Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta053 Datum:19 jan. 1482 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 9, reg. 53

Johannes Eppingh, vicarius toe Eelden, Hindrick und Hinrick Eppingh van Ermen gebroders, verkoopen aan Hinrick van den Berghe, prior ende ghemenen convente orden des hillighen Cruces toe Apel ‘negen stede mudde rogghen jarliker, ewigher renthe, Groningher mate, alle jare up Sunte Martijn en Meydach toe betalen, uyt ende over olde Rosinghe erve ende synen alynghe tobehore soe dat geleghen is in der marcke ende onder der clocken toe Empne’.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wy Johannes Eppingh vicarius toe Eelden Hinrick und Hinrick Eppingh van Ermen gebrodere bekennen ende betughen
in dossen openen besegelden breve vor onss und all onssen erffgenamen dat wy Eendrachteliken walberadens moedes
verkofft hebben ende vermits dossen breve stedes vastes erffkopes vry verdich uute der handt verkopen demen Ersamen gheist
liken broder Hinrick van den Berghe priori ende Ghemenen Convente Orden des hillighen Cruces toe Apell ende all eren nakomelinghn
negen stede mudde rogghen jarliker ewigher renthe Groningher mathe alle iare op sunte Martyen ende meydach toe betalen
uuyt ende over Olde Rosinghe erve ende synen alynghe tobehoren soe daf geleghen is in der marcke ende onder der Clocken toe Emp
ne vor ene ghenoiglike summa van ghelde de wy Johan Hinrick und Hinrick verkopere vorscr. bekennen onss all und wall to willen
myt reden ghelde betalet toe wesen Ende loven vor onss ende onssen erffgenamen priori ende Convent vorscr. ende eren nakomelinghen der
negen mudde rogghen jarliker ewiger renthe uute Erve ende guet vorcsr. to allen tyden gude stede ewighe vaste waerschop toe
done ende vry to waren soe vake als prior ende Convent vorscr. noit is ende behoiff in allen rechten toe ewighen tyden als ..ntrech. .s
vor alle de ghene de daer myt rechte op spreken moghen ende synt der neghen stede mudde Rogghe jarliker renthe vorscr. uutge
ghaen ende hebben daer op verteghen alles rechten myt hande ende monde als lantrecht is in den lande van Drenthe Ende hebben
de gelaten ende gegeven in macht ende gewoldt prioris ende Conventen vorscr. so dat se voirtan na datum dosses breves daer mede moghen doen
all eren willen buten onssen offte onsser erffgenamen weddersegghen besperinghen eder ovelen moet Ende hebben sementliken prior Ende Con
vent vorscr. den stock daer van gelacht vor den buren van Empne als bynamen Roleff Husinghe Clawes Klynken ende anders guder lude
ghenoich ende dyt all sonder arghelyst In Orkonde der wairheit aller p...en vorscr. de stede vaste ende ....rbroken toe holden hebben
wy Johannes olde Hinrick ende junghe Hinrick Eppinghe gebrodere ende ...... vorscr. gebeden Roloff Husingh in der tyt Schulte ...
Empne vorscr. ende Clawes Klincken dossen breff vor ende over onss to besegelen .... gebreck onssen eyghene segels Welck wy Roloff
Husingh ende Clauwes Klincken vorscr. omme bede willen heren Johans Hinricks ende Hinrick ricks gebrodere verkopere vorscr. ende ..........
me.. an ende over ghewest synt ende alle puncten so vorscr. is ware synt onss be..ennen gherne gedaen toe hebben ende hebben onsse sege
len wytliken an dossen breeff gehangen Gegeven int jair onsses heren M CCCC LXXXI. ipso die Ponciani martiris,
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 9
Regestnr. 53
Register Feith 1444.013.14
Jaar 1482
Datumcode Pontia
x
x
Aantekeningen ‘IX moden silignis van Eppinghe up Rosinghe erve toe Empne en iets verder: ‘vacat quod praeditun pertinet conventui’.
Afbeelding 1
x
Commentaar Met zegels in groene was van Roloff Husinge en Clauwes Klincken
x
Commentaar N.B. Vermeld Feith Reg. 1444 no. 13.