Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kta022 Datum:18 juni 1471 Overlevering: Vindplaats:Klooster Ter Apel, inv.nr. 0025, reg. 22

Het klooster ter Apel eenerzijds en de gemeene buren van Werdinghen in Drenthe in 't karspel van Empne met consent van Wolter Stelling ‘ambtman to Covorden und slandes van Drenthe van wegen des edelen uns gnadigen heren van Utrecht’ anderzijds, verklaren, dat zij gescheiden zijn betreffende alle zaken, die zij onder elkaar hebben gehad, bepaaldelijk van een deel van de mark van Werdinghe, dat ‘de proevest'van Schiltwolde’, die vroeger een ‘verwaerrer’ van het klooster ter Apel was, van de buren van Werdinghe heeft gekocht en wel met deze bepalingen dat prior en convent zullen hebben het land in de mark van Werdinghe, dat gelegen is bij 't klooster ‘up de riviere de Ae geheiten’ enz. Prior en convent zullen daarvoor jaarlijks ‘to ewigen tiden’ betalen aan de buren van Werdinghe ‘op avent’ der heilige Apostelen Philippus en Jacobus ‘meiavent’ geheeten ‘teen olde Vlemsche’. Met deze deding zullen dood wezen alle voorgaande contracten, tenzij de genadige heer van Utrecht voor zijn aandeel dit verdrag herroept.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Kundich und openbaer zy allen luden de dessen breeff lesen, zeen, ofte horen lesen dat wy Broeder Henrick van den Berge prior Broder Gherd procurator broder Ludolphus und voert ghemene Conven
tuale des cloesters orden des hilligen cruces ten Nyen lichte Apel int ghemeen geheiten up de ene und wy Willem Heyminck Johan Batting de Olde Willem Wekinck Lambert Heymingen Arnt Houward
Albert Aelkingen Willem Hykinck Willem Altingen Willem Battinck und Willem Dutscher als ghemene buren to Werdinghen in Drenthe in den kerspel van Empne mit consente und to doen des Eerbaeren
und vromen Wolter Stellings Amptman toe Covorden und slandes van Drenthe van wegen dessen edelen unssen gnadigen heren van Utrecht up de anderen zijde Sementliken an beiden syden bekennen unde betughen
in dessen openen besegelden breve dat wy to samende lieflicken in fruntscappen verdragen sint und gescheiden van allen saken und onwillen wy to samende onder malkanderen went op data desses breves
gehad hebben Sonderlinge van en deel der marken van Werdinghe vorscr. als die proevest van Schiltwolde de in voertyden en verwaerrer des cloesters to Apell vorscr. plach to wesen dat van den
buren van Werdingen gekoft und betaelt heeft in maneren na bescreven. Int eerste dat prior und Convent to Apell vorscr. und ere naekomelinghe sullen hebben unde bruken to ewigen tyden tot eren willen
als eer eygen guet also dane guet grond broeck und land van der marken van Werdinghen als gelegen is by den Cloester vorscr. up den Ryviere de Ae geheiten vanden leemkulen de gelegen sint tusschen
den Gloester voerscr. und Roeswinkell by der Ae vorscr. lienrecht uut int westen went int middel des waters de Musla geheiten lanck und breet by der Muslen als by der Ae to hebben. Dit land gront
broeck und velt als dat gelegen is van den leemkulen nae der Muslen so vorscr. is voirt nae Westerwolde so lanck und breet als tusschen der Ae und Muslen so vorscr. is nae Westerwolde de marck van
Werdingen geet sullen hebben bruken und besitten Prior und Convent van Apell vorscr. und ere naekoemelinghe to ewigen tyden nae eren willen in lande in sande in holte in vene in heyde und
weyde und in allen manieren so men en eyghen vry doerslachtich guet to hebben und to bruken und to besitten plecht daer mede to doen unde to laten nae oeren orber und willen wesem genoeget
buten der buren van Werdingen ofte yummants van erer weghen upspreken besperinge ofte ovelen moet. Des sal prior unde convent vorscr. voirt an van data desses breves to ewigen tyden geven und wal
betalen den buren van Werdingen vorscr. und eren naecoemelinghen alle iaer op avent der hilliger apostelen Philippi ende lacobi meyavent geheiten to Werdingen in der Buerschapp in eens Buermans
huus Teen olde Vlemsche ofte ander payment dat in der tijt der betalinghe dair guet voer is ofte enen arnemsche gulden vyfteen krumstart in der tyt der betalinghe to Groningen genckaftich voer
den gulden nae wille und koer priors und convents to betalen und off dair gebreck in velle oec van wat saken dat queme als dat de betalinge up tyden steden und maneren so vorscr. is nicht en schege
So mogen de buren vorscr. also vaken als dat ghescheet de renthen vorscr. des anderen dages daer nae dubbelt manen sonder des cloesters vorscr. weder seggen eder ovelen moet Voirt bekennen wy
parthen vorscr. zSmentlicken an beyden zy'den dat mit dusser dedingen und dussen tegenwordigen breve doet sullen wesen onmachtich und van ghener macht ofte weerden alle breve vorworden de
dingen seriften offte bewys besegelt ofte onbesegelt de wy parthen up malkanderen ofte mit malkanderen van kope pachtinge ofte bepalinge van warschap des grondes und landes vorscr. toe den
Haerhuse toe doen und van alien saken de van alien dussen voerbenoempden gueden voer data desses breves gehad hebben Also dat unsser parthen geen mit olde ofte nyen breven ofte an
ders in yeniger leye wys in yenigen rechten up den anderen en sal spreken vorder off anders dan desse tegenwordige breef begrepen hevet ten were de gnadige here van Utrecht van sinen dele
wes wederropen de van dussen unse verdrage worde, als dan solden olde seriften unde breve van waringe und anderen saken na andele des heren van Utrecht vorscr. volmachtich bliven Al arghe
list und nye vonde uutgesproken Vanttan alle dedingen und saken tusschen uns beyden parthen gescheen und ghemaket so vorscr. is wair synt und wy de an beyden zyden vast und onverbroken
angenomen hebben to ewigen tyden to holden, hebben w5j to samende gebeden demen Eerbaeren und vromen Wolter Stellinge Amptman to Covorden und slandes van Drenthe de Bersamen heren Johan van
Roden heren Egbert Kerchere toe Roeswinkel und Roleve Busingen Schulte to Empne dessen breeff voer unss und over unss to besegelen dat ic Wolter Amptman vorscr. mijns gnedigen heren van U
trecht to Covorden und des landes van Drenthe van wegen der buren van Werdingen vorscr. umme bede willen priors und Convents vorscr. mede van myns ampts wegen umme dat myns heren gaade
vorscr. inder marken van Werdingen vorscr. mede ghewaret is so vere und lange mijns heren genaden van sinen andele nicht wedder ropende is an dussen breeff gehangen und wi Johannes van Rode
und ghescheidinge ghestaen hebben So hebben wy elck vorscr. in een recht orkonde und tuch der waerheit unse segelen benaden an dussen breeff gehangen In den jare unsses heren dusent vierhon
dert und eenende seventich in profesto sanctorum Gervasii et Prothasii martirum.
Kta022
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Klooster Ter Apel
Toegangsnummer 1373
Inventarisnr. 0025
Regestnr. 22
Register Feith 1471.018.1
Jaar 1471
Datumcode GerPro
x
x
Afschrift: hsf160r.
x
Commentaar in een vidimus van 1472 maart 6 (no. 24).