Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ass040 Datum:26 juni 1429 Overlevering:Origineel Vindplaats:Arch. Abdij Assen, inv.nr. 115, reg. 40

De abdij van Assen verkoopt aan de zussen Lyze en Eze van Tricht, nonnen in de abdij, een rente van 3 Groninger mudden rogge uit haar windmolen te Beilen; met toekenning van het recht de rogge te nemen uit de schuur (spijker) of elders, in het geval dat de mole voers. woeste stunde oft nyet en were.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Wy Gheze Hubbeldinghe abdisse des cloesters van Assen bekennen ende betughen in dessen openen breve voer ons ende
onse nacomelinghe dat wy myt vrien wyllen ende gueden berade onses ghemeens oldermans onses cloesters voerscre-ven
hebben vercoft Joncfer Lyzen ende Ezen van Tricht ghesus-teren onse ghehoersame jonferen dre mudde rogghen
Groningher mate, jaerlix to brukene van der windemolen to Beylen de nu ter tijt onse is voer ene summe
gheldes de ons wytlike ende wal betaelt is. Ende desse voerscreven mudde rogghen zal dat convente dessen joncfe-ren voerscreven
leveren up den hoff bynnen onsen cloester voerscreven buten oren schaden up al sulke daghe ende termijn als /men\ stede
mudde plecht to betalen in Drenthe. Ende weersake dat de mole voerscreven woeste stunde oft nyet en were zo zoelen
desse tve jonferen voer ghenoemt desse mudde voerscreven boren van den spyker oft eenre ander weghen daer hem
ghenoghet to leghene up al sulke daghe ende termijn als voerscreven /is\. Voer/t\meer welckoer van dessen tween voerscreven
jonferen langhest levet de zal de mudde alle dre bruken tot oren live daer na zolen se weder comen up dat
cloester voerscreven. Al arghelijst, nyevonde, rasure des breves, quessinghe des seghels uutghesproken. Hyr waren an
ende over her Enghelbert onse prior, jonfer Hille Campinghe priorinne, Grete van Wylsem subpriorissa, Grete van Avinghe
bursaria, broder Wilm hofmester ende broder Dirck coepmester in deer tyt ende onsen ghemene older mans
onses cloesters voerscreven. In een tuech der waerheyt zo heb wy vrou Gheze abdisse voerscreven voer ons ende onse
nacomelinghe onsen seghel beneden an dessen breeff ghehanghen. Ghegeven int jaer ons heren dusent
vierhundert ende neghenentvintich up sunte Johannis ende Pauls /dach\ der hilgher marteleren.

Recto:
Zegels:
x
x
Archief Drents Archief
Fonds Arch. Abdij Assen
Inventarisnr. 115
Regestnr. 40
Jaar 1429
Datumcode JohPau
x
x
Commentaar Met geschonden ambtszegel der abdis in groene was.
x
Materiaal perkament
Afmeting (mm) 235/150-160
x
Persoon
Naam Lise
Letterlijk joncfer Lyze
N.B. non te Assen
Persoon
Naam Engelbert
Letterlijk her Enghelbert
N.B. prior te Assen
Persoon
Naam Willem
Letterlijk broder Wilm
N.B. hofmeester te Assen
Persoon
Naam Derck
Letterlijk broder Dirck
N.B. koopmeester te Assen
Persoon
Naam Grete van Avinge
Letterlijk Grete van Avinghe
N.B. bursaria te Assen
Persoon
Naam Hille Campinge
Letterlijk jonfer Hille Campinghe
N.B. prioin te Assen
Persoon
Naam Gese Hubbeldinge
Letterlijk Gheze Hubbeldinghe
N.B. abdis te Assen
Persoon
Naam Ese van Tricht
Letterlijk Eze van Tricht
N.B. non te Assen
Persoon
Naam Grete van Wilsem
Letterlijk Grete van Wylsem
N.B. subpriorin te Assen
Trefwoord
Trefwoord abdis (kloosteroverste)
Attribuut Assen
Trefwoord
Trefwoord bursaria
Attribuut Assen
Trefwoord
Trefwoord granen
Trefwoord
Trefwoord hof
Trefwoord
Trefwoord hofmeester
Attribuut Assen
Trefwoord
Trefwoord klooster
Attribuut Assen
Trefwoord
Trefwoord koopmeester
Attribuut Assen
Trefwoord
Trefwoord molen
Trefwoord
Trefwoord non
Attribuut Assen
Trefwoord
Trefwoord prior
Attribuut Assen
Trefwoord
Trefwoord priorin
Attribuut Assen
Trefwoord
Trefwoord schuur
Trefwoord
Trefwoord subpriorin
Attribuut Assen
Trefwoord
Trefwoord verkoop