Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:gra143 Datum:19 juli 1439 Overlevering:Origineel Vindplaats:Collectie Gratama, inv.nr. 0143

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wy ghemene zylrechters indertijt to Slochteren ende to Schermer bekennen ende tughen mit dessen openen breve vor allen kerstenen
luden dat wy vermiddes goden luden als Ffocke Schulte Hoveling op den Zande, Wybeka scroder to den Dampme, Boelka op den
Delfzylen ende Heerka to Wyrdum, scheppers to Darmane zylveste ende soenslude inder zake sint eendrachlike verdraghen in
vrentschap vor ons ende voer onse nacomelinghe tot ewighen daghen van den til to der mude mit der schotdoer te holden en
dat Delff to graven ende te ruden mit werk ende mit schote dat daer to vallen mach indus danighen vorworden als hier
na ghescreven staen. Alle twidrecht arghelijst ende nie vunde off ghesecht. Also dat die van Slochstera zijlveste van
al horen lande dat doer den mude watert sullen de fijfften paert holden ende waren van den til to der mude mit der schot
doer neghen Schermerster zijlveste van Delfe, van graven, van ruden, van werk ende van schot dat daer to vallen mach
tot ewighen daghen to ende is daer ienich bate weder to dat der mude van oldis plech to horen van rente off
van fiskenie daer sullen die Slochstera zylveste die mit horen water daer doer wateren den fyfften paert mede
wederbru-
ken. In een orkunt der waerheit ende omme ene vastenisse desses breves so hebben wy zijlrechters vorscr. ghebeden
heren
Dyoert dem abbet van den Buer, heren Bussen provest van Schildwolde, Deetmer Rengers provest to Fermsum ende Ffocken
Schulte Hoverlingh opt Zant vor ons dessen breeff to bysegelen ende wy broder Dyoert abbet vorscreven her Busse provest
vorscreven, Deetmer Rengers provest ende Focka Schulte Hoveling vorscr. omme bede wille disser vorscreven ziilrechtere hebben
onse segele byneden an dessen breeff ghehanghen. Ghegheven in den jaer onses heren dusent vierhundert nieghen ende
dertich des soendagis voer sunte Marie Magdalenen.
Recto:
x
x
Archief Drents Archief
Fonds Collectie Gratama
Toegangsnummer 583
Inventarisnr. 0143
Jaar 1439
Datumcode DaMarMag
x