Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:haf144 Datum: Overlevering:Afschrift Vindplaats:H.A. Farmsum, inv.nr. 0019, reg. 144

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Inden nhame Godes Amen etc. Inder schelinghe des weeges die Suidwendinghe gehieten gheleegen bij den Buren tusschen Dijckeshorne end Buerster Redschap deel weghes dattet voerschreven redschap pleghet tho maklen verresen tusschen den Eersamen abt ennde convente ten Buren voerschreven andie eene sijd, End den ghemeenen richters end Meenten des Ooster end Wester deell des Westeer amptes van Fijwelinghe lannd ande ander zijd, Hebben wij Johan Potter Wigbolt Lewe Johan Thedema end Roleff Hughinghe inder tijt Borgemesteren in Groeninghen overmans van begeerte der perten voers. end bevele onses raedes, Eene wthspraecke ghedaen mijtten Eersamen Mester Albert Vriese persoen end kerckheeren to Baffelt Heeren Arende Sijghers kercheer to Fermessum. Goessen vander Grave raedsheer binnen onsz stadt, Ennd Menne Hauwerda hoeftlinghen ten Damme soenslude vulmachtich van beijdenn perten voerg. daer to gehooren end an ons stede vast end onverbrooken to eewighen daghen to holden gheblevenn end anghenomen In maneeren hijr nha beschreven Alsoo dattet oester emd wester deel des voerg. Westeramptes wthgeseghet Buerster redschap voerg. sullen maeken end staende holden tot eewighen tijden, die drie deel des voers. weghes, an to tasten an dat oester eijnde van Buerster Redschap deell weghes, End dat Clooster vandenn Buer voerschreven dat Vierendell vanden voerschreven Weghe voort oestwert hen an Dijckeshorne streckende. Voort is gheseghet dat een ijewelijck vanden voerschreven perten sullen betalen na grootheijt des voerschreven weghes wes hie nu ter tijt hevet ghekoftet to maken, Sunder Argelist. In Orkunde der waerheijt hebben Wij Borgermesteren voerschreven mit consent onses ghemeenen rades onsz stad seghell beneden an dessen Brieff gehangen. Wthgesproken ende Overgegheven inden jaere ons Heeren dusent vierhondert vijffendtsestich des dinghsdages na Elven dusent Magede dach.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds H.A. Farmsum
Toegangsnummer 619
Inventarisnr. 0019
Regestnr. 144
Jaar 1465
Datumcode MpXImVir
x
x
Materiaal papier