Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:han095a Datum:6 juni 1558 Overlevering:Afschrift Vindplaats:H.A. Nienoord, inv.nr. 95

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Copia copiae
Wij here Sybrandth Jelteszon, pastoor in die Nuis,
Hyllo Fossema en Tjaert Wabbens, kerkvoogden van-
wegen der kerken mit consent den eigenarven
en ingeseten van der Nuis, wij Tjaert Wabbens en Anck,
mijn huiysfrouw, en Hillo voorschreven, ook voor ons
selven, Elynk Herimgh [lees: Heringh], Menno Ypens, Leo Ypens
Rotthie Sykma, Johan Fokkens, Yllo Tassema He-
ko Brungers, Luythien Auts en Wyger Gokma
toen [lees: doen] kond, bekennen en betuigen samtlijken en
eendragtlijken in en vermits desen openen verzegel-
de brieve, voor ons, onse arfgenamen en na-
komelingen, wo dat wij hebben verkogt
opgedragen en overgegeven, verkopen, dragen
op en geven over in kragt deses brieves, eeuwe-
lijken en arfflijken de edelen en erentfesten
Cristoffer van Euwsum to Rasquert, Baf-
felt ende Jenelet, joncker etc. en vrouwe
Margreta van Dornum, Eesens en Wyth-
munde, zijne lieve huisvrouw en haar
arffgenamen, alle zodane venen en
heiden als wij voorschreven personen lig-
gen hebben in de Nuis en dat zo breed
als onse land is strekkende mit dat noor-
dereinde aan de palen wij, voorschreven
personen, gesat hebben op de noorderzied
Bollemeer en zuidwert doorgaande aan
de landscheiding en Swarte Ryt met de
[custode: Braemhaare]
Braamhare zoals dat veen en veld op de zuider-
zied de voorschreven palen en met de Bollemeer
en meer ander meeren en wateringen daar-
in gelegen mogen wesen. Dit alles woe voorschreven
dragen wij bovengeschreven personen voor ons
ende onsen arffgen. up en geven over den edelen
upgenoemten junker, sijnen lieve huisf. en horen
arffgen. in ewygen eigendom datselve tho mohgen
gebruiken, verkopen, versetten unde verwisselen unde
daermede tho doen unde gescheen laethen, als
myt alle hore andere vrij eighen angearffde unde
thogekogte guederen buethen onse en onse arff-
gen. in seggen en besmieringe en geloven voor
ons en onse arffgen. dit selve tho leveren unde wae-
ren voor alle ansprake de daer met recht ofte
buithen regt op vallen moegen, voor een suma
van penningen de wij bovengeschreven personen
bekennen ons van de voorgenoempte joncker
unde sijner lieve huisffvrouwen vulle allinghe
en wall synnen betaelt, den laadsten penninck mit den eeers-
then unde bedanken den voorgenoempte juncker
en sijne lieve huisvrouwe guder betalinge. Alles
sunder argelist. In oirconde der waerheit so
hebben wij bovengeschreven personen sampte-
lijken en eendragchttelijken gebeden den eer-
baaren, eersame ende vromen Reyne Roek-
ma en Ypo Hayema, griethmans in Lanck-
wolt, dezen brieff over ons tho bezegelen,
welke wij griethmans voors. also gedaan
hebben en hebben ons gemenen landeszegel
van Langewolt beneden an deze brief gehangen
om de bovengeschreven personen bede wylle. Gege-
vasn in den jare ons Heer 1558, den 6 dach des
maants junii.
(was getekend)
Collatum concord[at], actum veneris den 29 augusti 1710
dr. Joh. Scherius, secret.
collatum accordat
dr. A.P. Driessen, richter
[in margine:] Het principale dezes was
op francijn geschreven
en met een groot wassen
zegul bevestigt.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds H.A. Nienoord
Toegangsnummer 626
Inventarisnr. 95
Jaar 1558
Datumcode 0606
x
x
Aantekeningen Copia uit de generale brieff
van de Nuissemer venen, a.
1558, 6 junii
x
Materiaal papier