Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kfh186 Datum: Overlevering:Origineel Vindplaats:Arch. Klerken- en fraterhuis, inv.nr. 0183, reg. 186

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Inden name godes amen hebben wy her Johan vander Buren ende Bartholt gekoren soenslude inder schelinge tusschen
den eersamen heren her Johan van Munster pater int fraterhuus in Groningen an de ene side ende den buren inde Harcstede an die
ander side als vanden Cleysloet to ruden ende vant vreemde water to to Leyden by den Hamwech uut Scharmer Ee Item hebben wy
soens lude vorscr. ter vrenschap naest den besten rechte een uutspraeck ghedaen in manieren hier nae bescreven Inden eersten sullen die
fraters vorscr. den nyen sloet den Johan Rengers voer tydes ghegraven heeft laten oesteret nae Woltersum naden cruyssche sullen die
fraters bynnen tween iaren nyet dammen noch dammen laten oec nyemant behinderen to varen Item oeck sal de Cleysloet sinen vryen
loep hebben als he nu heeft op datum des breves ende Johan op Rokesweert of sine naekomelinge mogen dat reyt meyen uut
den Cleysloet om hoer hoy daer mede te decken daer de fraters an beyden zyden ghelandet synt buten broeke des rechters in de
Harcstede mit sulken voerwerden dat Johan vorscr. ofte sine naekomelingen dat gras de selve twe iaer vorscr. ende dat ruyt uut den
vorscr. Cleysloet ruden ende meyen sullen ghelijck de buren inde Harcstede doen. Hier is mede toe gesecht dat die pater ende die fra
ters vorcr. sullen oeren nyen sloet voert graven went an de bloken in Schermster Ee om te besien in desen twen iaren oftet den
Hercsteders nutte is dan nyet Item weert dan sake dattet den Harcsteders oeren Cleysloet graven ende alse dan soe sullen die fraters vorscr. hondert roden voer off graven van Schermer Ee
ver by den bloken ende dan voert an sullen se wesen gras grase ghelijck in graven in ruden tot ewigen dagen Ende dan mogen
de fraters vorscr. den nyen sloet den Johan Rengers voertyts heeft graven laten weder dammen ende to maken tot oeren willen Son
der argelist dat orkonde wy her Johan vorscr. mit des Abts zegell van Thesingen ende Bartolt Cassens segell ende valt
hier yenighe schelinge in holden wy voerscr. soens lude tot onser verclaringhe Welck dit seggen nyet en ghelievet macht op
segghen bynnen achte daghe naestkomende mit teyn olde schilde in reden ghelde of dat seggen ewelick to holden Gegeven
int iaer ons heren dusent vierhondert negenendetsoventich des wonesdages voer sunte Peter Ad vincula.
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Arch. Klerken- en fraterhuis
Toegangsnummer 1237
Inventarisnr. 0183
Regestnr. 186
Register Feith 1479.012
Jaar 1479
Datumcode EaVinPet
x
x
x
Materiaal papier