Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:haf153 Datum: Overlevering:Afschrift Vindplaats:H.A. Farmsum, inv.nr. 0089, pag. 212, reg. 153

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wij Schepperen end zijlrechteren der drijer zijlvesten toe Delffsijlen bekennen ende betuigen in desz. oepenenn brieve dat wij ons samentlicken beraden hebben op die begheerte de van ons begheert hebben die eersame abt van Thesinge ende de Eersame Abdisse van Lutke Adewert van eenen tijl to leggen in oeren Wech mit schotdoren daer doer to varenne mijt oeren schepen alst hen end oren Cloesteren nutte oft noet mach wesen buiten onser last van oren water in maneren hijr nhabeschreven soe dat wij gemachtiget end bevolen hebben den eersamen Abt van Weerum onsen oversten schepper End Provest Uneken schepper van Dorpmanne Sijlvesten Johan Renghers vanden Posthe schepper van Schermster sijlvesten End Ecbert Renghers schepper van Slochster dit to versene end so hijr inne to radenne end to doene alse hem nutte duncket datmen tween cloesteren hijr mede muchte gaden end onser zijlvesten mit oren water niet belastet worden soe hebben wij Abt van Weerum end provest Uneke Johan Renghers end Ecbert Rengers Schepperenn voerschreven van onser drijer zijlvestenne weghen dit so doer gheseen end verdragen mit desen twen Cloesteren dat se moghen setten in hoeren hoghesten wech eenen tijl mijt eenre schotdoere end den soe bewaeren dat de lande ende die coepman daer wal sunder ienich hinder moghe over driven varen end rijden buiten der lande hinder offte schaden end de schotdoeren daer voer soe dicht maken end holdenn butenn schaden end hinder onsenn sijlvesten oft Jemandes Soe dat onser sijlvestenne daer ghen vremet water doer en kome in ijenigher wijs. Item dese voerscreven schotdoere sall altijt geslooten wesen end wanneer dese conventenn daer doer willen vaeren offt jemant van oerer weghen so solenn sie die schoddoere voerschreven opsluiten mitt eenen sloetell end dan weder sluiten sonder vertreck end eenen sloetel daer van soelen se gheven der zijlvestenne van Scharmer, End weer dat saeke dat hijr jenich gebreck invelle soe
p. 213moeghen onse dre Sijlvestenne offt / jemant van onser weghen denn til weder tho scheten end den solen dese twe conventen offt niemant van oerenn weghen daer na weder op ghraven oft openen daer doer to varenne oft weder veerdich to makenne ten sij bij willen onser drijer zijlvestennen van Dellffzijlen voerschreven Sunder Arghelist oft ijenighe hulpreden oft nije vunden hijr inne to vijnden de hijr inne onser sijlvesten voerschreven muchten hinderen in ienigherwijs. Inn Orkunde der waerheijt so hebben wij Thije Abt in Weerum Provest Uneke Johan Rengers vanden Poste, End Ecbert Renghers Schepperen deser drijer Sijlvesten onse seg. an desenn Breff ghehanngen van weghen deser Sijlvest. voerschreven inden jaere onss Heeren dusent veerhundert end soeven ende tsestich op Sunte Sijmonis end Jude Avent Apostolorum.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds H.A. Farmsum
Toegangsnummer 619
Inventarisnr. 0089
Fol.nr. pag. 212
Regestnr. 153
Jaar 1467
Datumcode vSimJud
x
x
Materiaal papier