Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:haf110 Datum: Overlevering:Origineel Vindplaats:H.A. Farmsum, inv.nr. 0836t, reg. 110

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Ick Ebke ten Poste bekenne ende betughe in desen openen breve dat ic voer my ende voer mynen erf
namen hebbe vercoft Rewinck Vrese vyftyn honderde landes gheleghen ant west van mynen huese
in de Bawert daer ic nv ter tyt wone daer die lane bij der suder sijt ende op dat west ende bij dat voers.
land gheet Ende Egbert Renghers land licht op die noerder sijt daer an ter swette voer ene summe
gheldes die mij vul ende al wal na mynen willen is betalet van Rewinck voers. Waer omme ic Ebke voers.
love Rewinghe ende synen erfg. voer my ende vor mynen erfnamen ende voer ssybben dit vors. land vrij ende veerdich
to warene to brukene to besitten to verwisselen to vercopen ende synen vryen willen daer mede to done toe ewigheyt
sonder al arghelist Ende waer dat sake dat ic hem dit voers. land so groet daer nicht leveren mogte na
der mate als voers. is buten synen schaden so solde ic hem so vele landes als hem daer ontbreke vrij leveren
ende waren vuet mynen anderen lande daer int oest bij gheleghen so dat dat to samene wel vijftyn honderden
buten Rewinghes hynder alse voers. is In orkunde der waerijt so hebbe ic Ebke voers. ghebeden den
Erbaren heren heren Tijen provest van Werum mynen rechten kercken Ende Johan Renghers hoeftlinck van
den Poste desen breef voer mij to beseghelen Dat wij Tymannus provest ende Johan Renghers gheerne ghe
daen hebben omme bede willen Ebkens onses kaspelmans voers. Inden jaer ons heren [MCCCC] ende vijf ende vijftich des
manendaghes na Reminisce[re] inder vasten.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds H.A. Farmsum
Toegangsnummer 619
Inventarisnr. 0836t
Regestnr. 110
Jaar 1455
Datumcode LpRemini
x
x
Materiaal perkament