Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:han002 Datum:1479 Overlevering:Origineel Vindplaats:H.A. Nienoord, inv.nr. 2

Koopbrief, waarbij Yge Suwema en Eetke ,echtelieden, verkoopen aan Derck Greve zestien roeden veen in de Holtlettse onder Marum , nabij de scheiding tusschen Vredewold en Opsterland.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wy Yge Fuwema ende Eetke echte lude bekennen ende betugen mit dessen openen breve dat wy voer ons ende onsen erffgenamen
hebben verkoft upghedragen ende overgegeven Derck Greve ende sinen erffgenamen sestijn rode veens een rode boven
offte beneden myn off meer onbehaelt ghelegen in dat karspel to Marum in holtlettse noertwert an den
wech ende zuudwert up an de landscheydinge alse tusschen Vredewoltmer ende Upsterland daer de hillighen to
Marum naest ter swette zint up de oester zijd ende Buwe Bossma offte sine erffgenamen up de westerzyd vry
ende quyt erffliken ende ewliken to bruken ende to besitten voer ene summe gheldes de ons Yge ende Eetke vorscr.
bekennen dat ons vul ende al is betaelt sunder argelist Hijr hebben an ende over ghewest alse tugessluden
Meyt Meytsma, Yeldert Wyema ende Tyabbe Yelkumma In Orkunde der waerheit So heb ick Oenne Wyema
nu ter tyd Greetman in Vredewolt omme Ygen ende Eetken vorscr. bede willen myn segel an dessen breff gehangen
inden jaer ons heren Dusent vierhundert negenendetsoventich des donderdages voor sandgange.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds H.A. Nienoord
Toegangsnummer 626
Inventarisnr. 2
Jaar 1479
Datumcode JaSantga
x
x
Commentaar met het uithangend zegel van Benne Wijema, grietman van Vredewold, met het half versleten zegel van Johan Grijp
x
Materiaal perkament