Nederlands (NL)  German (DE)
Nummer:ass021 Datum:26 mei 1341 Overlevering:Origineel Vindplaats:Arch. Abdij Assen, inv.nr. 71, reg. 21

Reynold van Kovorde komt met de abdij te Assen overeen, dat hij het goed ton Vene c.a. (behalve het merendeel van de opstal) en de watermolen krijgt, en de abdij het veen tussen die Crosmat en Padinghebouwland en de daarbij gelegen maden; met bedingen omtrent "den upgang" voor de abdij van haar veen, de berechting en de rechten en verplichtingen van de bewoners van de abdijgoederen en het recht van overweg.

Bron Recto Dorso Vertaling Relatie Zegels Materiaal Literatuur Index N.B.
C. Alle lude de dessen bref syen unde horen lesen do wi har Reynald van Kovorde kundich unde orkundet mit desse breve dat
wi untgheghen de abbadisse van Asscen unde ore convente hebben ghemaket mit rade unser vrende unde mit rade des conventes
vrenden ene kopenscep of ene makenghe van den twen husen ton Pade unde to den Vene unde anderen oren gode dat that convente dar
hevet unde van al sulken rechte unde dyeneste also wi over dat god hadden dat that convente van Assen ghevet uns dat god ton
Vene erflike mit allen den boulande unde made unde vene dat dartho horet sunder dat tymmer biholt dat convente, menen ene scure
byholden wi. Dar tho geven se uns ore watermole eu..... tot unser bihof unde dar unt gheghen so gheve wi den convente
h..... al den vene de dar licht twischen der Crosmat unde ..dinghe boulant mit allen den maden de darund gheghen ligghet
de sole wi eme vri maken unde tam van jenegherhande luide ansprake unde van ansprake unser brodere ofte jenegher unser
ervende. Unde se solen hebben vri oren upgang van oren vene also dat se biholden dat ostere del dat bi oren hus leghet unde wi
dat westere del dat bi den Venninghehus leghet. Unde ok so sal hebben dat convente ore del van dessen gode ..... so .ri van jenegher
hande pacht of ansprake dat se dat moghen selven bitymmeren willen se ofte verkopen willen se ..... erldeschen luden
bisetten willen se darup to wonende sunder pacht unde jenegherhande ansprake menen wonede daruppe werldesche lude
de solen to rechte stan vor den rechte like den van Sconebeke unde den van Dalen mer wat de monake selven ..... itten dat sal al-
lik wesen den huse ton Pade unde enen liken wech to hebbene wi over ore land unde se of we up ore lande w..... over unse
land. Unde al hirmede so solen de monake ton Pade of up den nyen vene oft we daruppe wonet van werldischen lude wesen
vri van ienegherhande dyeneste ofte rechte dat wi plaghen to hebbene over de monake. Unde ok sone solen monake nicht stan
to rechte to Kovorde vor dat werldische rechte ..fte heghene hunde to brodende ofte welpene to vodene ..... knechte etene
to ghevene ofte ..... meyene ofte ..... vorene ofte perde ..... nene ofte ryndere ofte va..... repacht.....
boterpacht to ghevene desses solen se unde ore del venes altos vri bliven, menen wat der kerke recht is to Kovorde unde ten
kerkhove dat solen se don liken anderen karspelluden. Hiranboven so sal dat Pathus over de monake hebben ore vrie malen
to der watermole to vorgheves sunder molenhucht unde sone solen de monake van den Pade neghene mo..n tymmeren,
menen ene perdemole wille se to ores sulves malene. Unde updat dit altomale stade unde vast sy so hebbe ik har Rey-
nold van Kovorde min seghel ghehanghen an dessen bref unde hebbe darto ghebeden des landes segel van Drenthe
unde haren Henrikes seghel van Borklo unde har Ghyselbertes van Brunkhorst unde har Ludolfes van Sconevelde unde Hey-
nes ton Lare unde Johannes ton Klostere unde haren Henrikes des curates tot Elede unde Bertoldes Albringhe. Unde
wi vore bynomede hande dore bede haren Reynoldes van Kovorde unde des conventes van Assen hebben unse seghele
ghehanghen an dessen bref. Desse bref is ghegheven an den jare unses Heren dusent unde drehunderd unde
ene unde vyerthich des nasten daghes na sente Urbanus daghe.
