Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kla1127 Datum:10 jan. 1579 Overlevering:Origineel Vindplaats:Kloosterarch., inv.nr. 350, reg. 1127

Burgemeesters en raad te Groeninghen verklaren dat Wolphardus Nicolai, pater, Anna Roelefs, mater, Anna Geerdts, procuraterse, en de gemene zusters van het Olde Convent in Groeninghen en de voogden van het Sunte Jurgensgasthuys te Helpman hebben verdeeld hun gemeenschappelijke landen bij den Hoeren in het Goerecht en geheten Hoepenbinderslandt, waarbij het convent het noordelijke deel heeft gekregen met als grens de Nije Sloot en waarbij zij elkaar vrije doorgang over deze landen toestaan.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wy Borghermesteren ende Raedt in Groeninghen betuegen mit desen openen breve datt voer ons sint
gekoemenn Volpardus Nicolai Pater, Anna Roelefs Mater, ende Anna Gheerdts procuratorsche des
convents tiio Geestlycke Mageden binnen onser stadt, mede van weegen de aamptlycke Conventualen al
daer, ter eenre, Ende de vogeden indertydtt to Sunte Jurgens Gasthues tho Helpmann, up de ander syt
Ende bekanden datt se tot sunderlinghe nuth ende proffyt beijder parten, mit malckanderen een arff-
scheijdinge ingegaen ende gematsoket van seeckere Landen bij den Hoeren inden Goerechte ghelegen
soe bessheer inde mande gebruket sintt worden, datt Hoepenbinders landt genoempt, daer de
Hoerensche kolck upt westenn, tConvent vanden Hoeren upt zuden ende noerden, ende de binnen dijck
upt oestenn naest angheswettet sint Van welckesr voerscr. mande Hoepenbinders landt den
Convente datt noerder, ende den Gasthuese clatt zuyder sydtt durch lottinge tho dele gevallen, daer
de nijfe sloot als die scheidinge daer vann tusschen beijdenn gaet oestwert ende westwert Des
is bescheijdenn dat se malckanderen wedersyts mit een vrye in ende uuthdrifft soellenn gerijven.
Ende alsoe de voegeden ons voergedraegen dat sie van weegen der armen inden voerscr. Gasthuse
de voerscr. landen gescheydenn, ten einde desulvige mit affwateringe ende ander guet upsicht
verbetert moegen wordenn, daer de meijeren (ten tijde die onverscheyden gelegen) gants geen
offte weijnich moeijte ende aerbbijdtt hebbenn willenn ommfc anrichten, als de sunderlinge geen
gewis ende seecker proffyth daer vann hedden tho verwachtenn, hebben wij de voerscreven scheij-
dinge in vuege voerscr., vann weegen ons voerscr. Gasthueses, mede Ratificeert ende appro-
beert, woe wij dan deselve allnoch ratifieren ende approberen midts deesen. Sunder argelist.
Dat oerkunde wij mit unsen Stadt Seghell (daer beneffens des voerscr. Convents Segell mede
angehangen) Ghegeven inden jaeren unses Heeren duesent vijffhondert Neghenendetsoeventich
den Tynden dach Januarij, doe Johan Thedema, Derck Schaffer, Reijnt Alberda ende Johan
Wijfringfe Borgemesteren weeren unser stadt.
Recto:
Zegels:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Kloosterarch.
Toegangsnummer 172
Inventarisnr. 350
Regestnr. 1127
Olim Arch. Olde Convent, inv.nr. 31, reg. 101. Reg. Feith 1579.117.
Jaar 1579
Datumcode 1001
x
x
Commentaar Met de zegels van de stad en van het Olde Convent
Volgnummer: 1
Materiaal was
Kleur groen
Zeg.vorm rond
Bevestiging sur double queue
Zegelaar
Instelling Groningen (stad)
Voorzijde
Type grootzegel
Randschrift SIGILLUM CIVITATIS GRONIENSIS
Contrazegel
Randschrift S(igillum) CIVITATIS GRONIENSIS
Vorm rond
Afmeting (mm) 35
Volgnummer: 2
Toestand beschadigd
Materiaal was
Kleur groen
Zeg.vorm spitsovaal
Bevestiging sur double queue
Zegelaar
Instelling Groningen, Olde Convent (klooster)
Voorzijde
Randschrift S(igillum) SORORU(m) TERCII ORDINI[S S(an)C(t)I FRA...CI A]NTIQUI CO(n)VE(n)TUS IN GRONI(n)GEN
Afbeelding 1
Negatief 104-B3-2
x
Materiaal perkament