Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta115 Datum:aug. 1499 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 1, fol. 058r, reg. 115

Symen Jacoba te Woltersum oorkondt, dat hij als voermunder over zijne kinderen heeft verkocht aan het klooster ter Apel, het erf Utham geheeten, gelegen ‘in grote Harcstederhamric’, 15½ akker groot, met recht van wederinkoop na 5 jaar.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Copia littere quatenus emimus aliqua prata in Grote Hercsteder hamrick
prope Schermer a colono nostro Symone tho Woltersum cum gratia reempcionis.
Ic Symon Iacobz toe Woltersum bekenne unde betuge myt dessen openen
besegelden breve dat ic myt consent ende volbert unde als een
principael voermunder mynre ende myn zeliger eerste buys
vrowe beyder kinderen als bynamen Clawes Jacob Hille unde
Gryete vercoft unde upghedragen hebbe vercoep unde draghe op
in craft sbreves stedes vastes erfkopes demen ersamen
unde gheysteliken heren broder Jacob van Winckel priori unde
ghemenen convente to Apel orden des heylgen crucis ende
all horen nakomelingen toe behoeff des conventes verscreven dat
alinghe landt off erve Uutham gheheten dat myn kinderen
an gheervet is van hoer saliger moders wegen gelegen
in Grote Harcsteder hamric ende kerspel XVJ acker
groet In welcke XVJ acker Pouwels Iacobz
myn broder mede in heeft seven ackers ende een verndel
van een acker by welcke verscreven landt de heyligen in de
Grote Hercstede op der westerzyde ghezwettet syen ende
op de ander sydt myn verscreven kinderen Moyen kinderen
gheswettet syen ende dat een ende van dit verscreven landt
endet op de Cleysloet ende dat ander ende gheet an
de Hamwech off an Iasper Rengers lant Dit verscreven
landt myt all syn tobehoringe vry ende quyt erffliken
unde eweliken myt allen rechten ende eyghendome toe
bruken ende to besitten dat convent voerbenoempt eren
vryen willen daer mede toe doen alsoe dat ic
Symon verscreven myt mynen voerbenoemde kinderen off ons
beyder erffgenamen sullen unde loven dat sulfede verscreven
landt den vergen. convent vry ende onbekummert toe
leveren voer allen luden beyden gheestelicken offte waertlyck
waer den convent noet off behoeff is in allen rechten
mit alsulker ghenade off onderscheyt dat ic Symon
myt mynen kinderen ende medebescreven mogen weder
vry kopen dessen verscreven lands ende onderpande bynnen vijff
iaren naestkomende myt vijfftich enkede olde golden
rinsen gulden ende dit sunder alle argelyst. Hier hebben
an unde over gheweest tugeslude Pouwels Iacobzoen
ende Kerstken tho Woltersum beyde kerspelslude to Woltersum
In oerkonde der waerheyt heb ic Symon Iacobzoen myt
mynen kinderen verscreven ghebeden den vromen unde ersamen
heer Iacob kercheer in de Grote Hercstede dessen
breeff over ons tho besegelen umme ghebreck ons
eygens segels willen welck ic her Iacob verscreven kercher
umme bede willen Symon Iacobzoen myt syne medebescreven
gherne ghedaen hebbe unde hebbe myn segel wyt-
liken beneden an dessen bryeff ghehangen Datum anno domini
Millesimo quadringentesimo XCIXo in festo sancti Petri ad vincula.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 1
Fol.nr. fol. 058r
Regestnr. 115
Jaar 1499
Datumcode VinPet
x