Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta116 Datum:10 mei 1500 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 1, fol. 035v, reg. 116

Gert Stuven en Hinric, gebroeders, verklaren te hebben verkocht aan het klooster ter Apel een stuk hooiland gelegen ‘up de beke’ tusschen Bergen en Schoenebeeck geheeten de ‘Kolcmade’.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Copia littere qualiter comparamus frustis feneti pro praedio nostro Wrensingen etc.
Wy Gert Stuven unde Hinric ghebroders bekennen unde betugen in
dessen openen besegelden breve voer ons unde ons ervent unde an
ervent dat wy hebben verkofft unde verkopen steden vasten erffkopes
eweliken ende ummenmeer een stucke hoylandes vry ende onbekum-
mert unde oec sunder dyck ende wech to maken ghelegen up
de beke tuschen Berge unde Schoenebeeck gheheten de Kolc
made ghelegen an de zuuydvester zyd an Khechteringe
kolck maed demen eersamen gheesteliken heren Jacob van
Winckel priori ende ghemenen convente to Apell orden des heyligen
crucis ende all eeren nakomelingen voer een ghenochlike
summa van gelden de ons Gert unde Hinric verscreven vul all unde
wal betaelt is de leste penninc myt den eersten tot onsen
willen unde hebben prior unde convent verscreven den stock daer van
ghelacht van den verscreven lande alst lantrecht is inden landen
van Drenthe daer an unde over hebben gheweest buren
tho Berghe als bynamen Johan Sickinghe Roloff Alber
ringhe ende ander guder luden ghenoch Ende oec love
den wy Ghert ende Hinric verkopers verscreven des hoylanden
verscreven ewyge stede vaste volkommene warscop thoe
done soe vake priori unde convent verscreven des behoeff unde
noet is voer alle de ghene de des tho rechte komen
willen unde omme merer vestenisse willen soe heb ic
Gert myn eygen segell van ons beyder wegen beneden an
dessen breeff ghehangen Datum anno domini Mo CCCCCo dominica die
ante festum sancti Bonifacii martiris.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 1
Fol.nr. fol. 035v
Regestnr. 116
Jaar 1500
Datumcode DaBonifa
x