Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:haf245 Datum: Overlevering:Origineel Vindplaats:H.A. Farmsum, inv.nr. 0011, reg. 245

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Ick Wilhelmus vice Cureit tho Wittewerum bekenne mit dessen opene breve dat voer my is ghekomen
Johan Schoninck Herman Schonincks soen mede volmachtich van wegen syns moeders broders
swagers ende susteren des he voer my eene beredinge van den rade van Groninge besegelt
ghetoent hefft dat he hefft ewelycken ende erfflycken vercoefft upghedragen unde over
ghegeven droch up ende gaff over voer hem ende synen erfgenamen demen Erbaren Johan
Rengers ten Poste hovetlinghe Juffer Jutten samen echte huysvrouwen ende eren erfgenamen twe grasen landes myn een vierendeel ghelegen ten Poste
in eenen stucke landes van vierdehalf gras landes van welcken Johan Rengers vorscr. die ander
helffte van synen neve Johan Schoeninck Arens Schoenincks soen hefft ghecoefft daer Johan Renger vorscr. selves
an de suyder ende norder unde Jonfer Lijse Rengers an de oester ende wester eynde synt ter swette ghe
legen daer nuu Rode Gherbrant up wonet voer eene summe geldes die Johan Schoninck vorscr. bekande
voer my die erste penning mitten lesten vul al ende wael was betaelt unde mede lovede dit vorscr. lant
vry toe waren voer alle ansprake tot allen tyden voer dussen vorscr. ende anderen synen vrunden sonder arghelyst
Hier synt over ende an ghewest als tugen Johan Ywens ende Johan toe Ffolkerdehuys inwoners
ten Poste Oerkonde Ick Wilhelmus vorscr. mit myn Segel beneden an dessen bref ghehangen datum in
den jare van vyfteyn hondert ende achte up Sunte Eligius dage confessoer.
Randschrift van het zegel beschadigd.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds H.A. Farmsum
Toegangsnummer 619
Inventarisnr. 0011
Regestnr. 245
Jaar 1508
Datumcode Eligii
x
x
Materiaal perkament