Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta171 Datum:16 jan. 1516 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 1, fol. 087v, reg. 171

Grete, nagelaten huisvrouw en weduwe van Johan Scroers te Roswinkel bekent, dat haar man bij zijn leven heeft gegeven aan 't klooster ter Apel ½ mud rogge jaarl. rente uit zijn goed te Roswinkel gelegen en dat zij er nog ½ mud bij heeft gegeven.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Copia littere quatenus Johan Scroder et eius uxor Margareta
in Roeswinckell delegaverunt nobis modum silignis annue perpetuis .....
Ick Grete Johan Scroers tho Roeswinckell zaliger gedechten nagelaten
huysfrouwe ende wedua bekenne ende betuge in dessen openen bezegelden
breve woe Johan den god genadich sy vorscreven in sinen lesten noch
gaende ende staende sunder alle menschen hulpe wetende syner sinnen
ende myt vorberaden vryen willen heeft gegeven dem ersamen
gheistlyken heren broder Iacob priori ende gemeynen conventualen tho
Apell ende all oren nakomelingen in testament een halff mudde
roggen groninger mathe eweliker iaerlix renthen vor salicheyt
siner zilen over ende uuth synen vryen erve ende guede als Iohan
vorscreven dat aen geervet ys van Egbert synen broder zaliger gedechten
in der marck ende onder der clocken to Roeswinckell belegen alss Henrick
Hubbelt over Johans vorscreven graff hefft gesproken sunder emant
weder seggen ende ovelen moet Oeck bekenne Ick Grete vorscreven
mede in dessen breve vor my ende myn erffgenamen dat ick hebbe gegheven
ende gheve thegenwordich myt wael beraden willen een halff
mudde roggen jaerliker ewyger renthen den prior ende convente
vorscreven uuth mynen erve ende vorscreven als onder der clocken tho Roeswinck
kell ys gelegen nyet daer aff uuth gescheyden vor salicheyt myner
zyelen ende myner kinder zielen unde dat prior ende convent vorscreven my
Grete vorscreven myt mynen twen soens beyden Johannen den god ge
nadich sy sullen schriven in oer bede boeck ende neerstlike vor uns
bidden nae wyse ende woente oerre orden ende oeck mede vor
myn anderen kinderen levendich ende doet unde ick Grete vorscreven love priori ende
conventui verscr. desse twe halve mudde roggen jaerliker erffrenthen alss
vorscr. alle iaer wael to betalen up sunte Anthonius dach achte dagen
vor off na onbehaelt unde goede waerscap to doen vor alle de
gene die des tho rechte willen comen buten hinder unde schaden
priors und conventes vorscr. wert sake hinder schege inder warscap off
jaerlix betalingen sal unde mach prior unde convent verscr. verhalen up unde
uuth all onssen guederen woe unde waer die oeck synt belegen sunder
my Greten unde myner erffgenamen unde saligen Johans verscr. erffgenamen
weder seggen unde ovelen moet unde ick Grete verscr. hebbe priori unde
conventui verscr. den stock daer van gelecht als lantrecht ys inden lande
van Drenthe vor den bueren van Roeswinckell alls Claes Johans
sone unde Hinrick Zanders beyde bueren tho Roeswinckel In oerkun
de der waerheyt hebbe ick Grete vorscr. gebeden den vromen
vorsichtygen Ghert Stuven Schuiten tho Empne dessen breff toe
bezegelen want ick sulven gheen segell en hebbe welker ick
Gerdt vorscr. bekenne my gherne doen to hebben omme beden
willen Greten vorscr. unde hebben myn Segell witliken
benden an dessen breff gehangen Gegeven int jaer onss heren
dusent vyff hundert ende sesteyne up sunte Anthonius avent des hilligen confessors.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 1
Fol.nr. fol. 087v
Regestnr. 171
Jaar 1516
Datumcode vAntoni
x