Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:han095 Datum:6 juni 1558 Overlevering:Afschrift Vindplaats:H.A. Nienoord, inv.nr. 95

Koopbrief, waarbij Sijbranth Jelteszoon pastor in de Nuijs, Hyllo Fossema en Tjaert Wabbens kerkvoogden en een aantal met namen genoemde landeigenaren aldaar verkoopen aan Christoffer van Ewsum en zijne echtg. hunne veenen begrensd ten noorden door het Bollemeer, ten zuiden door de Swarte Rijth met de Braem- haere.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Copia. Prod. ter secr. den
17 jan. 1795
Wij heere Sybranth Jelttszoin, pastoor in die Nuis,
Hyllo Fossema ende Tjaert Wabbens, kerkvoogden vanwegen
der kerken, mit consent den eygenarven ende ingeseten van der
Nuis, wij, Tjaert Wabbens ende Anck, mijn huysfrouw, ende Hillo vors.
oock voor ons selven Clynck [lees: Elynck] Heringh, Menno Ypens, Leo Ypens
Rotthie Sykma, Johan Fockens, Yello Tassema, Heko Brungers, Luythien Auts
Wyger Gokma, doen condt, bekennen en betuygen samptlijken
ende eendrachtlijcken in ende vermits desen openen, bezegelden breve
voor ons, onsen arffgen. ende naekomelingen, wo dat wij hebben
verkoft, opgedragen ende overgegeven, verkopen, dragen up ende
gheven over in chraft deses brieves, eeuwelijcken ende arfflijken den
eedelen ende erentfesten Christoffer van Euwszum, to Raswert,
Baffelt ende Jenelet, joncker etc. ende vrouw Margreta van Dornum,
Eesens ende Wytmunde, sijnen lieve huisfr. ende horen arffgenamen
alle soodane veenen ende heyden als wij voors. personen liggen
hebben in de Nuis ende dat soo breeth als onse lant is streckende
mith dat noordereynde an de paelen, wij voors. personen gesath hebben
op de noordersijth Bollemeer ende is suydwaert doorgaende an
de landtscheijdinge ende Swarte Rijth, mit de Braemhare, soo als dat
veen ende velt op de suydersijth de voors. paelen met Bollemeer
ende meer andere meren ende wateringen daerin gelegen mogen wesen.
Dit alles, woe voors., dragen wij bovengeschreven personen voor ons ende
onsen arffgen. up ende geven over, den eedelen, upgenoempten
juncker, sijnen lieve huisfn. ende horen arffgen. in ewygen eigendom
datselve tho moghen gebruiken, verkopen, versetten unde verwisselen
unde daermede tho doen unde gscheen laethen als myt
alle hore andere vrij eighen angearffde unde thogekofte
guederen buethen onse ende onsen arffgen. inseggen ende besperinge
ende geloven voor ons ende onsen arffgen. dit selve tho leveren
unde waeren voor alle ansprak de daer met recht ofte buthen
recht op vallen moegen, voor een summa van penningen de wij
bovengeschreven personen bekennen ons van den voorgenoempten
joncker unde sijner lieve huysfvrouwen, vull, alinghe ende
wall synnen betaelt, den laesten penninck mit den eersthen, unde
bedancken den voorgenoempte juncker ende sijne lieve huisvrouw
gueder betalinge. Alles sunder argelist.
In orkunde der waerhyt, soo hebben wij boven-
geschreven personen samptlijcken ende eendrachtlijken
gebeden den eerbaren, eersamen ende vromen
Reyner Roekma ende Ypo Haijema, griethmans in Lanckwolt,
desen brieff over ons tho bezegelen, welke wij griethmans
voors. also gedaen hebben ende hebben ons gemenen landes-
zegel van Langewolt, beneden an desen brieff gehangen
om de bovengeschreven personen bede wylle. Gegeven
in den jare ons Heeren dusent vijffhondert achtende-
vijfftich, den sesten dach des maents junii.
Principael deses was op francijn
geschreven en met een groot wassen
zegell bevestiget.
Collat. concord. Actum veneris den 29 augusty 1710.
[handtekening:] Dr. J. Scherius,
[...]
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds H.A. Nienoord
Toegangsnummer 626
Inventarisnr. 95
Jaar 1558
Datumcode 0606
x
x
Materiaal papier