Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta176 Datum:6 nov. 1516 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 28, reg. 176

Roleff Olde Huysinge te Zuetberge bekent, dat hij heeft verkocht aan het klooster ter Apel het erf, waarvan sprake is in no. 174. In den jaer ons Heren dusent vyffhundert ende sesteyne.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Ick Roloff Olde Huysinge tho Zuetberge bekenne ende betuge in dessen Transfix breve voir my ende myn erffgenamen dat Ick hebbe vercofft ende
upgedragen den Ersamen gheistlyken heren broder Jacob unde gemenen Conventualen tho Apell ende all oren nakomelingen sodane Erve
ende guet daer dye breeff van spreekt daer desse breeff doer ys getogen nyet daer van uuthbescheyden voir ene Summe geldes dye my
Roloff vorscr. vull all ende wall ys vernoget so Ick dancke priori ende Conventui
voirscr. gueder betalinge Ende Ick Roloff voirscr. love
voir my ende myn erffgenamen priori ende Conventui voirscr. dyt erve ende guet vry
onbekummert van allen schulden ende renthen tho waeren
uuthgenomen Achte mudde roggen jaerlix renthe dye heer Lambert sacrista tho Empne heefft uuth dessen guede unde vicarie tho Gas
selt jaerlix een halleff mudde ende heren pacht ende kerchkenrecht. Weertzake anders
hynder off schade priori ende Conventui vor
scr. geschege ynder leveringe ende waerscap desses Erves ende guedes sall ende mach prior ende Convent voirscr. weder verhalen
up ende uuth all mynen guederen repliek off onreplick dye Ick Roloff nu hebbe off noch mach krygen myt beyden rechten gheistlick off wertlick wo ende waer prior ende Convent verscr. dye beest konen bekomen sunder my Roloff voirscr. ende myner erffgenamen weder
seggen ende ovelen moet Ende Ick Roleff voirscr. hebbe priori ende Conventui voirscr. den Stock gelecht van dessen Erve ende guede
allss lande recht ys inden lande van Drenthe voirden bueren tho Berge alss Ghert
Stuve ende Roleff Nyenhuysinge beyde buer
the Berge ende meer gueder luede genoch sunder argelyst. In Orkunde der waerheit hebbe
Ick Roloff voirscr. gebeden den Vromen
Ghert Stuven Schulten tho Empne dessen breeff over my ende myn erffgenamen tho bezegelen want Ick solven gheen Segell en hebbe Welcker ick Ghert verscr. my bekenne geerne daen tho hebben ende hebbe myn Segell wytlyken beneden an dessen breeff gehan
gen Inden jaer ons heren dusent vyffhundert ende sesteyne up sunte Wylbors Avent des hilligen byscops.
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 28
Regestnr. 176
Register Feith 1516.014.2
Jaar 1516
Datumcode vWilleb
x
x
x
Afschrift: hsf160ey.
x
Commentaar Met het uithangende zegel in groene was van Gherd Stuven schulte te Empne
x
Commentaar transfix van no. 174. N.B. Vermeld Feith Reg. 1516 no. 14.