Register Friesische Papsturkunden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Zurück

Achlum, Augustinerchorherrnstift A 17.
Adria, An. de, A 20, A 22, A 23, A 25.
Aduard, Cisterzienserkloster B 3, B 13, B 14, B 15, B 45, B 57, B 58.
--- Mönch Heinrich von Borklo B 14, B 15.
--- Mönch Heinrich von Oldenburg B 16.
--- Mönch Pontianus Gherhardi B 21, B 22.
Aduard, Klein, siehe Anh. apella st. Bernhardi.
Agello, Franciscus de A 3, A 4, A 5, A 6, B 26.
Agnietenberg b. Zwolle, Augustinerchorherrnstift B 36.
Agnes, St. Kloster B 38.
Aleriensis, A. Kardinal A 34, A 35, A 36, A 37, B 50.
Alexander VI, Papst A 33, A 34, A 35, A 36, A 37, A 38, B 50, B 51, B 52.
Alden, Tertiarierinnenhaus B 38.
Altenberg, Cisterzienserkloster A 30, A 32.
Altenkamp, Cisterzienserkloster A 30, A 31, A 32.
Altissen, P. A 29.
Amsterdam, Heinrich von, Observant zu Groningen B 53.
Appingadam, Advokaten der Kirche zu B 58.
--- Kirchenfabrik B 58.
--- Kloster der Augustinereremiten B 6.
--- Prior desselben B 6.
--- Marienkirche B 2.
Ariminensis, C. A 19, A 21, A 24, B 39, B 41, B 42, B 44.
Arnheim, Ger, de Veno Propst zu B 5.
--- Propst an St. Walburgis B 7.
Arvassano, Bertrandus, Auditor, B 10.
Aucteti, Nanningius B 10.
Augustinerchorhernnkloster.
--- Achlum A 17.
--- Agnetenberg b. Zwolle B 36.
--- Bergum A 3.
--- Ludingakerk A 3, A 3, A 11.
--- Thabor A 26.
Augustinereremitenkloster.
--- Appingadam B 6.
--- Franeker A 1, B 6.
Augustinererem. Provinzialprior zu Köln A 1.
--- Prov. prior der schs. Ordensprovinz B 6.
Aywardus, Abt zu Wittewierum B 36.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bafflo B 49.
--- Heinrich von, Propst zu Hummerke B 10 B 13.
Baiern, Albrecht von, Graf von Holland A 2, A 6.
Benediktinerklöster.
--- Bethanien zu Foswerd A 19.
--- Boer, ten, B 9, B 13.
--- Feldwerd B 4.
--- Germania B 9.
--- Hemelum A 5, A 5, A 30.
--- Rottum A 30, B 37, B 47, B 48.
--- Selwerd B 8, B 12, B 49, B 54.
--- Smalle Ee A 14, A 15, A 25.
--- Stavoren A 5, A 6, A 7, A 8, A 9, A 26, A 29, A 31, A 38, Anh. 4.
--- Thedingen A 25.
Benevento, N. de A 1, A 2, B 6, B 10, B 13.
Bentem, Theodericus, Pfarrer zu Nije Mirdum A 24.
--- Propst an St. Marien zu Utrecht B 18.
Bergum, Augustinerchorherrnstift zu St. Nicolaus.
--- Propst Hoytatus A 3.
--- Propst Nicolaus Heerkini A 3.
Berlikum Anh. 13.
Bethanien, siehe Foswerd.
Bethanien, Augustinerinnenkloster A 37.
Beyer, Aleydis B 28.
--- Richard B 28.
--- Thidericus, Propst zu Hummerke B 25, B 28, B 40, B 41, B 44.
--- Wernerus, B 28.
Beyum B 46, B 46.
Biduane, Mathias, Bischof von, A 2.
Biskopinck, Johannes, Propst von Hummerke B 44.
Bloemkamp b. Bolsward, Cisterzienser kloster A 12 A 13, A 14, A 15.
--- Abt von A 5 A 6, A 7, A 28, A 29, A 38.
--- Abt Dodo Feitama A 12.
Boccama, Hiddo, Pfarrer zu Midlum, Propst zu Hemelum A 5, A 6.
--- Ludolf v. Koudum A 5.
Bockhorn, Kirche St. Cosm. et. Dam. B 33.
