Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:kfh159 Datum: Overlevering:Vidimus Vindplaats:Arch. Klerken- en fraterhuis, inv.nr. 0220, reg. 159

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wy borgermestere ende Raed in Groningen betugen myt dessen openen breve dat voer ons sint gekomen her Johan van Monster Pater des Clerchuses bi sunte Walbur-
ge kerke in onser Stad van weghen der brodere des selven clerchuses ende oere nacomelingen an de ene sijd ende Johan Rengers vanden Poste voer em ende sinen erfgenamen an de ander sijd ende becanden dat se myt malcander ghe-
wesselt ende gebutet hebbun In manieren hijr na bescreven Int erste heft Johan vorscr. vor em edde sine erfgenamen heren Johannen den Pater ende den broderen des Clerchuses vorscr. ende oere nacomelingen op gedragen ende oveghe-
gheven droech op ende gaf over al alsodane land als hijr nae besreven is van sinen saten landes die he liggene hevet opten Bloken Inden kerspelen to Woltersum ende die grote Harxstede
ende daer omtrent Int
erste twe grase lands naest bi Woltersum int oesten Item daer bi westwert seventijendehalf grase lands Item daer voert naest bi westwert elven grase landes Item over den nijen Cleysloet vijftijn grase landes Iten soven grase lands over
den selven sloet bi den Rint lane Iten daar naest bi westwert an die vijftien vorscr. grase landes elven grase lands Item voert westwert na de Bile venne neghen endetwintich grase landes Item dan voert opten Cleysloet elven grase landes
myt de Bile venne Item int west vanden Cleysloet tweendetwintich grase landes bi Rolenes hues Item voert an int west vanden Cleistoet tot Ewekenshues sessendetwintich grase landes Item vijrendetwintich grace landes op Sche-
rempster Ee Item soven hondert lands daar bi gelegen die Johan vorscr. van Siabber Poppinges gecoft hevet Item daer naest bi suedwert op Schermster Ee sestijn grace lands Item daer naest bi vijftiendehalf graslands Item daer
bi tijen grase landes Iten daer soventijen grase landes Item daar bi tijen grase landes Item die oosterse twee vennen vanden soven vennen tweendetwintich grase landes ende beghinnen boven an den Cleysloet voert zuedwert
streckende an die Campekins Item int oest van dessen vorscr. twe vennen ende int suden vanden pijen weghe die westerste helfte vandalden Hoey vennen die Johan vorscr. daer noch liggende hevet Item weder int
west vandat wegheken neghendehalf grase landes ende strecken sick mitten sudor eynde an den Ham wech Item daar naest bi der selver venne int west neghendehalf graslandes Item soe vele voert hovet vander venne
uut deer vanden nijen cloester lande int suden van Waschhuser wech als de kamp groet is den hem Johan vorscr. daer voer gegeven heft Item al dit vorscr. land is gelegen bynnen Schermpster Ee ende int noerden
vanden Cleysloet Item oestwert over Schermpster Ee soven hondert landes die Johan vorscr. van Tiadden gecoft hevet Item neghen hondert landes bi de Krumme Horne Item daer bi vijerhondert landes Item twehondert
landes Item vijftijn grase landes in Focke Rengers land tusschen Schermpster ende Slochter Ee Item dit selve vorscr. land oestweert over Schermpster Ee gelegen sullen die vorscr. perten to mande holden so lange dat se anders
verdragen Ende weert sake dat yemant van beyden perten vorscr. meer landes coften int west van Woltersum dat sal de coper den perte alweghe to kennen gheven ende ghenogedet den perte so sullen sie dat
ghelike copen ende betalen ende te mande holden so lange dat se anders verdragen Item desse vorscr. perten sullen over malcanders land to nude ende to node gaende ridende varende daers noetdruftlike
to doende is daer men dat niet beteren kan Weghen moghen ten minsten schaden Ende Johan vorscr. ende sine erfgenamen sullen leveren den broderen des Clerchuses vorscr. ende oeren nacomelingen medebrukinghe
gaende ridende varende des Hamweghes hent tot Schermer ende to Broke ende anders waer des to doen is ende oec des nijen weghes die uut den nijen diepe gheschoten is na Wotersum tot
ewigen daghen Item so wes to doen als biden perten lant to bedijken wateringe daer in to leggen sijlen tillen of molen dat se myt malcander eenpartliken doen na den meesten orben des
landes ende alle oncost die op ienich of op alle desse vorscr. werken gaen mach sullen sie mit malkander ghelike staen ende ommetrecken een ytlick na belope sijn landes Item die brodere vorscr. ende oer na-
comelingen sullen oec hebben Iohans vorscr. hues int noerden bi den groten heem mytten balken ende stilen die daer bi liggen Item hijr en teghens hebben die broders vorsc. weder overgegeven
so als ons heren gnade van Utricht
dat belevet ende toghestaen hevet voer em ende oeren nacomelingen Johanne vorscr. ende sinen erffgenamen oere leengude dat is een tende Lammen of Hughinge tende geheten die men na uutwisinge der rullen to nemen
plecht opten zued essche buten Heerpoerte opten noert essche buten Botteringe poerten In die Cortewoerden In die middelste woerden ende in die lange woerden Wes Johan vorscr. na uutwisinge der rullen daar van be-
crunden kan buten der brodere vorscr. to doen ofte onruste Item den tienden van Ghelkinge land die overmids versumenisse an ons heren gnade van Utricht gecomen was van welker verstumenisse Johan vorscr. myt ons heren
gnade vorscr.ghededinget hevet soe dat ons heren gnade der versumenisse to vreden is Item tweendetwintich gulden rente Uut des Abts vander Muntenhues Item sestehalven gulden renthe Uut her Rolef Rijndes hues Item
neghen Groningen schilde renthe ende ene kanne wijns uut Johan Hinricszoon hues ende erve in Poelstrate teghen Peperstrate ende was wandages een wech uut Poelstrate inden groten hof ende was die Valkenvlucht
geheten daer dat Convent van Wittewerum van afghemuert hevet an oer erve dat nu ter tijt Otto Wybens bewoent daer Johan vorscr. in doen mach dat em gued dunket buten der brodere voerscr.
