Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta157 Datum:17 maart 1512 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 1, fol. 014r, reg. 157

Willem tho Nyenhues en Hylle zyne vrouw te Valte bekennen te hebbenverkocht aan het klooster ter Apel ¼ deel van Moltinghe erf onder Emmen gelegen.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Copia quatenus comparavimus quartam partem praedii Johannis Mollingen
pie recordationis in Empne a Wylhelmo ten Nyenhuse.
Ick Wyllem tho Nyenhues tho Valte ende Hylle myn echte hues
frouwe bekennen unde betugen in dessen openen bezegelden breve vor
onss ende all onsse erffgenamen dat wy hebben verkofft unde overghegeven
steden vasten erffkopes eweliken ende erffliken demen Ersamen
gheistliken heren broder Jacob van Wynkel priori unde gheme
nen Conventualen tho Apell ende all oren nakomelingen den vier
den part unde deel Moltinghes Erve roggen unde hoylanden
als my Wyllem voirscreven myt Hyllen myner huesfrouwen
voirscreven is anghekomen so als dat beleghen is inder buer
scap ende onder der clocken van Emne bysunderen den Luttyken Scheetcamp den Luttyken Bueracker den Breenacker den
Meeracker den Hoeckacker unde een mudde landes van der
Bree up dye zuderzyet Item een stucke hoylandes in Emmer
maden belegen onder den Luttyken onder loe daer dat Con
vent van Essen up dye oesterzyet van wegen Hornynges er
ve und Daem Hemynge up dye westerzyet van wegen Cam
pers erve ghelandet synt Item noch een stucke hoylandes
up Emmer Roene daer dat convent ter Apell verscreven up dye
noerderzyet van wegen Rosinghes erve ys ghelandet unde
Hovynghe erve inne belandet daert mede is wanten off
wesselen alle Jaer dyt alynghe land koert lanck smal unde
breet voirbenoemet nycht daer aff uuth ghescheyden vry los
onbekummert van allen renthen ende schulden tho leveren wach
ten ende tho warenne alsmen enen rechten vryen ewegen erffkoep
inden lande van Drenthe schuldych is tho warenne Und ick Wyl
lem ende Hylle voirscreven dancken priori ende conventui voirscreven gu
der betaminghe dessen landen voirscreven unde loven priori ende conventui
voirscreven voir onss ende unsse erffgenamen guede vollenkome waer
scap sunder priors ende convent voirscreven schaden off hynder Wertza
ke enych hynder off schade gheschege inder leveringhe off an
ders woet yo queme sall unde mach prior unde convent voirscreven
verhalen myt aller koest arbeyde unde schaden uuth unssen
guederen bewechlyck off onbewechlyck dye Ick Wyllem
ende Hylle voirscreven nu hebbe off noch mogen krygen sunder my
Wyllem ende Hyllen verscreven ende onsser erffgenamen wederseggen off ovelen
moet myt beyden rechten ghestlick off wertlick off myt oer
een up allen steden waer prior und convent voirscreven se dye beest bekomen
konen off waer em des beest ghelevet sunder alle argelyst
Unde hebben den prior unde conventen verscreven den Stock daer van ghelecht
als lantrecht is inden lande van Drenthe voir den bueren tho Em
ne als Hynrick Durdynck unde Mensen Hovynck beyde buer
tho Emne unde meer gueder lueden ghenoch In Orkunde der
waerheit aller punten voirscreven hebbe wy Wyllem ende Hylle voirscreven
ghebeden demen vroman voirsichtygen Ghert Stuven Schulten tho
Emne dessen breeff voir unde over unss ende onsse erffgenamen tho bezegelen
omme ghebreck onssen eygens Segels Weelker Ick Ghert voirscreven
bekenne my gheerne daen tho hebbenne omme bede wyllen Wylmes
unde Hyllen voirscreven so dat ick myn Segell wytlyken hebbe ghehan
gen an dessen breeff Inden jaer unss heren dusent vyffhundert unde
twaelff up sunte Ghertrudis dach der hylligen Joncfer.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 1
Fol.nr. fol. 014r
Regestnr. 157
Jaar 1512
Datumcode Gertru
x