Boer, ten, Benediktinerkloster B 9, B 13.
Boldewinus, Abt von Klaarkamp Anh. 2.
Bolis, B 52.
Bonavilla, Lambertus de, Mönch zu Termünten B 43.
Bonifaz VIII, Papst A 1, A 27, B 6, B 22, B 47.
Bonifaz IX, Papst A 1, A 2, B 6, B 7, B 8, B 9, B 10, B 11, B 12, B 13, B 14.
Bononia, Jo. de B 10.
Borklo, Heinrich von, Mönch zu Aduard B 14, B 15.
Boutsma, Tecto B 20, B 23.
--- Biwa, B 20, B 23.
Boyungus, Abt von Termünten B 24.
Bremen, Dekan an St. Willehadi B 29.
Brencquet, Ja du A 31, A 31.
Briel, Dekan zu A 23.
Brummers, Gerlacus, Kanonikus zu Bremen B 29.
Burgwerd A 11.
Buwekloster, Praemonstratenserkloster A 36.
Bytirelt Gysbert von, Propst v. Westfriesland A 23.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Campania, M. de B 56.
Campen, Tertiarierinnenhaus zu St Michael bei B 38.
Capella St. Bernhardi B 3.
Cappenborek, Aggo von, Abt zu Hemelum und Stavoren A 30, A 31, A 32, A 38.
Castello, N. de B 47.
--- P. de B 56.
Catharina, St. Kloster B 38.
Ceretanis, Joh. de, Auditor B 47.
Cerviensis, C. A 18.
Cintius, A 23.
Cisterzienserklöster.
--- Aduard B 3, B 13, B 14, B 15, B 16, B 21, B 22, B 45, B 57, B 58.
--- Altenberg A 30, A 32.
--- Altenkamp A 30, A 31, A 32.
--- Bloemkamp b. Bolsward A 5, A 6, A 7, A 12, A 13, A 14, A 15, A 28, A 29, A 38.
--- Capella St. Bernhardi oder Klein Aduard B 3.
--- Essen A 25.
--- Gerkesklooster A 30, A 31, A 32, A 38.
--- IJsselstein A 12, A 13.
--- Klaarkamp A 12, A 19, A 29, A 39, B 6, B 9, Anh. 2, Anh. 3, Anh. 5.
--- Rusregium B 39.
--- Sibculo A 12, A 13.
--- Termünten B 23, B 24, B 33, B 43, B 45, Anh. 1.
--- Vallari B 43.
--- Warmond A 12, A 13.
Cîteaux, Johannes, Abt von B 3.
Clemens V, Papst A 3.
Clemens VI, Papst B 3, B 4.
Clemens VII, Gegenpapst B 10.
Clemens VII, Papst B 58.
Colentier, Johannes, Propst von Westfriesland A 18.
Colotius, A. B 53, B 54.
Conseranensis, G. A 16, B 34, B 35.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dangast, St. Dionysiuskirche zu B 33.
Danielo, Jo. B 57.
Deventer, Propst zu B 52.
--- Dekan an St. Lebuini A 33.
Dieuren A 29.
Dockum.
--- Praemonstratenserkloster B 9.
--- Martin von, Mönch zu Appingadam B 6.
--- Heinrich von, Mönch zu Appingadam B 6.
Dodo, Konverse zu Hemelum A 30.
Dorkwerd (Dorquare) B 54.
Drenthe A 29
Dudecto, Hermann Dekan an St. Martin zu Mnster B 47.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Egboldi, Lyuppoldus v. Berhuzen, Abt zu Feldwerd B 4.
Electensis, episcopus B 33.
Ellens, St. Willehadikirche B 34.
Elten, G. de A 23.
Enkhuizen, Mendikantenkloster A 33.
Engelmarus. Propst (Archidiakon von Friesland) B 54.
Essen, Cisterzienserkloster A 25.
Ethana, Henr. Jorici, Propst zu Vineadomini Anh. 14.
Eugen IV. Papst A 17, A 18, A 19, A 20, A 21, A 22, A 23, A 24, B 37, B 38, B 39, B 40, B 41, B 42, B 43, B 44, Anh. 2, Anh. 3, Anh. 4, Anh. 5, Anh. 6, Anh. 7, Anh. 8, Anh. 9, Anh. 10, Anh. 11, Anh. 12, Anh. 13, Anh. 14.
