Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta127 Datum:19 jan. 1504 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 1, fol. 068r, reg. 127

Roloff, Johan en Henric Westenbrynck, gebroeders, bekennen dat zij hebben verkocht aan Jacob van Wynckell prior en gemeene conventualen van ter Apel een stuk hooiland, liggende achter Bergerbroeck.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Copia littere de pervo graminato empto a Rodolpho et
Iohanne et Hinrico Westenbrynke fratribus.
Wy Roloff Johan et Hinric Westenbrynck gebroders bekennen
ende betugen in dessen openen besegelden breve voir ons ende onssen
ervent ende anervent dat wy hebben verkofft ende verkopen stedes
vastes erffkopes eweliken ende erffliken demen Ersamen ende gestliken
heren broder Jacob van Wynckell priori ende gemenen Conventualen
tho Apell Orden des hilligen crucis ende all eren nakomelingen een
stucke hoylandes vry ende onbekommert liggende achter Berger
broeck ende tho westersyd ys geswettet Hanninge hoff off erve
tho Noert berge up de oestersyd Oelden Huysinge erve tho Suyt
berge ende de suderende strecket up de myddelsloet up ende da
ell naburlick ende buerlick ende in welck hoylant Wrensinge
erve ock so veel in hevet ongescheyden ende wy suss lange to
mande hebben gebruket unde nu onsse deell den voirscr.
priori unde conventen altosamen hebben verkoff (sic) voir ene genogelike
summa van gelde de ons die broders voirscreven deger vull all
unde wall betaelt ys de leste pennynck myt den ersten ende
danken den prior unde conventen verscreven goder betalingen ende wy gebro
ders voirscr. loven den prior ende conventen voerscreven des hoylandes
voirscreven ewyge stede vaste vollenkommene waerscap tho done
so vake priori ende conventen des behoff ende noet ys voir alle de gene
de des tho rechte komen wyllen buten des conventes scaden off on
kost van hebben den prior ende conventen des stock van dyt voirscreven
hoylant gelecht als behoerliok ys ende gewontlyck in den landen
van Drenthe voir den buren van Berge als bynamen Johan Sickinge
ende Wyllem Alberdinck ende meer gueder luede genoch sunder
argelyst In Orkunde der waerheit aller punten voirscreven
vast ende onverbroken tho ewygen tyden tho holden hebben wy
verkopers voirscr. gebeden den vromen Ersamen Ghert Stu
ven dessen breff over ons tho besegellen wellick Ick Ghert verscreven
omme bede Roloff Johans unde Hinrick voirscreven gherne hebbe
ghedaen unde hebbe myn Segell an dessen breff gehangen
Ghegeven int jaer onss heren dusent vyffhundert unde vier
des vryedagen post Anthonius confessoris et abbatis.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 1
Fol.nr. fol. 068r
Regestnr. 127
Jaar 1504
Datumcode VpAntoni
x