Recto:
Zegels:
x
x
Archief Drents Archief
Fonds Arch. Abdij Assen
Inventarisnr. 71
Regestnr. 21
Jaar 1341
Datumcode cUrbani
x
x
Afschriften: ass021a en ass021b.
x
Commentaar Met geschonden zegels van Ghyselbert van Brunkhorst en Johannes ton Klostere in groene en van Bertold Alberinghe in roode was; de overige zeven zegels van Reynold van Kovorde, de landschap Drenthe, Henric van Borklo, Ludolf van Sconevelde, Heyne ton Lare en Henric cureit te Eelde (en de abdij Assen?) zijn verloren.
x
Materiaal perkament
Afmeting (mm) 315-325/175
x
Edities OGD, nr. 364
x
Persoon
Naam Henricus
Letterlijk har Henrick
N.B. pastoor van Eelde
Persoon
Naam Bartolt Abbringe
Letterlijk Bertold Albringhe
Persoon
Naam Hendrick van Borculo
Letterlijk har Henrick van Borklo
Persoon
Naam Giselbert van Bronkhorst
Letterlijk har Ghyselbert van Brunkhorst
Persoon
Naam Johan van den Cloester
Letterlijk Johanens ton Klostere
Persoon
Naam Reinolt van Coevorden
Letterlijk har Reynald de Kovorde
Persoon
Naam Heine van Laar
Letterlijk Heyne ton Lare
Persoon
Naam Ludolf van Schoneveld
Letterlijk har Ludolf van Sconevelde
Toponiem
Toponiem Assen
Type klooster
Regio Rolderdingspel
Toponiem
Toponiem Borculo
Type stad
Regio Gelderland
Toponiem
Toponiem Bronkhorst
Type dorp
Regio Gelderland
Toponiem
Toponiem Coevorden
Type stad
Regio Beilerdingspel
Toponiem
Toponiem Dalen
Type dorp
Regio Zuidenveld
Toponiem
Toponiem Drenthe
Type land
Regio Drenthe
Toponiem
Toponiem Eelde
Type dorp
Regio Noordenveld
Toponiem
Toponiem Haren
Type dorp
Regio Gorecht
Toponiem
Toponiem Laar
Type dorp
Regio Duitsland (overig)
Toponiem
Toponiem Pathuis (Dalen)
Type huis
Regio Zuidenveld
Toponiem
Toponiem Schonevelde(?)
Type dorp
Regio Overijssel
Toponiem
Toponiem Veenhuis (Dalen)
Type huis
Regio Zuidenveld
Trefwoord
Trefwoord bouwland
Trefwoord
Trefwoord canoniek recht
Trefwoord
Trefwoord drost
Attribuut Coevorden
Trefwoord
Trefwoord heer (niet-geestelijke)
Attribuut Borculo
Trefwoord
Trefwoord heer (niet-geestelijke)
Attribuut Bronkhorst
Trefwoord
Trefwoord heer (niet-geestelijke)
Attribuut Schoneveld
Trefwoord
Trefwoord heerlijke rechten
Trefwoord
Trefwoord klooster
Attribuut Assen
Trefwoord
Trefwoord meden
Trefwoord
Trefwoord molen
Trefwoord
Trefwoord overeenkomst
Trefwoord
Trefwoord pastoor
Attribuut Eelde
Trefwoord
Trefwoord schuur
Trefwoord
Trefwoord veenland
Trefwoord
Trefwoord weg