Everhard, Abt von Rottum B 47.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Feldwerd, Benediktinerkloster B 4.
Feitama, Dodo, Abt von Bloemkamp A 12.
Fesulanensis, prepositus B 52.
Florentius, Bischof von Utrecht A 1.
Folkerz, Gotfried, Bürger zu Leeuwarden A 39.
Folquakerke B 54.
Forliviensis, Alexander, episcopus B 45.
Foswerd, Bethanien zu, Benediktinerkloster A 19.
Franeker.
--- Augustinereremitenkloster A 1, B 6.
--- Folkert von, Mönch zu Appingadam B 6.
--- Nicolaus, Pfarrer zu A 28.
Franziskanerklöster.
--- Alden B 38.
--- Campen, St. Michael bei B 38.
--- Groningen B 53.
--- Groningen, Tertiarierinnen B 38.
--- Hasselve B 38.
--- Leeuwarden A 27.
--- Leeuwarden, Tertiarierinnen A 39.
--- Uppen Vloetdück b. Almelo B 38.
Franziskus, Kardinalpresbyter v. S. Susanna Anh. 1.
Frederici, Wilhelmus, Pfarrer zu Groningen B 53, B 57.
Friedrich III, Bischof von Utrecht A 1, A 10.
Friedrich IV, Bischof von Utrecht A 39, B 55.
Friesland A 2, A 10, A 18, A 24.
Frisia, Syardus de, Pfarrer zu Wijkel A 20.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gebennensis, F. B 31.
Geldern, Thomas von B 47.
Gerhardi Johannes, Chorherr zu Agnetenberg, Abt zu Wittewierum B 36.
--- Pontianus, Mönch zu Aduard B 21, B 22.
Gerlacus, Abt zu Stavoren Anh. 4.
Gerkesklooster, Cisterzienserkloster A 30, A 31, A 32, A 38.
Germania, Benediktinerkloster B 9.
Gerona, Jo. A 28.
Goyer, Jo. B 40.
Gorecht B 55.
Grado, Blasius, Patriarch von A 17, B 37.
Groningen.
--- Amsterdam, Heinrich von Observant zu B 53.
--- Clus, Einsiedelei bei B 39.
--- Franziskanerorden, Tertiarierinnen B 38.
--- Frederici, Wilh , Pfarrer zu B 53, B 57.
--- Gasthaus zu St Gertrud B 46.
--- Gasthaus zum hl. Geist B 25, B 39.
--- Geist, hl., Kirche zum B 39.
--- Gelria, Villa B 39.
--- Jacobi, Joh., Pfarrer an St. Martin B 17.
--- Jarghes, Everhard, Pfarrer an St. Walpurgis B 57.
--- Katharinenvikarie B 28.
--- Klinge, Theso, Pfarrer an St. Martin B 57.
--- Lanchenne, Ludolph, Pfarrer an St. Martin B 17.
--- Leprosenhaus B 39.
--- Mark, Peter, Guardian der Observanten B 53.
--- St. Martinskirche B 28, B 58.
--- Meynen, Nicolaus, Persona zu B 35, Anh. 9, Anh. 10.
--- Personatus zu B 5.
--- Rijkstolhek B 39.
--- Weert, Gerhard, Persona zu B 17, B 35, Anh. 9.
--- Weert, Johannes, Persona zu B 35, Anh. 9.
Groper, Egbertus Pfarrer zu Schildwolde B 31.
Grutter, Johannes B 52.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Habbodus, Mönch zu Klaarkamp, Prior zu Bethanien A 19.
Hacke, Eustachius, Pfarrer zu Berlikum Anh. 13.
Hadrian VI, Papst A 39, B 57.
Hardegarup,Wiggherus de, Mönch zu Klaarkamp Anh. 3.
Harinxma, Geltet von, Komthur zu St. Johannisberg b. Sneek A 26.
Hasselve, Tertiarierinnenhaus zu B 38.
Hayo, Abt von Rottum B 37.
Hervesviecker., Joh. Pf. zu Oosterwolde B 56.
Hehem, Gerardus, Mönch zu Klaarkamp Anh. 5.
