Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:haf553 Datum:11 mei 1583 Overlevering:Origineel Vindplaats:H.A. Farmsum, inv.nr. 0416, reg. 553

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Everardus de Raedt, abbett ter Muntte als kelner in Grysefrouwen, juffer Freda, priorissa,
juffer Marrythgenn, suppriorissa ende samptlicke conventuessen desselven convents Grysefrouwen doen kundt ende erkennen vermitz Jegenswoerdigen openen verseegelden brieve voer uns ende unsen nakoemelingen dat wy hebben vercofft, upgedragen ende overgegeven, vercopen alnoch, dragen
up ende geven over cracht diesen in eenen steeden vasten ende unwederroeplicken arffkoep Sebo Rynnoltz ende Wybke syn huisfrouwe ende oerenn
beyden arffg. diesse hiernha beschrevenn parchelen van landen Ten eersten twe olde ackeren tusschen twe sloeten gelegen in Oestwalt daer zalige
Ailko Eppens arffg. up westen ende zalige Hero Eggens arffg. upt oesten negst ter swette liggen, streckende van den gemeinen wech daer nhu oick de
dyck up steit, int zuyden ahn de Fymele Ae toe veen toe velde toe water toe lande nabuirlanden gelyck Ten andere veer ackeren mitten derden
deels eenes breede landes op de oesterzydt der itzgenoempte veer ackeren aldernegst gelegen daer de pastorie van Oestwolt de twe deelen van toekumpt unde
daer de vors. pastorie up de westerzydt ende Hommo Poppens als gebruicker nu ter tydt up de oesterzydt van vors. veer ackeren sampt de breede gelegen
streckende van vors. gemeine wech edder dyck an ende inden Dullaert nabuirlande gelyck beth drie ackeren by Oestwoltmer olde kerckhoff gelegenn
streckende de twe ackeren van den olden tuyn aldaer int noerden an dat ander olde kerckhof by den Dullart gelegen ende de darde acker voert ueth ihn
den Dullart nabuirlanden gelijck de pastorie landen vors. opt oesten ende de nutwech opt westen negst ter swette nochbeth een stucke meetlandes up een
Eylandeken Monnickes veen gehieten gelegen daer dat kercken landt van Oestwolt op dat oesten ende de Dullart upt zuyden westen ende noerden
gelegen soe groet alst is ende worden mach mett noch twe dachwarck torff landes op Grijsefrouwer veen gelegenn. Dit alles voer een somma
van pennyngen de wy bekennen uns vul ende all deeger ende wal den eersten mit den laesten penninck betaelt te syn ende tot unsen kentlicken
nut ende orbaer weder geemployeert hebben. Des wij Sebo ende Wibke vors. guider betalinge ende vuldaet bedanckenn ende derhalven vullen khomen
quytscheldunge doen der landen vors. voer uns ende unsen nhacoemelingen, loeven oick diesolvige vercofte landen vry ende vranck toe leveren ende
tho waeren tot allen tyden voer alle lasten ende beswaerungen actien evictien oder anspraken voer allen rechten woe wanneer edder waer
des van doende mach zynn ofte vallen. Sunder argelist ende mit renuntiatie aller beneficien ende privilegien van rechte de hier ter contrary
gebruicket solden mogen worden. Des toe oerkhunde ende meerder vestenisse van diesen hebbe ick Everardus de Raedt abt upgh. van wegen
als vors. myn abts siegels witlicken beneden ahn diesen brieff gehangenn Inden jaere uns Hern duesent vyffhundert drie ende tachtentich
upden elfften dach maij.
[Op de achterzijde: Binnenstaande regt voor mij selfs mijn stiefmoeder en suster als mede mijn Oom Frode Hupkes transportere en cedere ande E. Ambtman J. Hora en diens huisvrou voor een summa van penningen welke ik bekenne den eersten met den laatsten ontfangen te hebben, en angaande het regt mijnes suster en stiefmoeder is gegrondet in afkoop en afhandelinge in dato den 16 julij 1723 en den 2 december 1723 Upko Hilties Midwolda den 25 september 1724.]
[Op de pliek: prod. den 14den junij 1670 ende wort van Eltio Ebels copia versocht prod ter secret den 16 oct. 1771 Dr. Engelm. Dr. Hoving .]
[Er staat volgens de kopie RAG, Munnikeveen, nr. 10: swet. Volgens mij staat er: steit.]
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds H.A. Farmsum
Toegangsnummer 619
Inventarisnr. 0416
Regestnr. 553
Jaar 1583
Datumcode 1105
x
x
x
Materiaal perkament