Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:haf349 Datum: Overlevering:Origineel Vindplaats:H.A. Farmsum, inv.nr. 0014, reg. 349

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
De gebroeders Edzardt, Frans, Zeijno en Sweer Renghers verklaren gescheiden en gedeeld te hebben de goederen nagelaten door hunnen vader en moeder, Johan Renggher en Jutte van den Water, terwijl hun broeder Johan zijne erfportie heeft ontvangen en zuster Bijwe van Besten uitgeboedeld is
een tweede origineel zit in Huisarchief Farmsum, nr. 14.]
Inden iaere uns heren dusent vyffhundert veer unde veertich hebben wy gebroederen Edtzardt, Ffrans, Zeyno, unde Sweer Renggher (dewyle unse broder Johan Renggher synen
aerffdeel untfangen unse suster Bywe van Besten wt gebodelt alle vermoege zegel unde breve unde hylix vorwerden) die guederen voerdaen soe unse selige leve vader unde moder Johan
Renggher unde Jutte vanden Water naegelaten gedeelt unde leefflicken by uns sulven gescheyden up porselen naebesc. Inden eersten soe ys Edtzaerdt Renggher toe dele gevallen
(soe em voer wt gescenket was dat tymmer mytter hoefften umme dat he uns broderen myt em guetwyllich yn syn vordel van den leen guederen toe leet) Tuwynge
heerdt buten der syngelen myt die halve weerde voer Habalama hues myt veer deymet unde negen swat leges up Oldersummer maeden als dyt nw toe samen toe
Tuwinge heerdt wort gebruket Item Taken Hessels heerdt achter syn hoff van Woltersummer deep by Hoeycke maer langes an Lutsynge maer myt dye lane an dye
noerder sydt Item noch scoenynges heem myt die twe vennekens unde ytlicke hues stede de nw Johan Scroer, Lamme Hynrickes, Johan Wener bywonnen unde
Aarys Bertolts heem unde Johan Geerts heem unde Tamme Johansens heem halff met vyff grase landes aen Tammen landt gelegen ande sueder sydt van
dye lane die daer strecket nae Ffolkerde hues. Item Gerbrandes heerdt toe Oldersum soe dat Eylert na gebruecket. Item dat venne toe Slochteren dat Berent bewoent myt syn toebehoer nae luede des koepbreves. Item Wyssynge heerdt unde Wyssynge weer yn Oestewoilt achter Syddebueren myt oeck alle die rechtyngen
van den Eedelen heerden yn Eester rechscap de wy verdedygen koenen. Ten aenderden ys Ffransz Renggher ter scedynge gevallen Rebben heerdt toe Hellum
gelegen myt soeven ackers yn Oestewoldt achter Syddebueren als Johan Muller dat itscinders bewoent unde gebruecket. Item noch Ffosseweer to Hellum gelegen over den Schylt. Item Lyppynge heerdt oeck to Hellum gelegen als Egbert den nw gebruecket. Item sees acker landes toe Scyltwoilda myt oeren hoeylanden die daer nw toe gebruecket woerden sode meyeren Engelbert Kremer unde Johan Alberts dye itsunder yn dye huere hebben. Item toe Slochteren veer
acker landes daer Cornelys up woent. Item Wytte Sybyken heerdt yn Zandtster kerspel gelegen. Item beet upt Zandt twalff grase landes daer Abele Immens
nu ter tyt up woent. Item den heerdt toe Synxyum yn Loppersummer kerspel gelegen als Abele toe Synxum den nw ynde huere heefft. Item dat Erffken to
Merum yn Loppersummer kerspel daer Gerbrant Hynricks nw ter tyt up woent. Item seven hundert landes up die Weerde toe Drywert yn Gerlsweerster kerspel dye nw Vreryck Allerdes underden ploech hefft. Item tot den Poste dye Smyts venne halff. Item dye halve heerdt toe Woltersum ynde horne tuschen
Heycke maer unde dat Woltersummer deep gelegen myt syne hoeylande up gene sydt Woltersum. Item dye heerlicheyt toe Syddebueren, Hellum unde
Schyltwoilda. Ten derden ys Zeyno Renggher toe dele gevallen die halve heerdt toe Woltersum ynde horne tuschen Hoeycke maer unde dat Woltersummer deep