Heerkini Nikolaus, Propst zu Bergum A 3.
Herkama, Sicko B 20.
Heinrich. Abt zu Selwerd (Siloe) A 25, B 49.
--- Kanonikus zu Utrecht B 53.
Heydenricus Bischof v. Münster B 14, B 15.
Hemelum, Benediktinerkloster A 30, vgl. Stavoren.
--- Abt Titardus Zibrandi von Warbitze A 5.
--- Propst(?) Hiddo Boccama A 5, A 6.
--- Sipko Solman, Mönch zu A 30.
Heymann, Martin, perp. benef. zu Perborne Anh. 11, Anh. 12.
Hildebrand, Pfarrer zu Dorkwerd B 54.
Horslant, Jairchus, Pf. zu Leeuwarden A 16.
Hospitaal siehe Johannisberg.
Hontenesse Anh. 12.
Hove, Reiner ten A 10.
Hoytatus, Propst zu Bergum A 3.
Hummerke, Propstei A 21, B 40, B 41, B 42.
--- Propst Heinrich v. Bafflo B 10, B 13.
--- Propst Theodericus Sutoris B 7, B 10, B 13.
--- Propst Albertus Tede B 7, B 10.
--- Propst Theodericus Beyer B 25, B 28, B 40, B 41, B 44.
--- Propst Johannes Biscopinck B 44.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jacobi, Johannes, Pfarrer an St. Martini zu Groningen B 17, B 18.
Jarges, Everhard, Pfarrer an St. Walpurgis zu Groningen B 57.
--- Allardus de Frisia, B 50.
Jaricius, Pfarrer zu Schraard A 4.
IJsselstein, Cisterzienerkloster A 12, A 13.
Innozenz VIII, Papst A 29, A 30, A 31, A 32, B 49.
Inrahus B 3.
Johannisberg, b. Sneek, Johanniterordenshaus A 17, A 26.
Johann XXII, Papst A 3, A 5, A 6, B 1, B 2, B 47.
Johann XXIII, Papst A 3, A 4, A 5, A 6, B 15, B 16, B 17.
Johannes, Kardinalpresbyter von St. Laurentii in Lucina A 15.
Johannis, Reiner, Chorherr zu Achlum, Ordenspriester zu St Johannisberg A 17.
Johannes, Abt van Citeaux B 3.
Johannes, Abt zu Rottum A 30, A 32.
Johannes, Abt zu Ludingakerk A 11.
Iughen uten, Wouterus Anh. 9.
Julianus, Kardinalpresbyter von St. Sabina A 23.
Julius II, Papst B 53, B 54, B 57.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Klaarkamp, Cisterzienserkloster A 12, A 19, A 29, A 39, B 6, B 9, Anh. 2, Anh. 3, Anh. 5.
Klinge, Theso, Pfarrer an St. Martin zu Groningen B 57.
Kortwolde A 21.
Köln, Provincialsynode zu B 55.
--- Dekan an St. Cuniberti A 39.
--- Kanonikat an St. Severini B 7, B 10.
--- Henr. Videmann an St. Andreas B 45.
--- Propst an St. Andreas B 53.
--- Dekan an St. Severini B 53.
--- Erzbischof B 55.
Konversen Anh. 1.
Konstanz, Konzil zu B 17, B 25.
Koudum A 5, A 6.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lamberti, Sybrandus, Propst zu Vineadomini Anh. 14.
Lambertus, P. B 55, B 57.
Lanchenne, Ludolphus, Pfarrer an St. Martin zu Groningen B 17, B 18.
Langheri, Herm. de Domdechant zu Münster B 45.
Leens, Johannes Stricker, Propst zu B 48.
--- Johannes Tymann, Propst zu B 47.
Leeuwarden 000.
--- Bruderschaft v. Sakr. der Eucharistie A 39.
--- Folkerz, Gotfried, Bürger zu A 39.
--- Franziskaner, Guardian derselben A 39.
--- hl. Kreuzaltar in St. Vitus A 39.
--- Loslant, Hupertus de, Pfarrer an St. Marien A 16.
Leeuwarden, Minoritenkloster A 27.
--- Oldermann, Bgmstr. u. Schöffen A 27.
--- Tertiarierinnenkloster A 39.
--- Soyertzfenne A 39.
