Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:haf072 Datum:na 29 sept. 1440 Overlevering:Afschrift Vindplaats:H.A. Farmsum, inv.nr. 0089, pag. 173, reg. 072

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wij Ghemeene zijlrechters end meente int Verendel Buere end tho Ghermerwolde kennen end betughenn mit dessen openen Breve dat wij samentlijcke sijnn bedragen end over een gheworden, dat wij den nijen dijck willenn holden to eewighen daeghen, die daer gaet bijlanges den nijen deep in verwoorden end in maneeren als hijr nhagescreven staet. Int Eerste datt een ijewelick man sall maken end holldenn sijnenn dijck die hem toegemeten is tot eewighenn daegen Vier voeten hoech boven die groene swaerde des sijdsten landes dat gheleegen is to Germerwolde Ende dijck sall boven vieer voete breet wesenn end beneden thijn voeten. Item soe sall die Abbet van den Buer eenen dijckrechter wesenn tot eewighen daeghen End die Abbet sal alle twee jaer tot hem kesenn op Meijdach eenen man int Verendell end een Mann tho Ghemerwolde die de twee jaer lanng dijckrechters mit hem wesenn sullenn ennd so well die Abbet kesett die zall dijckrechter wesenn bij twee olde schilde toe broeke end die dijckrechters ennd die zijllrechters sullen ellick eenen borghen setten to Ghermerwollde up Pinxter achte dach bij twee ollde Schijlde to broeke dat se mallicanderen sullen helpen to berichten ennd in to winnen so daene broecke als daer vallen mach op den nijen dijck voerscrevenn offt an den dijcrechters ennd zijllrechters voersc. Item so sullenn die dijckrechters ennd zijlrechters alle jaer laetenn kundighenn over die kercke eenen iewelijck zijlrechter in sijne kercke achte daeghe voer sunte Johan to Middesomer offte meer dat eenen ijewelick man offte sijnen wissen boden sall weswen op sijnen dijck up Sunte Lebuinus dach up den rechtenn middach bij twallff olde Flemsche to broeke. Ennd so sullen omme gaen schouwenn die dijckrechters end zijllrechters elck bij eenen ollden schillt to broeke end well se neet en
vijnden op sijnen dijck off sijnen boden die breket twalff ollde Flemsche. Item so well die dijckrechters end die zijllrechters brecklick vinden an sijnen dijck, dat he also hooghe end also breet niet en is als voerscrevenn is, die breket van elcken voet eenen halven olden Flemsche. Item voert so sullenn die dijckrechters ennd die zijllrechters en dijck besteeden tho maken end wes dat kostet dat sullenn die dijckrechters end zijllrechters wthleggen ennd se moegen dubbelt ghelt weder nemen van den ghenen die denen dijck tohoertt. Item so moghen de dijckrechters end zijlrechters altoes den dijc schouwenn Wanneer se willen end well se vinden brecklick in sijnen dijck vann oeverloep offte vann onderloep die brekett vann elcken voer dree olde Fleemsche. End die dijcrechters ennd zijllrechters sullent em aleten weten end kundighen die denn dijck toehoert dat he sijnen dijck dichte make bij eenen olden schilt to broeke ennd doet hees dan niet soo breket he alsoo manniche dree olde Fleemsche elckes daeges alsoo dat gatt mannich voet wijt is all want ter tijtt dat het ghemaeket is. Item so moghen die dijcrechters ennd zijllrechters daer dree offt veer vann den zijlrechters daer toe setten die den dijck schouwenn end die sullen machtich wesen den broeke in to winnen die se brecklick vinden. Item weert zake dat ijenich man inden Verendell tho Ghermerwolde offte to den Buer brecklick worde in desser punte ienich als voerscreven is. Ende he sijnen broeck mit willen nijet wolde bethalen so moghen die dijcrechters end zijlrechters twee off dree vanden naesten rechters daer toe setten die den overheerigen kundicghen of sijnen broghen. eerst bij eenre pene van een ollde marck. anderwerff bij twee ollde marcken. derdewarff bij vier ollde marcken to elcker tijtt bij den acht ende dat het sijnen broeck betale bijder voerscreven
p. 175pene / End wolden he dan noch overheerich beliven dat he sinen broek nicht en betaelde also desse breff inholt so moegen die dijckrechters end zijllrechters hem daer na berichten wanneer se willen ennd gaen in sijn huis. End neemen hem also veell roeves aff also die overheeringes drecht mit den broke. End wold heet dan mit macht keeren die overheerich is dat men hem nicht moeste berichten off een roeff affnemen end datte voerscreven richters daer bet om reijsen moesten so soldmen hem daer dubbet overhergens end dubbet broeck aff nemen also voerscreven is. Item weert zaeke dat daer twijst velle van eenen stucke dijckes daer sullen die bueren daer de dijck onder gheleegen is eenen tuich van doen. End well die dijck to ghewijst wert mit rechte nabure tughe, die sall betalen all dat daeromme voerteert werth. Item so mach enen iewelick man die Eerde nemen bij sijnen dijck daer he sijnen dicjk mede maeket end he sall gheven eenen halven olden Vleemsche voer elicke rode die he grafft. end men sall niet deeper gravan dan een spitt deep. Item weert zake dattet oestlicke water also zeer verhoghede in tocomendenn tijden datt Godt voerbeden moet datmen de dijke hoeger ende dicker maken moeste als voerscreven is, dat sall staen in insettinghe des abbets der dijckrechteren ennd in meesten deell der zijlrechtere voerschreven. In een orkunde der waerheijtt end omme eenen vasticheijtt desses brieves so hebben wij ghemeene zijllrechters end meente voerscreven ghebeden den eerwerdighen vader Heeren Dijoert abbet vann denn Buer end Heeren Johan Kerckheeren tho Ghermerwolde vor ons dessen Breeff to beseghelenn end Wij Broder Dijoert Abbet End Johannes Kerckheere voerg. omme bedde willenn der Meente end der ghemeene zijllrechters hebben onse
zeghele hijr beneden an dessen breeff gehangen. Datum in den jaere onsz Heerenn dusentt vierhondert end viertich achte daghe nha Sunte Micheell.
Recto:
x
x
Archief Groninger Archieven
Fonds H.A. Farmsum
Toegangsnummer 619
Inventarisnr. 0089
Fol.nr. pag. 173
Regestnr. 072
Jaar 1440
Datumcode pMichae
x
x
Materiaal papier