gelegen myt syne hoeylande up gene sydt Woltersum. Item Habelama heerdt ynden kerspele toe Werum gelegen myt dertyn deymet hoeylandes up Oldersummer maeden als Bruen Brunnens unde Ffenne Vrericks syn wyff den nw ter tyt ynde huere hebben unde gebrucken, beholden Rewynck Snellens volck
dat oere. Item vyfftyn grase landes tuschen den Post unde Habelama hues upt Damster deep gelegen. Item die Smyts venne halff Rolemes heem, Gerbrandes
heem, unde Albert Egbers heem ande suder syde vande Posterbrugge. Item yn den Stichte van Oeverysel dat Aerve toe Beeckman mytten groven unde smaelen tenden oever summyge aerven unde koettter steden unde myt synen hoeylande noch den Wynckel kamp mytten tenden wt Herbert Splytloe-
ves aerve groff unde smael toe Welsum ynden kerspele van Dalffsen daer hie dat Capyttel van Deventer wt betaelen sal die vyff mudde roggen die
dat capyttel hefft wt den hoegen kamp ter Aernshorst noch dat aerve Smedynck ynde buerschap toe Verssen daer he den aerffgenaemen van
Roeleff Mulert sal wt betalen Jaerlyx twyntich Zwolsche mudde roggen mytten smaelen tenden. Item dat aerve Grotenhues ynder selver buerschup
daer he den armen tho Ummen twe Zwolsche mudde roggen Jaerlix wt betaelen saill. Item dat aerve toe Junne Reesterynck geheten mytten smaelen
tenden unde mytten holte alle ynden kerspele van Ummen ghelegen. Noch vyff golden gulden rente wt Tonnys Polmans guet unde twalleff aerens
gulden rente toe Potterwolde wt heer Albers guet ynden kerspel van Eelde ynde Drente. Ten veerden s ys Sweer Renggher ter scheydynge gevallen
Oldenhues (wtgesecht tymmer, hoeffte, grafften, mytter syngelen dat hie myt gelde gekofft unde betaelt heefft) soe als dat bueten deer syngelen met
dre unde twyntich deymet hoeylandes up Oldersummer maeden gelegen ys myt noch veer deymet leges daer by. Item Awken aerve toe Oldersum
myt vyff deymet hoeylandes up Oldersummer maeden alle ynden kerspele van Werum oeck aldaer Johan Reyntkens heem half Oeck een heerdt
landes toe Cantens gelegen met synen toebehoere unde heerlicheyde. Item veer acker landes myt holt unde veene up unde wt met een stucke
hoeylandes buten Edtzardt Rengghers hoilt up syn scypsloet gelegen yn Slochter kerspel unde hyr benevens die heerlicheyt toe Woltersum. Oeck synne wy
verdraegen offter enyge omspraecke offte toesaege were offte naemaels rysen muchte yn enych guet wy gebroderen Edtzardt, Ffrans, Zeyno, Sweer voersc.
van unsen seligen vader unde moeder untfangen hebben daer de oersprunck deer scelynge van were voer dessen daege, wyllen wy den aenderen ellick
up unse unkost getruwelicken helpen wtrichten unde offte emant van uns wees affgetogen woerde gelicker hant den anderen versett daer voer doen
unde den schaeden helpen vervullen Allent sunder aergelyst Oerkunde unde vestenysse deer waerheyt hebben wy Edtzaerdt, Ffrans, Zeyno, unde Sweer
Renggher gebroderen vorsz, ellyck unsse keersten naeme hyr under aen myt unse eygen hant geteeckent unde daer benevens ytlyck unse eygen ghegewoentlycke zegel wyttich beneden an dessen breeff gehangen. Inden iaere uns Heren dusent vyffhundert veer unde veertich up Aevende elven
dusent maegeden.
Edtzaerdt Rengher Frans Rengher Zeyno Renghers Sweer Renggher
[op de achterzijde:
scheidbrief tusschen de vier gebroeders Edzard, Frans, Zeino en Sweer Rengers
1544
21 april 1638
10]
??
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds H.A. Farmsum
Toegangsnummer 619
Inventarisnr. 0014
Regestnr. 349
Jaar 1544
Datumcode vXImVir
x
x
Materiaal perkament