Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:haf091 Datum:16 jan. 1449 Overlevering:Origineel Vindplaats:H.A. Farmsum, inv.nr. 0006, reg. 091

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Ick Popeko Azegensone ten Poste bekenne ende betughe mit desen openen breve voer allen den ghenen die desen breef seen ofte horen lesen
dat ick wal ende leefliken ende mit gueden voerberade ende concente mynre sibbesten vrenden als bij namen bij concente mynre moeder Scheltekens ende
ende hoers echten mans Johans to Muden Ende Eppens Herema ende Sijbelens mynre Omen in vrentschuppen mit vrijen willen voer mij ende
voer mijne erfghenamen bin verdraghen mit Hissen Renghers Ende mit Johan renghers ende mit Focke Renghers hore twe soens ende mit hoer
anderen kinderen van alre schelinghen die hoer voervaders ofte olders mit mijnre olderen hebben ghehad ende wij noch een deel hebben
als bij namen vanden land coepe die salighe Ditmar Renghers ende Hisse Renghersmit mijnen olders hebben of hadden ghemaket
van Ebbekema Hesselsama steenhues ende heert mit der heerlicheijt ende landen na bescreven van welken Hsse Renghers ende hore kinderen
noch ghene vulkomene breven en hedden Also dat Hisse Renghers ende hore kinderen eerghenomet mij Popeken Azeghen sone
boersc. nu vul ende al na mijnen willen vernoghet hebben voer die betalinghe ende ansprake die ick daer up hebben muchte ofte up
hebben mach van salighe dodensmijns olde vaders ende Azeghens mijns vaders weghen ten Poste welke voerscr. ansprake nu upmijnen
Oom Sijbelen voerbenomet ende up mij Popeken gheveallen is van erfnisse Ende myn Oem Sijbele voerbenomet hevet myn ghegheven ende toe
ghestaen sijne halve ansprake van desen alinghen gueden so is mij des ghelijkes vernoghet voer Hissen Renghers ende van horen
kinderen dicke ghenomet voer Sijbelens halve ansprake voersc. die he mij gheven hevet vul ende al wal na mijnen dancke ghelijcken
als voersc. is van mijnre halven Ansprake Ende dat Hisse Renghers ende horen kinderen noch ghenen vulkomene vreven en hadden van
van desen copen als voergheroet is dat quam van Schelinghe dat sie seden dat dat land eerghenomet neet so groet were
als daert hem mijn olders voer vercoft hadden ende daer um holden se een deel van deer betalinghe inne daerum en wolden wij ghene
vulkomene coepbreven daer up gheven eer wij des eens weren des wij nu mit malkanderen in vrentschuppen wal verdraghen
sinnen na uuetwijsinghe des breves ende mij daer ... is voernoghet als voer gheroert is Waer um ick Popeko voersc. to stae
voer mij ende voer mijne erfghenamen Hissen Renghers horen kinderen ende horen erfghenamen Eweke Hesselsuma hues ende heert als
vornomet is mit inneheminghe mit uterheminghe mit der heerlicheijt ende rechtinghe die daer up vallen Ende mit alle den lande
dat salighe Ditmar Renghers ende Hisse Renghers daer to ghebruket hebben sie selven ende iement van horen weghen
vrij ende veerdich to bruken to verwisselen to vercopen ende hore vrijen willen daer mede to doene tot Ewijghen daghen sunder
alle arghelist so dat noch ick Popeke noch mijne erfghenamen bet solen ofmoghen moeien Hissen Renghers horen
kinderen of horen erfghenamen um betalinghe of um des Alinghe guede Dit voersc. steenhues mit den heminghen ende coeltuen is
gheleghen bij die suetsijde van den Poste Ende Alt land dat daer to hoert is des ghelijkes gheleghen bij desen voersc. huese inde
bawert tusschen die Hoijkinghe maer ende die lane ende der lane die doer die Bawert gheet behalven Ene venne van Vijftijn hunderden
gheheten Reenken venne die is gheleghen tusschen dese voersc. lane ende die Lustighe maer Ende een kamp is gheleghen int west
vander voeren an die graftes wal de oeck ti desen huese of heert hoert In Orkunden deser waerheijt so hebbe ick Tijmannus
ghecoren Abbet to Wittewerum um bede willen Popekens Azeghens voersc. Ende Johans to Muden ende Scheltekens sijnre huesvrouwen
mynre kaspel luede myn seghel an desen breef ghehanghen ende oeck um dat ick een dedinghes man hier in ghe
weest hebbe Ende um die mere vestenisse so hebben wij her Ayleke to Santweer Ende Eppe herema unse seghele mede an desen breef
ghehanghen um bedewillen Popekens unses nevens weghen Endeum dat dit oeck bij unsen rade ende concente gheschen is als dese
beseghelden breef in holt. Datum Anno domini milesimo quadringentesimo quadragesimo nono des dunredaghes voer sunte Agneten daghe.
Recto:
Dorso:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds H.A. Farmsum
Toegangsnummer 619
Inventarisnr. 0006
Regestnr. 091
Jaar 1449
Datumcode JaAgneti
x
x
x
Materiaal perkament