Leermens, St. Donatuskirche zu B 29, B 32, B 33.
Leiden, Propst zu B 53.
Leo X, Papst A 39, B 55, B 56.
Loppersum, Poppeto von Seeriep, Pfarrer zu B 1.
--- Propstei B 1.
--- Henricus de, Chorherr zuWittewierum B 11.
Loslant, Hupertus de A 16.
Ludingakerk, Augustiner Chorherrnstift A 3, A 3, A 11.
Lidlum, Praemonstratenserkloster A 3, A 31.
--- Nicolaus, Chorherr zu A 28.
Lucerinensis, episcopus B 51.
Lüders, Marquard, Cisterzienser aus Schleswig, Eremit zu Clus b. Groningen B 39.
Luderinghe Franco B 12.
--- Geygen B 12.
Lüttich B 5.
--- Altar Joh. d. T. im Dom B 35.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mark, Peter, Observantenguardian zu Groningen B 53.
Mariengaard , Praemonstratenserkloster, Abt zu A 28.
Martin V, Papst A 7, A 8, A 9, A 10, A 11, A 12, A 13, A 14, A 15, A 16, B 18, B 19, B 20, B 21, B 22, B 23, B 24, B 25, B 26, B 27, B 28, B 29, B 30, B 31, B 32, B 33, B 34, B 35, B 36.
Marum im Vredewolt B 27.
Mella, Jo de B 38.
Menden, Jasserus, Pfarrer zu Oesterwolde B 55.
Menoldus, Pfarrer zu Marum in Vr. B 27.
Mensenborch, Ocko Pfarrer zu Grosstermünten B 51.
Merna. siehe Nyeklooster.
Menterna, siehe Termünten.
Meynen, Nicolaus, Persona zu Groningen B 35, Anh. 9.
Meynoldus, Abt von Rottum B 37.
Michael, Eremit zu Clus bei Groningen B 39.
Middelstum B 50.
Midlum in Westergoo A 6.
Minden, Bischof von B 53.
Monomawalde B 54.
Montepolitano, F. de A 4.
Monopolitanus, episcopus B 7.
Montella, P. de A 15.
Münster A 1, B 40.
--- Bischof von B 1, B 10, B 23, B 41, B 45, B 49.
--- Bischof Otto I von B 54.
--- Bischof Johann von B 47, B 49.
--- Bischof Heydenricus von B 13.
--- Bischof Henricus von B 46.
--- Archidiakon von Friesland B 24.
--- Archidiakon von Friesland, Engelmarus B 54.
--- Archidiakon von Friesland, Joh. Warendorp B 40.
--- Offizial A 21, B 40, B 41, B 48, B 51, B 52, B 56, B 58.
--- Domdechant zu, Herm. de Langhers B 45.
--- Dekan am alten Dom B 41.
--- Dekan am alten Dom, Henr. Romer B 47.
--- Dekan an St. Ludger B 53.
--- Dekan an St. Martin, Herm. Dudecto B 47.
Münsterbilsen, Klosterkirche zu B 35, Anh. 9.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naminc, Johannes B 25.
Nardinus, Joff. B 55.
Neuende, St. Jakobskapelle zu B 29, B 32, B 33.
Nicolaus, Pfarrer zu Franeker, Chorherr zu Lidlum A 28.
Nicolaus V, Papst, A 25, A 26.
Nyeklooster, Premonstratenserkloster.
--- Abt Ricardus B 19.
--- Abt Wabbodus B 19.
Nye Mirdum, Pfarrer an St. Nicolai A 24.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obergum, St. Nicolauskapelle zu B 29, B 30, B 32, B 33.
Ocstwern (?) Dekan zu A 23.
Oldehove, Pfarrkirche zu St. Ludgeri B 40.
Oldermann, Bgm u. Scheiffen zu Leeuwarden A 27.
Oldenburg, Heinrich von, Mönch zu Aduard B 16.
Oldenzaal, Dekan an St. Plechelmi B 38, B 45.
Olfardus, Prior d. Klosters Bethanien zu Foswerd A 19.
Oest, Jacobus von, Abt zu Hemelum und Stavoren A 38.
Oestfrisie, universitates terre A 1.
Oldeklooster, siehe Bloemkamp.
