Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kfh162 Datum: Overlevering:Origineel Vindplaats:Arch. Klerken- en fraterhuis, inv.nr. 0085, reg. 162

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wy Borgermestere ende Raed in Groningen bekennen ende tugen myt dessen openen breve dat voer ons sint gecomen her Johan van Munster pater des
Clerekhuses by sunte Wolburge kerke in onser Stad van weghen der brodere des selven clerehuses ende oerre nacomelingen an die ene sijd Ende die
Ersame Johan Rengers vanden Poste hovelinck to Scharmer voer em ende sine erfgenamen an die ander sijd ende becanden dat se myt malckander
gewesselt ende gebutet hebben wesselden ende buteden in manieren hijr na bescreven Int erste becande Johan vorscr. voer em ende sine erfgenamen
dat hie opgedragen ende overgegeven hevet droech op ende gaf over heren Johan pater ende den broderen des selven clerchuses vorscr. ende oeren
nacomelingen aldair in een erfbute ende erfwessel syne dree hofsteden opden Bloken ende bi Rokesweer int zuden van den Cleyslote
mytten husen ende tymmeren die daer op staen mytten lande oestwert ende noertwert vanden Bloken dat hie liggende hadde tusschen Scherm-
ster Ee ende die Kynlane van Aylken land dat daer naest by licht op die oester sijde daer dat reytland in oesten dat uterste van
is voert sick streckende westwert an Rokesweer noertwert streckende an des cloesters ende conventsland van Nijencloester ende
voert al dat land dat hie westwert vanden Bloken liggende hadde tusschen Schermster Ee ende den Cleysloet went an Bartolt Entens
land op ende uut tusschen den Hamwech ende den Cleysloet vorscr. oec sijn hues op Rokesweer staende myt den jairmalen die hie
aen Rokesweer noch to hure hadde Ende desse vorscr. landen husinge ende hofsteden sint gelegen op den Bloken inden kerspel to Woltersum
ende bi Rokesweer inden kerspel vande Grote Harxstede ende daer omtrent Ende manck dessen vorscr. lande hevet Johan vorscr. voer em
ende sine vrenden in die eer godes gegeven den broderen vorscr. ende oeren nacomelingen erfliken ende eweliken sonder wederropen syns ende siner
erfgenamen dertich grase landes ende dertich dussent steens omme mede deelachtich to werden ende to wesen der guder werken die vanden vorscr.
broderen gescheen ende ghescheen moghen tot ewighen tyden Mede to satende ende gunnende den broderen des elerchuses vorscr. ende oeren
nacomelingen dat oer tendebaer land onder sinen tenden gelegen wanneer se dat selven bruken oft bouwen sal tenden vrij wesen ende
blyven die naesten tsestich iaer lank so dat Johan vorscr. ofte sine erfgenamen noch niemant van oerre weghen bynnen der tijd daer
tenden van boren oft nemen zullen Hijr is to gesproken dat Johan vorscr. ende sine erfgenamen zullen leveren den broderen des
Clerehuses vorscr. ende oeren nacomelingen medebrukinge gaende ridende varende des H..... zeghes hent tot Schermer ende
to Broke ende anders waer des te doen is ende oec medebrukinge des nijen weghes die uut den nijen diepe geschoten is nae
Woltersum buten oeren schaden ende oncost tot ewigen dagen. Ende Johan vorscr. heft vast angenomen ende gelovet voer em ende sinen
erfgenamen den broderen vorscr. ende oeren nacomelingen als hie voer ons becande dat hie in dessen naesten tocomenden somer sal bestellen dat Schermster Eee van Woltersummer nijediep voert westwert na den maer so veer als men dat graven kan totten
maer to sal gegraven werden buten der brodere vorscr. schaden ende to doen Al aldesse vorscr. landen husinge hofsteden ende voerwerden
heve Johan, vorscr. voer em ende sinen erffgenamen alzoe overgegeven ende toghestaen als vorecr. is heren Johannes den pater ende den ghe-
meynen broderen des clerchuses vorscr. ende oeren nacomelingen vrij ende veerdich erffliken ende ewliken to besitten ende to ghebru-
ken ende oeren vrijen willen daer mede to done tot ewigen dagen Sunder Argelist Hijr en teghens becande her Johan pater
vorscr. van wegen der brodere des clerchuses vorscr. ende oere nacomelinge dat se weder overgegeven hebben ende weder overgeven
Johan vorscr. ende sinen erfgenamen oere leenguden so als ons heren gnade van Utrecht dat toegestaen hevet als wy in deze
gelden breven gheseen hebben ende beyden perten vorscr. voer ons belijet hebben ende oec oere steenhues mytter hofsteden ende al
zijn toebehoer achter ende voer gelegen by der Ae kerchof Clingen hues geheten Beholdelic den broderen vorscr ende oeren nacomelingen
die hele alinge oesterste schuer vanden selven huse de se zullen sliten ende afbreken tot wat tijden em des genoget ten sy sake dat Johan
vorscr. oft sine efgenamen de brodere vorscr. oerer nacomelingen daer van vermogen dat se des te vreden sint nae uutwisinge der breven
Johan vorscr. daer op overgegeven Sunder Argelist. Dat orkonde wy myt onser Stad seghele Ende tot meerre vestenisse hebick
Johan Rengers vanden Poste vorscr. oec myn segel mede beneden an dessen breff gehangen Ghegeven inden jair ons heren dusent vierhondert
ende eenendetseventich op elven dusent mageden dach do Ulgar van Noertdijck Goessen van Dulck, Johan Rengers Scaffers ende Zueder Kater Borgermestere waeren onser Stad.
DORSO: Vanden Bloken.
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Arch. Klerken- en fraterhuis
Toegangsnummer 1237
Inventarisnr. 0085
Regestnr. 162
Register Feith 1471.001
Jaar 1471
Datumcode XImVir
x
x
x
Materiaal perkament