Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta092 Datum:20 dec. 1491 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 9, reg. 92

Johan Renghers ‘ritter, hovetlinck und heer toe Schermer’ verkoopt aan Jacob van Winckel, prior und ghemen convent toe Apell zijne twee erven in de buurtschap van Empne, Olde en Nije Rosinck geheeten, door welken koop zullen ‘doet wesen alle de mudde, de dit vors, convent van data des breves op dit vors erve plach toe hebben’, bovendien belooft Johan Renghers vrijwaring tegen allen die eenig recht op deze 2 erven mochten pretendeeren ‘uut bescheiden und uutgesproken kerckenrechte und horen tense, een braspenninc des jaers und een half schat rogge ewige renthe in de vicarie toe Empne, und de tende de daer uut dat halve mudde landes gaen, de Valkenhutte ghegeyten, welcke tende Roloff Smeinge ontfanget und toehoert’.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
lck here Johan Renghers Ritter hovetlinck unde here toe Schermer bekenne unde betughe
in dossen openen beseghelden breve voer my und all
mijnen Erffgenamen dat ick mit minen vryen willen und wall beradenen mode verwisselt und verkofft hebbe stedes vastes ewighes erffkopes
demen Eersamen und gheistelicken heren Boeder Jacob van Wynkell prior und ghemenen Convente toe Apell Ordens des heiligen Cruces und all
eren naekomelinghen myne vryen twe Erven in de Burschopp und onder der clocken toe Empnen ghelegen Olde und nye Rosinghe geheiten
mit all sine toebehoer nicht daer aff uutghescheiden als myt hoffsteden und huse und mit een voll heel ware und schare hoylandt und boulant
als bynamen vierendetvijfftich mudde boulandes heyde weyde holt torve watere und vene und in aller manieren soe dat galeghen is und rechten
in der marcke kerspelle und onder der Clocken toe Empne off daer en buten und toe dusser tyt toe ghebruket is daer toe van oldes voer een summa
gheldes und mudden de my here Johan Renghers vorscr. voll all unde wall toe mynen willen
betaelt synt de leste penninck mitten eersten als voerscr.
is ende hier mede sullen doet wesen alle die mudde dye dit vorscr. Convent van data
desses breves opp dit vorscr. erve plach to hebben Ende ic here
Johan Renghers vorscr. love Prior und Convent vorscr. und all eren naekomelingen tot
ewigen tyden voer my ende minen erffgenamen dusser twier vorscr.
erven mit syner alingher toebehoeringhe guede vaste rechte volcomene warschop to done
und vry to waren in allen rechten onbelastet onbetenset
ende onbeswaert van enyge rechten offte renthen voer alle deghenen dye daer mit rechte
op spreken moegen sonder argelist uutbescheiden ende uutghe
spraken kerckenrecht ende herentense een braspenninck des iaers ende een halff schat
roggen ewige renthe inder vicarien toe Empne ende dye tende de
daer uut dat halvemudde landes ghaen dye Valken hutte gheheiten welke tende Roloff
Smeynghe ontfanget und toehoert als dat vorscr. halffmud
landes gheseyt wert ende anders nycht. Ende ick heer Johan Renghers vorscr. bin desser
twier erven vorscr. alinges uutgeghaen ende vertegen eerfflicken
ende ewelicken mit hande ende myt monde als lantrecht is in de lande van Drenthe ende
hebbe dye vorscr. erve ghelaten in macht cracht ende ghewalt
Priors ende Convent vorscr. dat sy vortan nae data des breves daer mede mogen doen ende
laten wenden ende keren ende all eren willen doen buten my ende
myner eerfgenamen besperinge eder ovelen moet off wederseggen Ende hebbe den Prior ende
Convent vorscr. den stock daer van gelacht voer den buren van
Empne als bynamen Gheert Stuven Herman Rosynck Peter Kopes ende meer gueder luden
genoech In orkonde der waerheit aller punten vorscr. de stede
vaste ende onverbraken toe holden heb ick heer Johan Rengers vorscr. voer my myn eerf-
genamen ende all minen anervent myn inghesegel an dessen
breeff gehangen ende om meerre vestenisse desses kopes ende brieves heb ick heer Johan
Renghers vorscr. gebeden Egbert inden Hoff inder tyt Scholte toe
Empne dessen breeff voer my ende all minen eerfgenamen mede toe besegelen Welck ic
Egbert inder tyt scholte vorscr. bekenne my gerne gedaen to heb
ben umme beden willen heren Johans vorscr. ende hebbe mijn segell mede beneden by heer
Johans vorscr. segell an dessen breeff gehangen Gegeheven
inden iaer ons heren Dusent vierhondert ende eenendetnegentich opp sunte Dominicus dach
des hilligen Confessoers.
Zegels verloren.
DORSO : De praedio nostro Rosinck empto.
A.
Kta092
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 9
Regestnr. 92
Register Feith 1444.013.18
Jaar 1491
Datumcode Domini
x
x
x
Afschrift: hsf160ec.
x
Commentaar Aan het één twee uithangende zegels in groene was, een van Johan Renghers en een van Egbert in den Hof.
x
Commentaar N.B. Vermeld Feith Reg. 1444 no. 13.