Olijfberg, Praemonstratenserkloster A 34.
Oosterwolde B 56.
Osnabrück, Dekan an St. Johannes A 33.
Ostfinsterwolde B 34.
Op 't Zand, Propst A 5, A 6.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Patronatsrecht A 27, B 29.
Paul, Abt v. Smalle Ee A 14.
Peckelsen, Joh. von, Mönch zu Essen, Abt zu Smalle Ee A 25.
Petra, A. de B 45, B 47.
Petri, Zegenus, Laie zu Enkhuizen A 33.
Phano, L. de A 33.
--- V. de A 38.
Pius II, Papst A 27.
Perborne Anh. 11, Anh. 12.
Polycarpus, G. B 48.
Ponto, Antonius de A 7, A 8, A 9, B 22.
Portugar (Portugruario) A. de A 2, B 13.
Praemonstratenserklöster:
--- Buweklooster A 36.
--- Lidlum A 3, A 28, A 31.
--- Mariengaard A 28.
--- Nije Klooster B 19.
--- Olijfberg A 34.
--- Op 't Zand A 5, A 6.
--- Smalsift (?) A 35.
--- Vineadomini Anh. 14.
--- Wittewierum B 11, B 19, B 36.
Prato, G. de B 55.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Raymundus, Kardinalpresbyter v. St. Maria nuova B 53.
Recko, Pfarrer zu Marum in Vredewolt B 27.
Reyda, Heygo de, Pf. zu Kleintermünten B 52.
Ricardus Abt von Nijeklooster B 19.
Robertus, Abt zu Selwerd B 54.
Rolduc, Abt von A 3.
Romer, Henricus, Dekan an veteris St. Pauli zu Münster B 47.
--- Abt von B 22.
--- Abt von B 48.
--- Abt Meynoldus B 37.
--- Abt Hayo to, B 37.
--- Abt Everhard B 47.
--- Abt Johannes A 30, A 32.
Rusregium, Cisterzienserkloster B 39.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sanctorum, F. B 51.
Scherle, Andreas de, Propst von Westfriesland A 18, A 23.
Schildwolde B 29.
Schraard, Pfarrkirche zu A 4, Anh. 6.
Seeriep, Poppeto von, Pfarrer zu Loppersum B 1.
Selwerd, Benediktinerkloster A 33, B 8, B 12, B 49.
Serey, Henr. Anh. 9.
Sibculo, Cisterzienserkloster A 12, A 13.
Siloe (Selwerd), B 49.
Sixtus IV, Papst A 28, B 45, B 46, B 47, B 48.
Smalle Ee. Benediktinerkloster A 14, A 15, A 25.
Smalsift(?) Praemonstratenserkloster A 35.
Solman, Sipko, Mönch zu Hemelum A 30.
Solwerd, Sakramentskapelle zu B 58.
Stauria, Sibrandus de, Praemonstratenser A 22.
Stavoren A 7.
--- Benediktinerkloster zu St. Odulphus A 5, A 6, A 7, A 8, A 9, A 26, A 29, A 30, A 31, A 32, A 38, Anh. 6, Anh. 7, Anh. 8.
--- Klosterkirche Anh. 8.
--- Kapelle des hl. Blutes A 9, Anh. 7.
Steenwijk A 29.
--- Nic. Termaeth, Dekan zu A 38.
--- Dekan an St. Clementis B 55.
Stellingwerf A 29.
Stempel, Theodericus, Pfarrer zu Burgwerd, Administrator von Ludingakerk A 11.
Studium generale im Cisterzienserorden A 13.
Stricker, Johannes Propst zu Leens B 48.
Strws, Reynerus A 6.
Surhuizum A 21.
Sutoris (Boelens?), Theodericus, Propst von Hummerke B 7, B 10, B 13.
Sweder, Bischof von Utrecht A 15.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tede, Albertus, Propst von Hummerke, B 7, B 10.
Termünten, Cisterzienserkloster B 23, B 24, B 43, B 45, Anh. 1.
Termünten, Gross, Pfarrkirche zu B 51.
Termünten, Klein, Pfarrkirche zu B 52.
Tervisio, T. de A 26.
Thabor Kloster der Augustinerchorherrn A 26.
Thedingen, Abt zu A 25.
Theoderici, Foynto, Laien zu Enkhuizen A 33.