to doen Item vijer kameren tusschen Lijse Scaffers ende Trude Hardens erve gelegen Welke ene kamere vanden tween kameren an sunte Johans strate gelegen naest bi Lijse Scaffers erve sal hebben ende holden her
Willem Witte soe lange als he ...vet ende levet ende niet langer myt dat hoefken daer achter so als dat bepaelt is des iaers na der brodere vorscr. vermoden voer vijer gulden ende na her Willems seggen voer
dree gulden renthe Ende dit vanden leen guden Item Johan vorscr. sal vrij ende quijt hebben sess gulden rente die de brodere vorscr. pleghen to hebben ende to boeren Jaerlix uut sinen huse in Botteringe strate Ende twelff
gulden rente die sie pleghen te hebben Jaerlix uut siner oly mole buten Poelpoerte Item die broders vorscr. sullen Johanne vorscr. leveren det eerste dat sie oeren roen steen gebrant hebben den steen van oeren
tijchel oven an sinen Uterdijck teghen Hinrick Lengermens tijchel werck overt diep buten Iohans vorscr. schaden Item Johan vorscr. sal oec hebben den brodere vorscr. tychel rijen ende bernehues die Johan selve sliten sal
dat erste dat dear uutgherumet is die roe steen Item he sal oec hebben oer Haghepannen twe tichel karen twee peerde ende spaden scuppen formen corde waghen de lote ende die houyseren Item die brodere vorscr.
hebben Johanne vorscr. oec over gegeven van weghen der armen in selighen vrouludekens gasthues sodane dertijen roden veenlands alze saliger gedachten Albert Iarges ende Ludiken sijn huesfrou totter selven
gasthuse gegeven hadden mytten derdendeel des huses op dat vene ghetymmert ende medebrukinge des Schutenslotes in sat selve vene ghelecht na belope sijns veens Daer Iohan vorscr. ende sine erff-
ghenamen den armen des gasthuses vorscr. ende oren nacomelingen voer leveren sal eweliken ende erffliken voer oer doer buten oeren schaden ende oncost twee schuten gudes droghes zuartes torffs Jarlix to
manen ende to boren Uut Johans vorscr. tweehondert grase landes die he noch beholden hevet bi Woltersum omtrent den Bloken to samen Oft uut een ytlike sate of stucke des vorscr. landes Wo den armen vorscr. des best
ghenoget Vrij ende quijt eweliken ende erffliken die pater ende broders des Clerchuses vorscr. ende oere nacomelingen soedane land ende vorwerden als vorscr. is ende de armen des gasthuses vorscr. die twee
schuten torff vorscr. ende Iohan Rengers vorscr. ende sine erffgenamen sodanigen tenden ende renten uut den reven voer benomet in sunte Iohans strate ende her Poppekens strate gelegen in Leenscher weer ende
voert ander renten ende guden oec voerbenomet to besitten ende to ghebruken ende oeren vrijen willen daer mede to done Hijr is to gesproken soe wat lande die brodere des clerchuses vorscr.
liggende
hebben tot yenighen steden oft plaetzen daer Iohans vorscr. tende valt dat sodanoch land tenden vrij wesen sal testich jaer lancgk So dat Johan vorscr ofte sine erfgenamen noch nemant van siner
weghen bynnen deer tijt daer tenden van boeren of nemen sullen Sunder argelist Dat orkonde wy mit onser Stad Segel Ghegeven In den Jaer ons heren Dusent vierhondert ende eenendetseventich
des vrijdages na sunte Gereonis ende Victoris dach Doe Ulger van Noertdijck Goesen van Dulk Johan Rengers Scaffers ende Zueder Kater borgermestere waren onser Stad Ende tot meerre ves-tenisse so hebic Johan Rengers vanden Poste vorscr. oec mijn zeghel mede beneden an dessen breff ghehangen Ghegeven inden Jair ons heren ende opten selven dach als voer bescreven is.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds Arch. Klerken- en fraterhuis
Toegangsnummer 1237
Inventarisnr. 0220
Regestnr. 159
Register Feith 1471.007.1
Jaar 1471
Datumcode VpGerVic
x
x
Materiaal perkament