Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta177 Datum:8 nov. 1516 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 1, fol. 085r, reg. 177

Johan Zanders te Roswinkel, bekent te hebben verkocht aan 't klooster ter Apel zijn land onder Roswinkel.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Copia littere quatenus Johan Zanders vendidit conventui pertem
terre sue In dat rugge lant in Roeswynckeler merck.
Ick Johan Zanders up Roeswynckel bekenne ende betuge in dessen besegelden
breve voer my ende vor myn erffgenamen dat ick hebbe vercofft ende vercope
stedes vastes copes demen ersamen gheisteliken heren broeder Jacob van Wynckel
Priori ende gemeynen Conventualen Ordens des heiligen Crucis tho Apel
ende all oren naecomelingen myn deell landes belegen tusschen den schulten
zwette ende den Roeswinckelschen broeke int norden ende an den nyegen
sloet die dort moer ys gegraven vry ombekummert een huysdeell
tho wachten ende tho waren buten priors ende conventis vorscreven hynder ende
schaden voer een Summe geldes die my Iohan vorscr. all ende wael ys betaelt
so ick dancke priori ende conventui vorscr. goeder betalinge Ende wertzake
hynder ofte schade geschege inder waerscap sal ende mach prior ende
convent vorscr. verhalen ende inwynnen op ende uuth all myn guederen
repliek ende onreplick sunder my Johan ende myner erffgenamen vorscreven
wederseggen ende ovelen moet Ende ick Johan vorscreven hebbe priori
ende conventui vorscreven den Stock daer van gelecht vor den bueren tho
Roeswynckel alss lantrecht ys inden lande van Drenthen Alss vor
Johan Engelbers ende Hinrick Zanders mynen broeder beyde bueren tho
Roeswinckel sunder argelist In Orcunde der waerheyt alle punten
alss vorscr. stede vast tho holden hebbe ick Johan vorscreven ghebeyden den
vromen man Ghert Stuven Sculten tho Empne dessen
breeff voer ende over my ende myn erffgenamen tho bezegelen want ick
selven gheen zeegell en hebbe Welcker ick Gheert vorscreven my
bekenne gherne dan tho hebben omme beden wille Johans
vorscreven ende hebbe myn zegel wittelyken beneden an dessen breeff
ghehangen in dem jaer ons heren dusent vyffhondert ende sesteyne
up den achten dach alle godes hilligen.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 1
Fol.nr. fol. 085r
Regestnr. 177
Jaar 1516
Datumcode oOmnSan
x