Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kfh215 Datum: Overlevering:Origineel Vindplaats:Arch. Klerken- en fraterhuis, inv.nr. 0058, reg. 215

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wy Johan Renger Ritter ende heer toe Schermer ende In de Harxstede Ende Nese van Laeren Vrov-
we echte lude bekennen ende betugen myt dessen openen breve voir ons ende onse erffgenamen dat
wy myt enen rypen beraede ende vryen willen hebben upgedragen ende overgegeven In een
vasten steden erffwissel heren Johanne vander Oldekerke Pater des Clechuses In Groningen
toe behoeff des selven huses ende broederen all dair ende oeren nacomelingen een stucke veenlants
In Scharmster marke gelegen van die Borch oestwert up nae Scarmster wech strec
kende tsoeventich roeden lanck vyftyn voeten voir die roede gerekent daer Stemer
Hilgen ter naester zwette liggen an die noert syde Ende pope Hoytemans an die zuder
syde vry ende quijt te leveren te nearen ende te holden ewelick ende erfflick ende oeren vryen
willen daer mede te doen voir syn anpart landes gelegen In die Rypemade toe Scher-
mer Inder Broderen lant all daer ende ander anspraeck die hie hadde over een deell
van mynen lande Inde Harxstede gelegen Sunder Alle Argelist In een oirkunde der
waerheit hebbe Ick Johan Renger voirscr. mijn Segell gehangen beneden an dessen
Breeff Ghegeven Inden Jair ons heren dusent vierhundert ende dreendetnegentich
des vrydages voir des hilgen Sacraments Avent
In margine: postea eminus hanc terram totam usque ad Schersterwech et ultra viam ad orientem a filio huius Johannis Renger qui etiam dictus fiat Johannos Rengger ut habent littere nostrae a iuniore
Dorso: litteram emcionis terre infra terram poponis in Broka et Steemerhilghen.
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Arch. Klerken- en fraterhuis
Toegangsnummer 1237
Inventarisnr. 0058
Regestnr. 215
Register Feith 1493.001
Jaar 1493
Datumcode VaSacram
x
x
x
Materiaal perkament