomen Johan van Hervorde ende Wandelmoet
syn echte wyff ende bekanden dat sie myt oeren vryen willen ende myt goeden
voerberade hebben gegeven ende geven tot eenre ewigher testamentes gave voer
oer zielen salicheit ende der geenre daer sie dat sint schuldich voer te doene
der meysterschen ende den zusteren van Vermeynolde convent in Groningen
negenende twintich guldene rente twaleff olde buttekens off te negen olde vleemsche
korte grote offte sovendehalff vlemesch kruemstert offte vyff olde Johannes
burgoensch voer elken gulden de geslagen sint voer datum dessen breves gerekent
eweliken elkes jaers te nemen ende te boren als een stad recht is uut Johans
vors. huus daer hie nu ter tyt ynne woent in vorwerden ende manieren als hiir
na gescreven staet Int eerste dat de meystersche ende zusteren vors. sullen
eweliken elkes jaers vander vors. rente geven teyn cloesteren als Essen
Zelwert den olden cloester inder merne Reyde Wydewart Veradewerder cloester
to den buren to den Neyen cloester to Remswere ende to Fyldwerde convente
derdenhalven gulden Ende myt den vors. gelde sullen de meystersche ende
zusteren vorg. copen olye daer sie best veyle is in Groningen ende genen
de olye elken convente vors. tegen de vasten tot ewigen dagen meer de vors.
conventen luden sullen de vors. olye salven halen laten Ende de olye
sall wesen tot behoeff der priesteren ende der geleerde nonnen der vors.
conventen gelike omme te delen Ende voer desse testamentes gave vors.
so sall elk convent vors. des jaers begaen twe memorien voer Johans ende
Wendelmode vors. zielen ende oer kinder zielen de ene
memorie inder weke als sunte Andreas dach komet Ende de ander memorie inder
weke als komet sunte Tyburcius dach in den meye gelikerwijs als de convente
vors. memorien van oeren priesters plegen te begaen tot ewigen dagen. Item
worde enich van den vors. conventen versumich in beghengnisse der vors.
memorien offte dat enigh convent vors. verghinge also zeer dat noch priester
noch geleerde nonnen en hadden so en solde men em de jaerlix rente niet geven
mer den solde men den anderen conventen vors. gelike dielen all want ter tyt
dat sie priesters ende geleerde nonnen weder krigen de desse vors. memorien
begaen mochten so solde men dan em oer rente vors. weder geven gelyck den
anderen conventen vors. Item so wes daer dan meer blivet van desser vors. rente
dat sall wesen tot des vors. conventes behoeff van Vermeynolde convente tot
ewigen dagen voer Johans syns wyffs ende kinder zielen te bidden Ende desse
vors. punten hebben de meysterschen ende de gemene zusteren vors. voer ons
bekant dat sie de angenomen hebben voer em ende voer oer nakomelingen ende
hebben Johanna ende Wendelmode vors. gelovet dat wall to bewaren tot ewigen
dagen by oeren conscientien Hiir is togesecht weert dat dyt vors. steenhuus
verquade also dat de rente mede quade daer en sall dyt vors. Vermeynolde
convent genen scaden by lyden mer den scaden sullen de vors. convente alle
gelike lyden Dyt vors. steenhuus is gelegen inde Gulden Rype daar Ludekens
huus ten wynhuus naest gelegen is up de oester zyde ende Johans huus van
Lynge up de wester zyde Dat Orkonde wy myt onser stad Zegell Ghegeven inden
jaer ons heren dusent vierhundert achtendetwintich up sunte Bonifacius
dach doe Evert Hubbelduig, Ludolff Sicking, Ffolkeer Marissing ende Deetmer
Rangers borgermestere weren onser stad. JB
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Arch. Menoldis- en Sywenconvent
Toegangsnummer 1256
Inventarisnr. 0016
Regestnr. 030
Register Feith 1428.001
Jaar 1428
Datumcode Bonifa
x
x
Materiaal perkament