Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ass021b Datum:26 mei 1341 Overlevering:Afschrift Vindplaats:Arch. Abdij Assen, inv.nr. 73, reg. 21

Reynold van Kovorde komt met de abdij te Assen overeen, dat hij het goed ton Vene c.a. (behalve het merendeel van de opstal) en de watermolen krijgt, en de abdij het veen tussen die Crosmat en Padinghebouwland en de daarbij gelegen maden; met bedingen omtrent "den upgang" voor de abdij van haar veen, de berechting en de rechten en verplichtingen van de bewoners van de abdijgoederen en het recht van overweg.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
Alle lude de dessen brief syen unde horen lesen, do wij har Reijnold van Covorde
kundych unde orkunder mit desen breve dat wij uutgheghen de abbadisse
van Assen unde ore convente hebben ghemaeckt mit rade unsaer vrende und
mit rade des conventes vrenden ene kopenscap off ene makenge van den
twe husen Ton Pade unde Ton de Vene unde anders oren gode dat that convente
dar hevet unde van alle sulken rechte unde dyeneste al so wij over dat god hadde
dat that convente van Assen ghevet uns dat god tou Vene erflike
mit allen den boulande unde made unde vene dat dar to horet sonder dat
tijmmer beholt dat convente neven ene scure byholde wij dat tho geven
se uns ore watermole tot onser behoeff unde daer uut ghegevn so ghege
wij den convente half alden vene de dar licht twischen der Crosmat
unde Padinge boulant met allen den maden de dar und ghegen liggende
sole wij eme vri maken unde tam van ienegher hande lude ansprake [onser
brodere offte ieg ienegher] unde van ansprake van onse brodere offte ienegh
unser ervenden unde se sollen hebben vri oren upgang van oren vene also dat
se beholden dat ostere del dat by oren hus leget unde wij dat wester
del dat by den Veninghe hus leghet Unde ok so sal hebbe dat convente
ore del van dessen gode al so vri van ienegherhande pacht off ansprake
dat se dat mogen selven bi tymmeren willen se offte vercopen willen se offte
mit werldesche lude besitten willen se dar op to wonende sunder pacht
unde ienegherhande ansprake menen wonede daer uppe werldesche lude
de [solden] solen to rechte staen vor den rechte like den van Schonebeke unde
den van Dalen. Mer wat de monake selwen bi sitten dat sal allik wesen
den huse ton Pade unde enen liken wech to hebbenne wij over ore land
unde se off we up ore lande wonet over onse land unde al hir mede so solen
de monake ton Pade off op den nijen vene off wie daer uppe wonet
van werldenschen lude wesen vri van ienegharhande dyeneste offte rechte
dat wij plagen te hebbenne over die monake unde ock sone solen de monake
niet staen to rechte to Kovorde voer dat werldesche rechte offte ne
ghene hunde to brtodende offte welpene to vodene offte knechte
etene to ghevene offte hoij to meijene off to vorene offte perde to
levene offte ryndere offte var te holdene offte honrepacht ofte boterpacht
to ghevene [Desses soleen se don liken anderen kaspelluden hier an boven so sal dat Pathus over de monake hebben oren vrie malen]
Desses solen se unde ore del venes altos vri bliven menen vat der kercken
recht is to Kovorde unde ton kerckhove dat sullen sy doen liken anderen
kaspelluden Hir an boven so sal dat Pathus over de monake hebben
oren vrie malen to der watermolen to vor gheves sonder molenhucht
unde sone solen de monake van den Pade neghene molen tymmeren
mene ene perdemolen willen se ores selves malene
unde up dat dit altomale stade unde vast sij so heb ick har Reynodt van
van [sic!] Kovorde myn seghel ghehangen an desse breff unde heb daer to
ghebeden des landes segel van Drenthe unde haren Henrikes seghel
van Berklo unde har Ghijselbertes van Brunckhorst unde har Ludolfes
van Schonevelde unde Heynes ton Lare unde Johannes ton Closter unde
haren Henrikes des curates tot Elede unde Bertoldes Albringe unde
wi vore bynome de hande dore bede haren Reijnoldes van Kovorde
unde des convent van Assen hebben onse segele ghehange an dese
brieff velle breff is ghegheven inden jare unses heren dusend
unde dre hunderd unde ene vyerthich des nasten daghes na sente
Urbanus daghe.
Recto:
x
x
Archief Drents Archief
Fonds Arch. Abdij Assen
Inventarisnr. 73
Regestnr. 21
Jaar 1341
Datumcode cUrbani
x
Afbeelding 1
Commentaar eerste bladzijde
Afbeelding 2
Commentaar tweede bladzijde
x
Afschrift van ass021.
x
Materiaal papier
x
Edities OGD, nr. 364
x
Persoon
Naam Henricus
Letterlijk har Henrick
N.B. pastoor van Eelde
Persoon
Naam Bartolt Abbringe
Letterlijk Bertold Albringe
Persoon
Naam Hendrick van Borculo
Letterlijk har Henrick van Berklo
Persoon
Naam Giselbert van Bronkhorst
Letterlijk har Ghyselbert van Brunkhorst
Persoon
Naam Johan van den Cloester
Letterlijk Johanens ton Closter
Persoon
Naam Reinolt van Coevorden
Letterlijk har Reynold de Covorde
Persoon
Naam Heine van Laar
Letterlijk Heyne ton Lare
Persoon
Naam Ludolf van Schoneveld
Letterlijk har Ludolf van Schonevelde
Trefwoord
Trefwoord akker
Trefwoord
Trefwoord bouwland
Trefwoord
Trefwoord canoniek recht
Trefwoord
Trefwoord drost
Attribuut Coevorden
Trefwoord
Trefwoord geestelijke
Attribuut Drenthe
Trefwoord
Trefwoord heer (niet-geestelijke)
Attribuut Schoneveld
Trefwoord
Trefwoord heer (niet-geestelijke)
Attribuut Borculo
Trefwoord
Trefwoord heerlijke rechten
Trefwoord
Trefwoord huis (platteland)
Trefwoord
Trefwoord kip
Trefwoord
Trefwoord klooster
Attribuut Assen
Trefwoord
Trefwoord molen
Trefwoord
Trefwoord overeenkomst
Trefwoord
Trefwoord pastoor
Attribuut Eelde
Trefwoord
Trefwoord schuur
Trefwoord
Trefwoord veenland
Trefwoord
Trefwoord zuivel