Thermaeth Nicolaus, Dekan an St. Clemens zu Steenwijk A 38.
Thyum, Addyerth de B 3.
Torrella, Hic. A 39, B 57, B 58.
Trottus, L. Protonotar A 32.
Tudensis, episcopus B 13.
Tymann, Johannes, Propst zu Leens B 48.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uppenvloetdück, Tertiarierinnenhaus bei Almelo B 38.
Urban V, Papst B 5, Anh. 1.
Usquert, Propstei B 47.
--- Julianus Propst zu B 47.
Utrecht B 57.
--- Bischof von A 3, A 6, A 6, A 15, A 16, A 26, A 29, A 38, A 39.
--- Florentius Bischof von A 1.
--- Friedrich III Bischof von A 1, A 10.
--- Friedrich IV Bischof von A 39, B 55.
--- Rudolf Postulat von B 47.
--- Sweder Bischof von A 15.
--- Offizial zu A 28, A 38, A 39, B 53.
--- Domkapitel A 18, A 22.
--- Altar St. Joh. Bapt. im Dom Anh. 9.
--- Propst an St. Marien B 17.
--- Dekan an St. Marien A 3, A 38.
--- Thesauraria an St. Marien B 5.
--- Propst an St. Martin A 29.
--- Propst an St. Johannis B 48.
--- Propst u. Kap. v. St. Petri B 7, B 10.
--- Propst an St. Petri B 17, B 18, B 40.
--- Dekan an St. Petri B 53.
--- Propst an St. Salvator B 7.
--- Can. et preb. an St. Salvator Anh. 9.
--- Perp. vic. an St. Salvator B 10, B 10.
--- Vic. zu St. Bartholomeus an St. Salvator B 7.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valvensis, episcopus, A 23.
Valvensis, B. B 40.
Varris P. de A 27.
Verathema, Popeko B 8.
--- Vrouweke B 8.
Verypekama, Mello, B 10.
Veno, Gerardus de, Propst zu Arnheim B 5.
Verensis, decanus B 53.
Villari, Cisterzienserkloster, Abt zu B 43.
Videmann, Henricus, Dekan an St. Andreas zu B 45.
Vineadomini, b. Bolsward Praemonstratenserkloster Anh. 14.
Volken, Herko. Laie zu Enkhuizen A 33.
Vogelzanck Regnerus, Mönch zu Gerkeskloster, Abt zu Hemelum und Stavoren, Pfarrer zu Burum, Abt zu Gerkesklooster A 32, A 38.
Vredewolt B 27.
Vulteranensis (?) episcopus A 3.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wabbodus, Abt von Nije Klooster B 19.
Warmond, Cisterzienserkloster A 12, A 13.
Warbitze, Titardus Zibrandi von A 5.
Warendorpe, Joh. Archidiakon von Friesland B 40.
Wassenberg, Nicolaus B 51.
Weert, Gerhard, Persona zu Groningen B 17, B 35, Anh. 9.
--- Johannes, Persona zu Groningen B 35, Anh. 9.
Westerwolde, Jacobus de B 26.
Westfinsterwolde, Folkardus de B 34.
Westfriesland A 18.
--- Andreas de Scherle, Propst von A 18, A 23.
--- Johannes Colentier, Propst von A 18.
--- Gysbert von Bytirelt, Propst von A 23.
Wittewierum, Praemonstratenserkloster B 11, B 19, B 36.
Wijkel in Gaasterland A 20.
Windesheimer Kongregation A 3.
Wye, Christianus de Anh. 9.
Wymberg, Johannes, Mönch zu Bloemkamp, Abt zu Smalle, Ee A 14, A 15, A 25.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xanten, Scolasticus an St. Victor zu B 53.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yconis, Meinhardus B 29, B 30, B 32, B 33.
Ypekolsga A 20.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zamorensis, episcopus B 42, B 51.
Zelke, de par. eccl. B 35, Anh. 9.
Zetel, St. Martinskirche zu B 33.
Zekelhorius, Arnold B 45.
Zizabutel, Detlevus B 52.
Zuidwolde B 46, B 46.
Zutphen, Dekan an St Walpurgis B 55.
Zwaag, im Dollart untergeg. Dorf B 24.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Zurück