Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta162 Datum:30 april 1513 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 1, fol. 075v, reg. 162

Gherd Stuven en Ghysele zijne vrouw bekennen dat zij hebben verkocht aan Jacob van Wynckell, prior en gemeene conventualen van ter Apel een stuk hooilanden Borger mark.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Copia quatenus comperavimus a Gerardo Stuven een stuke
hoylandes in Berger Brock-
Ick Gherd Stuve ende Ghysele myn echte huysfrouwe be
kennen ende belyghen in dessen openen bezegelden breve voir
uns ende all unsse erffgenamen dat wy hebben verkoft ewe
lyken ende erfflyken, demen Ersamen gheistlyken heren broder
Jacob van Wynckel priori ende ghemenen Conventualen tho
Apel ende all eren nakomelingen een stucke hoylandes in Ber
ger marck in den Wynresche maen belegen vry unbezwaert
ewelick ende erfflick van allen upspraken tho wachten ende tho
waeren voir uns ende unsse erffgenamen sunder priors ende convents verscr.
kost hynder eder schaeden Soe als dat belegen ys ende wy Ghert
ende Ghysele vorscr. dar hebben ghekoft van heer Albert van
Oldenzeel uuth syner vicaryen tho Coverden voir ene
ghenogelike summa geldes dye uns Gherd ende Ghyselen vorscr.
wall tho wyllen betaelt ys, soe wy danken priori ende conventui
voirscr. gueder betalinghe, waer umme wy loven voir uns
ende unsse erffgenamen tho allen tyden ende steden, in allen rechten guede
vaste waerschap tho doen voir alle dye ghene dye daer
myt rechte mogen upspreken sunder priors ende conventes voirscr. hinder
eder kost weertzake des nyet enscheghe wat hinder schaden
ende kost prior ende convent daerumme doen ende lyden sullen ende
mogen se weeder verhaelen ende ghenaken up ende uuth all
unssen guederen waer se ook synnen belegen, up allen steden
myt allen rechten sunder uns ende unsser erffgenamen ovelen moet
off weeder seggen En hebben priori ende conventui voirscr. den stock
daer van ghelecht voir den bueren tho Berghen als landrecht
ys inden lande van Drenthe, als bynamen Johan Segerinck
Inghen Fockynck ende meer gueder lude ghenoch buer tho
Berghe Omme meerre vestenysse aller punten ende in Orkun
de der waerheit hebbe Ick Ghert Stuve inder tyd schulte
tho Empne myn eyghen Segell wytliken voir my ende vor
Ghyselen myn huysfrouwe voirscr. ende voir unsser beyder erffgenamen
beneden an dessen breeff ghehangen Ghegeven inden Jaer uns
heren Dusent vyffhundert ende derteyn up Avent Philippi ende Jacobi.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 1
Fol.nr. fol. 075v
Regestnr. 162
Jaar 1513
Datumcode vPhiJac
x
x
Afschrift: hsf160es.